Reel C-9311

Reel C-9311

Case File # Name Page Range
# 736 Tsugio Iwamoto 1-30
# 737 Hajime Tsuchiya 31-98
# 738 Chitagoro Iwabuchi 99-112
# 739 Yonekichi Sakai 113-162
# 740 Ryuichi Iwamoto 163-186
# 741 Masakichi Fujino 187-241
# 742 Jugoro Itokawa 242-248
# 742_xi Shintaro Akada 249-274
# 743 Tomizo Yamanaka 275-319
# 744 Yukio Ito 320-326
# 744_xi Eizo Amemori 327-332
# 745 Tsunejiro Mizuyabu 333-390
# 745_xi Rinzo Amemori 391-394
# 746 Kaoru Ito 395-401
# 747 Jiroyemon Hasegawa 402-415
# 747_xi Masao Arizono 416-476
# 748 Kaichi Ito 477-485
# 748_xi Tomisuke Asai 486-490
# 749 Fumiko Kondo 491-501
# 749_xi Yosohichi Ebata 502-644
# 750 Isamu Ito 645-649
# 750_xi Naosuke Tadasu Eto 650-663
# 751 James Shimizu 664-690
# 751_xi Masayoshi Fujimoto 691-703
# 752 Joe Ito 704-714
# 753 Tamotsu Okamoto 715-729
# 754 Tokukyu Ishikawa 730-741
# 755 Masao Ishii 742-748
# 755_xi Asao Fujita 749-766
# 756 Kenji Ishii 767-783
# 757 Kusunoki Sugai 784-793
# 757_xi Utaro Fukuhara 794-845
# 758 Takezo Ishida 846-861
# 759 Kiyoshi Fujita 862-872
# 759_xi Kunisaburo Fukumura 873-894
# 760 Yoshinobu Ishii 895-903
# 760_xi Isoshichi Fukuzawa 904-914
# 761 Masao Ono 915-922
# 762 Wataru Inouye 923-941
# 762_xi Eiichi Hamanishi 942-988
# 763 Chuichi Yamamoto 989-1008
# 763_xi Takao Harada 1009-1029
# 764 Otokichi Inouye 1030-1041
# 764_xi Kanjiro Hasegawa 1042-1057
# 765 Ichiro Wakimoto 1058-1070
# 766 Saihachi Inouye 1071-1085
# 766_xi Genji Hayashi 1086-1118
# 767 Kunio Hidaka 1119-1159
# 768 Minoru Mototsune 1160-1162
# 769 Yoshio Shimizu 1163-1170
# 770 Kaoru Nishiyama 1171-1183
# 770_xi Tojiru Hayashi 1184-1193
# 771 Tameichi Niiya 1194-1200
# 771_xi Harumi Hikida 1201-1214
# 772 Kazuko Ohashi 1215-1221
# 772_xi Katsumi Hirakida 1222-1276
# 773 Masa Takahashi 1277-1290
# 773_xi Sueo Hirakida 1291-1312
# 774 Toyokazu Domae 1313-1316
# 774_xi Takashi Hirakida 1317-1365
# 775 Rikio Nishimura 1366-1404
# 775_xi Shigeo Hirokado 1405-1419
# 777 George Sakurai 1420-1426
# 777_xi Isamu Horii 1427-1435
# 778 Toru Uyeyama 1436-1440
# 779 Shigeo Kondo 1441-1447
# 780 Sueno Murakami 1448-1451
# 780_xi Yoshio Hatanaka 1452-1517
# 781 Kimiyo Yamamoto 1518-1522
# 781_xi Senichi Ikari 1523-1551
# 782 Sukejiro Takigawa 1552-1558
# 783 Toshiko Hasegawa 1559-1569
# 783_xi Umetada Inamoto 1570-1579
# 784 Shinji Fukushima 1580-1583
# 784_xi Umetaro Inamoto 1584-1620
# 785 Yasuke Hasegawa 1621-1640
# 786 Denzo Hatanaka 1641-1646
# 787 Haru Kawasoe 1647-1654
# 787_xi Yoshio Isobe 1655-1664
# 788 Magokichi Tanizawa 1665-1668
# 790 Etsusaburo Uyeyama 1669-1674
# 790_xi Genkyu Iwama 1675-1794
# 791 Masayei Minegishi 1795-1799
# 792 Sakon Ibuki 1800-1811
# 792_xi Iwakazu Kakiuchi 1812-1859
# 793 Tome Takahashi 1860-1883
# 793_xi Junzo Kakizoe 1884-1890
# 794 Chikara Kumagai 1891-1905
# 795 Itsuo Henmi 1906-1910
# 796 Miki Matsumoto 1911-1918
# 796_xi Isaburo Kawai 1919-1964
# 797 Shuichi Ohtake 1965-1977
# 797_xi Yoshio Kawano 1978-1996
# 798 Teru Machida 1997-2007
# 798_xi Sanjiro Kawasaki 2008-2019
# 799 Haruko Okamoto 2020-2024
# 799_xi Shosaburo Kimura 2025-2060
# 800 Toshio Machida 2061-2083
# 800_xi Yoneichi Kimura 2084-2093
# 801 Tomiko Nakamura 2094-2103
# 801_xi Kensuke Kitamura 2104-2282
# 802 Choru Miyahara 2283-2300
# 802_xi Masao Kitagawa 2301-2310
# 803 Tsutomu Okamoto 2311-2318

Metadata

Title

Reel C-9311
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.