Reel C-9359

Reel C-9359

Case File # Name Page Range
# 5470 Sadako Mukai 1-23
# 5471 Aika Hibi 24-35
# 5472 Chiyo Morimoto 36-47
# 5473 Yasue Iwasaki 48-71
# 5474 Tomiye Ishida 72-79
# 5475 Tadasu Hibi 80-123
# 5476 Minoru Furukawa 124-139
# 5477 Mina Furukawa 140-167
# 5478 Kikue Minamata 168-176
# 5479 Sanzaemon Fujino 177-188
# 5480 Kirino Tomiyama 189-193
# 5481 Naomasa Ogata 194-226
# 5482 Sadakichi Yamanaka 227-306
# 5483 James Ozema 307-311
# 5484 Hiroshi Nagano 312-321
# 5485 Jingo Tanaka 322-343
# 5486 Ken Koyanagi 344-356
# 5487 Josuke Inouye 357-372
# 5488 Hyakuzo Tsubouchi 373-402
# 5489 Sugimatsu Hirano 403-410
# 5490 Tomizo Ideta 411-431
# 5491 Noaichi Harada 432-443
# 5492 Yonezo Ego 444-452
# 5493 Masae Nishimura 453-461
# 5494 Ei Nagata 462-467
# 5495 Manzo Nishimura 468-508
# 5496 Heishiro Miwa 509-526
# 5497 Masukichi Mikado 527-536
# 5498 Shigeru Kadonaga 537-541
# 5499 Koji Kashima 542-581
# 5500 Tojuro Koyama 582-619
# 5501 Teiso Kusuda 620-631
# 5503 George Muramatsu 632-638
# 5504 Eitaro Fune 639-646
# 5505 Chiyoko Iwamoto 647-650
# 5506 Kameki Fukakusa 651-686
# 5507 Toyemon Urabe 687-696
# 5509 Rokuya Tanaka 697-724
# 5510 Miyoko Terauchi 725-751
# 5511 Kuniyoshi Tamura 752-834
# 5512 Shoji Ooka 835-874
# 5513 Hideo Furukawa 875-880
# 5514 Tadao Tateishi 881-901
# 5516 Fusaye Tsuji 910-914
# 5517 Kazuo Miki 915-939
# 5518 Satsuko Omatsu 940-946
# 5519 Denno Omatsu 947-956
# 5520 Yoshi Ooto 957-963
# 5521 Takeo Ooto 964-981
# 5522 Eichi Oike 982-996
# 5523 Sumio Oike 997-1001
# 5524 Masaru Oike 1002-1022
# 5525 Masachi Watanabe 1023-1064
# 5526 Hideharu Mitsunaga 1065-1070
# 5527 Naochi Watanabe 1071-1088
# 5528 Hiroshi Senda 1089-1126
# 5529 Suga Senda 1127-1141
# 5530 Yoshio Senda 1142-1146
# 5531 Kazuaki Tajiri 1147-1190
# 5532 Kikuo Kimura 1191-1259
# 5533 Keiichi Kioka 1260-1265
# 5534 Seiji Tashiro 1266-1334
# 5535 Genichiro Hayashi 1335-1344
# 5536 Kenichi Hisaoka 1345-1349
# 5537 Shizuka Akune 1350-1356
# 5538 Yuichi Akune 1357-1395
# 5539 Yoshiko Adachi 1396-1406
# 5540 Kin Hisaoka 1407-1415
# 5541 Suye Aoki 1416-1422
# 5542 Emiko Okimura 1423-1439
# 5543 Masaichi Kunimoto 1440-1480
# 5544 Yaye Takayama 1481-1486
# 5545 Masanari Matsumoto 1488-1492
# 5546 Takeo Matsumoto 1493-1503
# 5547 Riki Kadonaga 1504-1532
# 5548 Inosuke Aoki 1533-1547
# 5549 Minoru Miki 1548-1654
# 5550 Makitaro Oga 1655-1739
# 5551 Mitsutaro Nakane 1740-1810
# 5552 Tadayoshi Kawase 1811-1932
# 5553 Tatsuichi Yoneda 1933-1973
# 5554 Kumaichi Mura 1974-2040
# 5555 Shina Kumabe 2041-2064
# 5556 Masaye Nobuto 2065-2084
# 5557 Jun Suzuki 2085-2149
# 5558 Yuhei Nawata 2150-2174
# 5559 Sotojiro Takada 2175-2184
# 5560 Toshiro Sokugawa 2185-2196
# 5561 Shizu Sasaki 2200-2204
# 5562 Yaye Oike 2205-2209
# 5563 Tokubei Sasaki 2210-2226
# 5564 Yoshiye Ishikawa 2227-2261
# 5565 George Naruke 2262-2398
# 5566 Yaoki Obara 2399-2433
# 5567 Tadashi Doi 2434-2466
# 5568 Sadaichi Tahara 2467-2489
# 5569 Nakaichi Yaguchi 2490-2516

Metadata

Title

Reel C-9359
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.