Reel C-9343

Reel C-9343

Case File # Name Page Range
# 4207 Kichiro Sogawa 12-90
# 4208 Takejiro Kubota 91-136
# 4209 Yasuzo Umemoto 137-179
# 4210 Kazutoshi Kobayashi 180-190
# 4211 Naonojo Akune 191-259
# 4212 Shinichi Eyemoto 260-276
# 4213 Kenichi Nagata 277-288
# 4214 Mankichi Eyemoto 289-318
# 4215 Torakichi Machida 319-360
# 4216 Shigeno Kobayashi 361-410
# 4217 Takejiro Nakata 411-438
# 4218 Jiro Kamiya 439-481
# 4219 Steveston Japanese Womens Society 482-524
# 4220 Nobu Teramura 525-573
# 4221 Yoshimatsu Haya 574-603
# 4222 Masuzo Okahashi 604-651
# 4223 Noboru Haya 652-691
# 4224 Kazuko Tamura 692-712
# 4225 Masa Yamashita 713-740
# 4226 Umeo Oka 741-797
# 4227 Ichiro Hirayama 798-891
# 4228 Heisaburo Fujiki 892-913
# 4229 Hiroshi Yoneda 914-1001
# 4230 Kanekichi Furuse 1002-1052
# 4231 Chozo Teramura 1053-1113
# 4232 Saita Fujiki 1114-1131
# 4233 Suekichi Tatsumi 1132-1206
# 4234 Yoshio Suga 1207-1261
# 4235 Sadao Suzuki 1262-1336
# 4236 Kiyoko Mototsune 1337-1347
# 4237 Hana Sugimoto 1348-1357
# 4238 Yosoya Kitamura 1358-1420
# 4239 Genjiro Sugimoto 1421-1426
# 4240 Koji Ito 1427-1476
# 4241 Masahiro Sakamoto 1477-1549
# 4242 Saiichi Ito 1550-1645
# 4243 Hideo Sakamoto 1646-1650
# 4244 Tomi Okimi 1651-1670
# 4245 Michi Saito 1671-1675
# 4246 Unosuke Nishi 1676-1685
# 4247 Tatsuo Saito 1686-1702
# 4248 Sakiye Tanaka 1703-1707
# 4249 Shohe Saito 1708-1736
# 4250 Niziro Hirota 1737-1775
# 4251 Yoshikazu Yamashita 1776-1783
# 4252 Aza Kosugi 1784-1797
# 4253 Satoru Eguchi 1798-1801
# 4254 Satoko Kobayashi 1802-1808
# 4255 Tsuruko Miyauchi 1809-1813
# 4256 Iku Kosugi 1814-1818
# 4257 Tatsu Eguchi 1819-1829
# 4258 Yoshio Nakamura 1830-1833
# 4259 Sumie Higo 1834-1839
# 4260 Yeiko Okita 1840-1843
# 4261 Hisako Takasaki 1844-1848
# 4262 Hideko Maruno 1849-1852
# 4264 Yoshi Hirasawa 1853-1857
# 4265 Jessie Yamashita 1858-1861
# 4266 Chiye Sato 1862-1866
# 4267 Kaoru Yamashita 1867-1870
# 4268 Nobue Maruno 1871-1875
# 4269 Jukichi Ito 1876-1919
# 4270 Hideo Kurio 1920-1923
# 4271 Yukitoshi Izawa 1924-1937
# 4272 Sachiko Hiramatsu 1938-1941
# 4273 Shigeki Miyashita 1942-1945
# 4274 Sen Hiramatsu 1946-1950
# 4275 Tadayoshi Yoshiki 1951-1957
# 4276 Nao Hinatsu 1958-1969
# 4278 Yoshiko Kurio 1970-1973
# 4279 Kazuo Haraga 1974-1980
# 4280 Tama Kurio 1981-1984
# 4281 Saheiji Koyama 1985-1993
# 4282 Yuki Nakamura 1994-1999
# 4284 Hatsuye Ikeda 2000-2003
# 4286 Ayano Ikeda 2004-2007
# 4287 Aki Konishi 2008-2014
# 4288 Teruko Ikeda 2015-2018
# 4289 Shigeko Shiomi 2019-2025
# 4290 Fusako Takahashi 2026-2029
# 4291 Chujiro Ikari 2030-2035
# 4292 Naoshichi Shimizu 2036-2048
# 4293 Kichijiro Tsuchikawa 2049-2059
# 4294 Hirako Morishita 2060-2064
# 4295 Toramatsu Ito 2065-2112
# 4296 Takao Fujimoto 2113-2124
# 4297 Minoru Fujimoto 2125-2154
# 4298 Genwo Kobayashi 2155-2202
# 4299 Tsunetaro Aida 2203-2218
# 4300 George Kosugi 2219-2222
# 4301 Fusakichi Yamamoto 2223-2253
# 4302 Yasu Nishi 2254-2266
# 4303 Sannosuke Nishimura 2267-2302
# 4304 Yoshitaro Haraguchi 2303-2313
# 4305 Iwataro Yoshida 2314-2392
# 4306 Yahei Yuasa 2393-2407
# 4307 Sue Tatebe 2408-2414
# 4308 Masako Morimoto 2415-2418
# 4309 Hideo Hinatsu 2419-2422
# 4310 Harue Nakatani 2423-2428
# 4311 Ken Sasaki 2429-2432
# 4312 Sachiko Iwamoto 2433-2436
# 4313 Hatsu Tashiro 2437-2444
# 4314 Man Yasuda 2445-2454
# 4315 Haru Sasaki 2455-2458
# 4316 Masue Nakamura 2459-2462
# 4317 Namiyo Adachi 2463-2466
# 4318 Fumiko Nomi 2467-2474
# 4319 Fujiko Okamura 2475-2480
# 4320 Masaichi Yamashita 2481-2489
# 4321 Sataro Nishida 2490-2493
# 4322 Naojiro Inaba 2494-2498
# 4323 Kimiko Hisaoka 2499-2502
# 4324 Kiyoe Uraisami 2503-2514
# 4325 Kasumi Hisaoka 2515-2518
# 4326 Yoshio Yoshida 2519-2522
# 4327 Aki Kadonaga 2523-2529
# 4328 Mitsu Yoshida 2530-2534
# 4329 Hatsue Kodama 2535-2540
# 4330 Masaki Hirota 2541-2544
# 4331 Ito Uda 2545-40

Metadata

Title

Reel C-9343
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.