Reel C-9342

Reel C-9342

Case File # Name Page Range
# 4102 Hisao Yamamoto 1-8
# 4103 Kumano Yamamoto 9-35
# 4104 Yuki Sunada 36-40
# 4105 Masato Sunada 41-46
# 4106 Matsu Higa 47-60
# 4107 Kenichi Sunada 61-74
# 4108 Shizuko Shigehiro 75-80
# 4109 Tane Yasui 81-88
# 4110 Hisako Fukushima 89-95
# 4111 Ayako Imahashi 96-100
# 4112 Chiyoko Ujiye 101-113
# 4113 Yoshio Akune 114-128
# 4114 Kaoru Yamamoto 129-135
# 4115 Suzuko Suzuki 136-142
# 4116 Kaworu Muranaka 143-146
# 4117 Shikazo Koyama 147-155
# 4118 Katsuichi Yamamoto 156-185
# 4119 George Hirasawa 186-191
# 4120 Jiroichi Tanaka 192-276
# 4122 Bunshichi Shiozaki 277-385
# 4123 Tooru Maruno 386-390
# 4124 Tokutaro Tsuji 391-407
# 4125 Iwataro Hamaguchi 408-419
# 4126 Ikuma Miwa 420-443
# 4127 Kamejiro Kubota 444-457
# 4128 Tatsujiro Kuroyama 458-470
# 4129 Kichijiro Nishi 471-494
# 4130 Minoru Ikari 495-504
# 4131 Katsu Kimura 505-509
# 4132 Tokujiro Murao 510-524
# 4133 Kanako Hirasawa 525-530
# 4134 Iwakazu Sakai 531-539
# 4136 Shuji Suzuki 540-683
# 4138 Nisuke Nakamoto 684-690
# 4139 Tsuneo Yasuda 691-710
# 4140 Tsunekichi Sugiyama 711-724
# 4141 Matsujiro Hayashi 725-742
# 4142 Hiroyoshi Kobayashi 743-753
# 4143 Masaru Morishita 754-766
# 4144 Tomiyuki Kuramoto 767-805
# 4145 Tsuruyo Kajiwara 806-810
# 4146 Harding Yasui 811-816
# 4147 Koji Nakamura 817-821
# 4148 Toshiye Nakamura 822-826
# 4149 Takeo Hirasawa 827-834
# 4150 Yoshio Sato 835-845
# 4151 Tokuzo Sakai 846-856
# 4152 Yuji Sasaki 857-863
# 4153 Robert Miyosaka 864-869
# 4154 Takujuro Fujimoto 870-907
# 4155 Mosaburo Okuno 908-922
# 4156 Yonekazu Kariya 923-945
# 4157 Matsutaro Iwasa 946-960
# 4158 Yoshiharu Shinde 961-969
# 4160 Ujiro Moriyama 970-979
# 4161 Tsunesaku Kimura 980-1024
# 4163 Yoshiro Yamamoto 1025-1038
# 4164 John Yamamoto 1039-1059
# 4165 Tamotsu Yamashita 1060-1064
# 4166 Masao Yamashita 1065-1075
# 4167 Tamiko Yamasaki 1076-1081
# 4168 Suyehiro Yamasaki 1082-1088
# 4169 Nobuko Nakagama 1089-1098
# 4170 Tomoyuki Doi 1099-1139
# 4171 Hisae Doi 1140-1177
# 4172 Han Nishimura 1178-1188
# 4173 Kozue Yamashita 1189-1198
# 4174 Hiroshi Morishita 1199-1228
# 4175 Kichisaburo Morishita 1229-1248
# 4176 Koito Morishita 1249-1255
# 4177 Miyuki Eguchi 1256-1260
# 4178 Haruko Haya 1261-1267
# 4179 Kumae Haya 1268-1272
# 4180 Tomi Miyauchi 1273-1283
# 4181 Ichiro Tabata 1284-1362
# 4182 Hideo Akune 1363-1432
# 4183 Shigeo Suzuki 1433-1489
# 4184 Yukinori Takasaki 1490-1512
# 4185 Eiichi Harada 1513-1532
# 4186 Yukihiro Takasaki 1533-1546
# 4187 Hisao Suzuki 1547-1554
# 4188 Jitsu Suzuki 1555-1560
# 4189 Chizu Takasaki 1561-1566
# 4190 Inao Tabata 1567-1637
# 4191 Eiji Yamashita 1638-1642
# 4192 Tairoku Hiramatsu 1643-1672
# 4193 Hideo Yamashita 1673-1677
# 4194 Gisaku Hiramatsu 1678-1684
# 4195 Clara Yamashita 1685-1689
# 4196 Hideo Eguchi 1690-1699
# 4197 Tome Maeno 1700-1704
# 4198 Kyutaro Osaki 1705-1776
# 4199 Nobuo Nishimura 1777-1790
# 4200 Tokusaburo Nishizeki 1791-1852
# 4201 Kichi Matsushita 1853-1860
# 4202 Ukichi Nishizawa 1861-1908
# 4204 Haruji Morihira 1909-1941
# 4205 Kashiro Akai 1942-1992
# 4206 Kikutaro Minaki 1993-11

Metadata

Title

Reel C-9342
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.