Reel C-9351

Reel C-9351

Case File # Name Page Range
# 4990 Tokio Morikawa 1-81
# 4991 Chiseto Oye 82-206
# 4992 Chie Imamura 207-223
# 4993 Kinu Yamamoto 224-247
# 4994 Kiyomatsu Atagi 248-362
# 4995 Kosaburo Ichino 363-451
# 4996 Fred Kato 452-508
# 4997 Shoichi Nishi 509-571
# 4998 Shigeru Murakami 572-578
# 4999 Genno Hayashi 579-623
# 5000 Terukichi Okabe 624-698
# 5001 Satoru Okabe 699-708
# 5002 Kaiso Yamada 709-802
# 5003 Katsuyoshi Okabe 803-884
# 5004 Isao Yamasaki 885-924
# 5005 Yukio Yamada 925-987
# 5006 Satakichi Matsubayashi 988-1005
# 5007 Shizu Tabata 1006-1013
# 5008 Kichitaro Maede 1014-1046
# 5009 Shunzi Kishi 1047-1052
# 5010 Yoshio Nakazawa 1053-1099
# 5011 Minoru Kishi 1100-1141
# 5032 Chieko Yoshihara 1133-1137
# 5012 Chikaye Asanuma 1142-1149
# 5013 Hideo Fujimoto 1150-1163
# 5014 Shizuko Otsu 1164-1167
# 5015 Katsujiro Narukami 1168-1211
# 5017 Fujino Morita 1212-1216
# 5018 Kiyoshi Tanishi 1217-1222
# 5020 Koichi Shirakawa 1223-1227
# 5021 Noburo Shirakawa 1228-1232
# 5022 Teruo Maki 1233-1248
# 5023 Kaya Atagi 1249-1258
# 5024 Kiwazo Okada 1259-1301
# 5025 Tsunezo Nishi 1302-1350
# 5026 Sugae Sakamoto 1351-1356
# 5027 Hitoshi Tanaka 1357-1369
# 5028 Kuyoko Kawasaki 1370-1381
# 5029 Minoru Shota 1382-1404
# 5030 Tsutayo Ikeda 1405-1410
# 5031 Toshiko Miyashita 1411-1432
# 5033 Keizo Tateishi 1438-1460
# 5034 Shoichi Yoshida 1461-1486
# 5035 Inosuke Tokawa 1486-1509
# 5036 Susumi Miki 1510-1515
# 5037 Ichiei Negoro 1516-1520
# 5038 Takatsugi Kano 1521-1572
# 5039 Kameo Kimoto 1573-1578
# 5040 Kisaburo Yamamoto 1579-1617
# 5041 Keigi Saisho 1618-1632
# 5042 Tatsuzo Yamashita 1633-1684
# 5043 Kihei Kiyonaga 1685-1705
# 5044 Katsujiro Yamamoto 1706-1756
# 5045 Kitaji Kiyonaga 1757-1799
# 5046 Tsunako Yamamoto 1800-1813
# 5047 Shoji Kiyonaga 1814-1847
# 5048 Miyakichi Yesaki 1848-1930
# 5050 Kazuo Tanaka 1931-1964
# 5051 Shigeharu Endo 1965-1992
# 5052 Tsuji Hamade 1993-2059
# 5053 Yoshio Nagata 2060-2132
# 5054 Yoshio Tamaki 2133-2174
# 5055 Seizo Suzuki 2175-2181
# 5056 Kamekichi Otsu 2182-2284
# 5057 Shihiji Setoguchi 2285-2291
# 5058 Miki Abachi 2292-2342
# 5060 Kyuichi Aoki 2343-2418
# 5061 Mitsuo Kishimoto 2419-2423
# 5062 Senzo Yamamoto 2424-2463
# 5063 Iwao Harada 2464-2477
# 5064 Sei Yamashita 2478-2485
# 5065 Seikichi Kishimoto 2486-2490
# 5066 Keiji Minato 2491-2558

Metadata

Title

Reel C-9351
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.