Reel C-9345

Reel C-9345

Case File # Name Page Range
# 4510 Tomoe Saito 1-11
# 4511 Ito Hikida 12-25
# 4512 Genzo Noda 26-106
# 4513 Tatsuo Hikida 107-111
# 4514 Fred Matsuo 112-116
# 4515 Takatsugu Hikida 117-132
# 4516 Tatsuo Matsuo 133-138
# 4517 Kazumi Kobayashi 139-143
# 4518 Shizue Matsuo 144-149
# 4519 Shinako Kobayashi 150-155
# 4520 Mieko Tsutsumi 156-207
# 4521 Kiyomi Kobayashi 208-215
# 4522 Hisashi Matsuo 216-237
# 4523 John Kobayashi 238-244
# 4524 Masao Miki 245-341
# 4526 Kikuye Yamada 342-367
# 4527 Teizo Yamamoto 368-380
# 4528 Shigeo Katsura 381-427
# 4529 Isao Kimura 428-461
# 4530 Shigeshi Masuda 462-489
# 4531 Kinji Endo 490-549
# 4532 Yukiku Asai 550-555
# 4533 Eichi Oseki 556-597
# 4534 Ume Miyamoto 598-603
# 4535 Tatsuju Mura 604-616
# 4536 Mariko Yodogawa 617-627
# 4537 Makoto Otsu 628-633
# 4538 Hana Akai 634-642
# 4539 Koito Ebisu 643-657
# 4540 Fusako Kanda 658-688
# 4541 Sawaye Otsu 689-696
# 4542 Masue Tanino 697-708
# 4543 Shigenori Higuchi 709-725
# 4544 Tama Kimoto 726-738
# 4545 Patricia Kimoto 739-743
# 4546 Masano Minato 744-767
# 4547 Shinkichi Kagayama 768-776
# 4548 Kenji Nozaki 777-791
# 4549 Tsuneo Kamino 792-800
# 4550 Masuo Uyeda 801-809
# 4551 Kiyomi Anpi 810-820
# 4552 Michiko Anpi 821-825
# 4553 Sumiye Yano 826-839
# 4554 Hisao Tsuruda 840-862
# 4555 Masu Takehara 863-869
# 4556 Eiichi Doyama 870-874
# 4557 Fumiko Kumagawa 875-880
# 4558 Torakichi Sawa 881-891
# 4559 Hisako Hamanaka 892-907
# 4560 Komazo Sano 908-921
# 4561 Maki Ogaki 922-934
# 4562 Sumi Masuda 935-939
# 4564 Nawoki Takeuchi 940-946
# 4565 Choju Yakura 947-968
# 4566 Chukichi Oyagi 969-994
# 4568 Tsuneyoshi Kimura 995-1031
# 4569 Yanago Enta 1032-1076
# 4570 Tatsuo Harada 1077-1084
# 4571 Tome Oda 1085-1098
# 4573 Masayuki Murakami 1099-1121
# 4574 Sumako Yamada 1122-1138
# 4575 Shizuko Irizawa 1139-1201
# 4576 Takaharu Nakanishi 1202-1223
# 4577 Michiyo Tanaka 1224-1253
# 4578 Yoshijiro Nishihama 1254-1271
# 4579 Iwazo Sugiman 1272-1293
# 4580 Hideo Yada 1294-1342
# 4581 Hiroshi Hamaguchi 1343-1361
# 4582 Fujio Egami 1362-1366
# 4583 Nobuko Moriyama 1367-1407
# 4584 Genji Otsu 1408-1572
# 4585 Mantaro Miyamoto 1573-1708
# 4586 Kumataro Sakiyama 1709-1797
# 4587 Sunao Shigematsu 1798-1849
# 4588 Yutaka Nishiyama 1850-1890
# 4589 Masayoshi Shiomi 1891-1916
# 4590 Naotaro Kono 1917-1942
# 4591 Kiheiji Kishi 1943-2042
# 4592 Saeji Kishi 2043-2141
# 4593 Kanichiro Yoshida 2142-2232
# 4594 Tokitaro Matsubuchi 2233-2252
# 4595 Shizuo Matsunaga 2253-2277
# 4596 Isamu Matsuzaki 2278-2389
# 4597 Uhei Miike 2390-2478
# 4598 Rika Yamanaka 2479-2498
# 4599 Tatsumi Iwasa 2499-71

Metadata

Title

Reel C-9345
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.