Reel C-9349

Reel C-9349

Case File # Name Page Range
# 4886 Minoru Kaiura 1-9
# 4887 Takematsu Kobayashi 10-32
# 4888 Kimiko Fujinami 33-43
# 4889 Chikayo Wakai 44-63
# 4890 Akira Hirose 64-110
# 4891 Seiichi Hamanishi 111-146
# 4892 Chikae Nakano 147-169
# 4893 Koji Takahashi 170-226
# 4894 Shizuko Hashida 227-242
# 4895 Masue Kishino 243-249
# 4896 Teiichi Yoshida 250-293
# 4897 Yutaka Yoshida 294-301
# 4898 Suyeko Mukuyama 302-308
# 4899 Kichiji Nishii 309-324
# 4900 Haruye Fujita 325-329
# 4901 Machi Fujita 330-334
# 4902 Coleen Fukunaga 335-337
# 4903 Elma Fukunaga 338-340
# 4904 Jim Fukunaga 341-343
# 4905 Namiye Fukunaga 344-348
# 4906 Hatsue Yukawa 349-352
# 4907 Katsue Yukawa 353-357
# 4908 Tsutomu Tsukishima 358-361
# 4909 Sagami Tsukishima 362-367
# 4910 Tamako Sano 368-372
# 4911 Hisae Kamada 373-377
# 4912 Fumi Nishimura 378-382
# 4914 Masu Kamada 383-386
# 4915 Kanako Oikawa 387-390
# 4916 Ichino Oikawa 391-394
# 4917 Fumiye Maruyama 395-403
# 4918 Tokiyo Goto 404-407
# 4919 Yoshiko Kanai 408-411
# 4920 Fumiyo Suga 412-415
# 4921 Nobuko Nakamura 416-419
# 4922 Shizue Nishijima 420-437
# 4923 Tatsu Hirose 438-443
# 4924 Yoshikazu Tsukamoto 444-449
# 4925 Yoshie Kawaguchi 450-453
# 4926 Suyezo Wakai 454-493
# 4927 Seizen Oyama 494-533
# 4928 Yonekichi Yukawa 534-642
# 4929 Gonpei Fukunaga 643-699
# 4930 Hisataro Tsukishima 700-792
# 4931 Tomizo Kamada 793-870
# 4932 Tsunekichi Hamaguchi 871-957
# 4933 Unosuke Sakamoto 958-1029
# 4934 Shige Edamura 1030-1099
# 4935 Ishi Kanai 1100-1189
# 4936 Yasushi Ohori 1190-1239
# 4937 Hikoichi Tashima 1240-1301
# 4938 Kaichi Hikida 1302-1405
# 4939 Chojuro Furutani 1406-1471
# 4940 Tokuji Hirose 1472-1530
# 4941 Chiye Hirose 1531-1557
# 4942 Yoshie Inaba 1558-1645
# 4943 Masato Ohori 1646-1752
# 4944 Tsuyako Sumioka 1753-1794
# 4945 Kanroku Suzuki 1795-1874
# 4946 Yoshimatsu Matsumoto 1875-1940
# 4947 Jukichi Yamamoto 1941-2009
# 4948 Eiki Oikawa 2010-2098
# 4949 Kosaburo Uno 2099-2201
# 4950 Kamesuke Kanamoto 2202-2238
# 4951 Tatsuya Tanaka 2239-2310
# 4952 Masao Kobayakawa 2311-2369
# 4953 Takeshi Kobayashi 2370-2380
# 4954 Sumio Oda 2381-2391
# 4955 Kiyoshi Tabata 2392-2397
# 4956 Tomomi Oye 2398-2410
# 4957 Yoshiki Shirakawa 2411-2429
# 4958 Hatsue Kinoshita 2430-2440
# 4959 Fusagoro Nishihama 2441-2486
# 4960 Jinmatsu Matsushita 2487-20

Metadata

Title

Reel C-9349
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.