Reel C-9344

Reel C-9344

Case File # Name Page Range
# 4332 Misao Watanabe 41-44
# 4333 Jitsuko Sada 45-48
# 4334 Sumiye Mitsunaga 49-51
# 4335 Masaki Ikeda 52-55
# 4336 Mitsue Mitsunaga 56-58
# 4337 Shigeko Uyeno 59-61
# 4338 Hideki Mitsunaga 62-66
# 4339 Fujiye Hamagishi 67-69
# 4340 Mitsushi Senda 70-72
# 4341 Mino Matsuo 73-75
# 4342 Masae Senda 76-78
# 4344 Kiyoko Watanabe 79-82
# 4345 Suna Morikawa 83-85
# 4346 Kazuo Nakano 86-98
# 4347 Mitsue Noda 99-102
# 4348 Take Kondo 103-105
# 4349 Kasumi Okabe 106-108
# 4350 Tadao Kondo 109-119
# 4351 George Okahashi 120-125
# 4352 Iku Watanabe 126-168
# 4353 Nobu Okabe 169-174
# 4354 Matsu Sada 175-179
# 4355 Yoneko Kawamura 180-183
# 4356 Kazuye Sada 184-191
# 4357 Cheyeko Matsumoto 192-198
# 4358 Hiroko Sada 199-202
# 4359 Sumiyuki Noda 203-206
# 4361 Mamu Oye 207-227
# 4362 Ainosuke Sakai 228-233
# 4363 Sumiye Noda 234-237
# 4364 Yoshitomi Inouye 238-245
# 4365 Kimiye Noda 246-249
# 4366 Tamiji Sumida 250-255
# 4368 Kaichi Horie 256-260
# 4369 Tamako Miki 261-264
# 4370 Chiyomatsu Kakine 265-268
# 4371 Shigeru Taniyama 269-273
# 4372 Naoichi Tomita 274-278
# 4373 Mary Oye 279-284
# 4374 Otomatsu Kishi 285-293
# 4375 Izumi Taniyama 294-302
# 4376 Mokichi Marumoto 303-324
# 4377 Tome Katsura 325-330
# 4378 Tokumatsu Hirokawa 331-352
# 4379 Sumiko Morikawa 353-356
# 4380 Denkichi Arima 357-361
# 4381 Chie Tatebe 362-367
# 4382 Shuichi Enomoto 368-407
# 4383 Hatsue Yanoshita 408-411
# 4384 Takeshi Matsushita 412-417
# 4385 Kesami Endo 418-421
# 4386 Tsuneuyemon Nishida 422-425
# 4387 Takeo Nagata 426-430
# 4388 Ichinosuke Okamoto 431-436
# 4389 Toshio Nagata 437-440
# 4390 Kaoru Suzuki 441-459
# 4391 Sueo Hayashi 460-463
# 4392 Shizuko Kobayashi 464-469
# 4393 Kikuye Hirota 470-473
# 4394 Yukuno Ishibashi 474-483
# 4395 Sumi Sakai 484-489
# 4396 Manyo Mori 490-512
# 4397 Kunio Nishi 513-519
# 4398 Tadashi Mori 520-535
# 4399 Eiichi Goto 536-540
# 4400 Unosuke Hamade 541-587
# 4401 Keichi Fugisaki 588-591
# 4402 Jitsuyo Nakata 592-596
# 4403 Kametaro Kondo 597-602
# 4404 Sannosuke Nakata 603-622
# 4405 Tokio Nakano 623-626
# 4406 Sadao Nakata 627-632
# 4407 Kazue Yoneda 633-640
# 4408 Isao Nakata 641-645
# 4409 Shinkichi Tateyama 646-649
# 4410 Namiko Amadatsu 650-661
# 4411 Tame Ogaki 662-673
# 4412 Tomio Taniyama 674-697
# 4414 Sakaye Ogata 698-711
# 4415 Chiye Matsumoto 712-719
# 4416 Isamu Katsura 720-727
# 4417 Mineko Matsushita 728-735
# 4418 Juhachi Matsuo 736-747
# 4419 Juro Tajiri 748-816
# 4420 Yasutaro Takagi 817-824
# 4421 Tomo Tajiri 825-828
# 4422 Yasuke Yamamoto 829-838
# 4423 Shizuka Tajiri 839-848
# 4424 Fusano Mukai 849-852
# 4425 Kochiyo Kimura 853-857
# 4426 Tsuneko Murakami 858-861
# 4427 Kikumatsu Kimura 862-870
# 4428 Shizuko Nishi 871-874
# 4429 Mitsuo Kimura 875-878
# 4430 Yukio Nishi 879-882
# 4431 Matsue Kimura 883-888
# 4432 Toyo Nishi 889-892
# 4433 Etsuko Tsuji 893-896
# 4434 Hatsuko Nishi 897-900
# 4435 Suye Tsuji 901-914
# 4436 Kura Nishi 915-920
# 4437 Kiyoko Tsuji 921-924
# 4438 Keiko Inouye 925-928
# 4439 Chizu Nakamura 929-938
# 4440 Teruko Inouye 939-946
# 4441 Tozo Tsubone 947-954
# 4443 Ishi Tsubone 955-959
# 4444 Kiyoshi Fukuda 960-965
# 4445 Ito Hinatsu 966-969
# 4446 Masashi Suda 970-975
# 4447 Ito Tomomitsu 976-982
# 4448 Kazume Tsutsumi 983-987
# 4449 Ichijuro Watanabe 988-993
# 4450 Kanaye Matsuo 994-997
# 4451 Yoshiko Inouye 998-1001
# 4452 Mitsuye Miyasaki 1002-1005
# 4453 Kenji Tatebe 1006-1010
# 4454 Kisaburo Masuda 1011-1018
# 4455 Yasuo Tatebe 1019-1023
# 4456 Matsuyo Taise 1024-1028
# 4457 Gennosuke Kojima 1029-1037
# 4458 Yoshiko Yamanaka 1038-1043
# 4459 Sato Kadonaga 1044-1060
# 4460 Wakamatsu Yashiki 1061-1100
# 4461 Ichirohe Hisaoka 1101-1164
# 4462 Takeo Hamanishi 1165-1176
# 4463 Shizuichi Higashi 1177-1232
# 4464 Yataro Tabata 1233-1249
# 4465 Jukichi Kamikura 1250-1279
# 4466 Tamiko Katai 1280-1286
# 4467 Ito Ohashi 1287-1292
# 4468 Kameno Katai 1293-1300
# 4469 Takashi Nomi 1301-1306
# 4470 Tsuya Kochi 1307-1315
# 4471 Shizue Aoki 1316-1326
# 4472 Ki Konishi 1327-1333
# 4473 Haruo Uyeda 1334-1408
# 4474 Mitsu Konishi 1409-1415
# 4475 Ume Niwatsukino 1416-1436
# 4476 Komei Konishi 1437-1450
# 4477 Aiko Ichino 1451-1459
# 4478 Yoshio Yoshida 1460-1465
# 4479 Sato Kawase 1466-1470
# 4480 Sato Yoshida 1471-1476
# 4481 Nobue Kuramoto 1477-1481
# 4482 Sadako Tani 1482-1487
# 4483 Isuta Nishi 1488-1493
# 4484 Tadasu Takahashi 1494-1504
# 4485 Mitsue Murakami 1505-1510
# 4486 Sai Takahashi 1511-1519
# 4487 Torakichi Nishii 1520-1561
# 4488 Toru Kobayashi 1562-1567
# 4489 Shizue Mori 1568-1592
# 4490 Teiji Kobayashi 1593-1600
# 4491 Hana Hamaguchi 1601-1608
# 4492 Fujii Kobayashi 1609-1613
# 4493 Masaye Hamaguchi 1614-1631
# 4494 Torano Kobayashi 1632-1640
# 4495 Yosaburo Hayashi 1641-1654
# 4496 Kimata Ogata 1655-1708
# 4497 Atsushi Murakami 1709-1714
# 4498 Shigeo Inouye 1715-1756
# 4499 Kentaro Hamanishi 1757-1762
# 4500 Hachiro Taise 1763-1804
# 4501 Fumio Kawabata 1805-1809
# 4502 Masao Tsutsumi 1810-1886
# 4503 Kinichi Kishi 1887-1891
# 4504 Shigehisa Taniyama 1892-1917
# 4505 Sadako Konishi 1918-1926
# 4506 Saijiro Miyasaki 1927-1985
# 4507 Yoshihiro Hikida 1986-2021
# 4508 Akiko Kunimoto 2022-2031
# 4509 Akira Nikida 2032-2033

Metadata

Title

Reel C-9344
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.