Reel C-9341

Reel C-9341

Case File # Name Page Range
# 3950 Shizuka Tsuchida 1-4
# 3951 Nikizo Morishita 5-28
# 3952 Seki Sawada 29-31
# 3953 Fusajiro Takeda 32-161
# 3954 Asoko Samata 162-168
# 3955 Kisaku Nishimoto 169-248
# 3956 Tomoye Kimura 249-252
# 3957 Saichi Nakamura 253-304
# 3958 Tomoichi Kimura 305-310
# 3959 Kuichi Kinoshita 311-391
# 3960 Tomi Higa 392-396
# 3961 Shizue Maruyama 397-447
# 3962 Tomoko Murakami 448-451
# 3963 Masaru Nitta 452-502
# 3964 Fumiko Suga 503-507
# 3965 Katsutaro Abo 508-528
# 3966 Masae Tsuchimoto 529-535
# 3967 Kikuyo Eto 536-606
# 3968 Yoshi Kitamura 607-610
# 3969 Masanari Yokoyama 611-653
# 3970 Kanako Mototsune 654-657
# 3971 Yutaka Fujita 658-679
# 3972 Kiyoshi Yano 680-684
# 3973 Yasumi Suzuki 685-706
# 3974 Shizu Kitamura 707-713
# 3975 Sadaichi Asae 714-741
# 3976 Mitsue Fujikawa 742-745
# 3977 Kenichi Hatanaka 746-804
# 3978 Yoka Kuramoto 805-810
# 3979 Shizuo Hosaki 811-826
# 3980 Haruo Kuramoto 827-832
# 3981 Tsutomu Miyahara 833-904
# 3982 Jiro Kuramoto 905-912
# 3983 Noriyoshi Kinoshita 913-927
# 3984 Masami Koyanagi 928-933
# 3986 Jun Koyanagi 934-938
# 3987 Teruo Nakatsu 939-1039
# 3988 Mitsuru Koyanagi 1040-1043
# 3990 Kazufu Yoneda 1044-1047
# 3991 Sadajiro Nishizawa 1048-1081
# 3992 Yoshio Ichiiwa 1082-1091
# 3993 Genzaemon Iguchi 1092-1106
# 3994 Junichi Nomura 1107-1116
# 3995 Saburo Sato 1117-1141
# 3996 Suna Mori 1142-1146
# 3997 Naokichi Takimoto 1147-1153
# 3998 Mino Ikuta 1154-1158
# 3999 Hatsukichi Mano 1159-1163
# 4000 Usaku Watanabe 1164-1225
# 4001 Nenoji Nagata 1226-1229
# 4002 Moriji Shiozaki 1230-1300
# 4003 Kintaro Kato 1301-1304
# 4004 Inosuke Tateishi 1305-1339
# 4005 Gentoku Okamura 1340-1344
# 4006 Shinichi Sato 1345-1374
# 4007 Kichimatsu Noda 1375-1382
# 4008 Kunitsuna Sato 1383-1388
# 4009 Tsurukichi Takemoto 1389-1417
# 4010 Take Nishimura 1418-1434
# 4012 Shigeko Tomihiro 1435-1450
# 4013 Kikujiro Sugimoto 1451-1454
# 4014 Itoko Kawata 1455-1466
# 4015 Hidekichi Isotani 1467-1472
# 4016 Kikuye Kato 1473-1493
# 4017 Kosaburo Masuda 1494-1498
# 4018 Masaaki Hashimoto 1499-1530
# 4020 Suyematsu Miyahara 1531-1573
# 4022 Eitaro Aida 1574-1647
# 4024 Ryotaro Tanizawa 1648-1652
# 4025 Yoshiro Miyasaka 1653-1656
# 4026 Matsugoro Ishida 1657-1661
# 4027 Fumio Kariya 1662-1664
# 4029 Kaichi Harada 1665-1672
# 4030 Takashi Ishii 1673-1675
# 4031 Tomesaburo Makimoto 1676-1678
# 4032 Shintaro Takao 1679-1688
# 4033 Kohei Hara 1689-1693
# 4034 Kichiji Shimizu 1694-1707
# 4035 Yoshio Kariya 1708-1716
# 4036 Chuya Wakabayashi 1717-1767
# 4037 Kazuo Iwasa 1768-1809
# 4038 Kohichi Yamamoto 1810-1814
# 4039 Tadashi Shoji 1815-1820
# 4041 Naozo Nakahari 1821-1826
# 4042 Yoshio Doyama 1827-1835
# 4043 Yoshiaki Hiramatsu 1836-1839
# 4044 Yazaemon Oye 1840-1874
# 4045 Hisayuki Yoshida 1875-1884
# 4046 Toru Nakano 1885-1888
# 4047 Masuko Kado 1889-1907
# 4048 Sentaro Murayama 1908-1910
# 4049 Tokiko Hirayama 1911-1916
# 4050 Takuma Shiga 1917-1920
# 4051 Noboru Doi 1921-1924
# 4052 Mitsue Aoyama 1925-1937
# 4053 Hisako Doi 1938-1942
# 4054 Ichiji Sasaki 1943-1953
# 4055 Masahiko Doi 1954-1957
# 4056 Yukio Shimizu 1958-1963
# 4057 Masayuki Yamashita 1964-1968
# 4058 Suye Kosugi 1969-1973
# 4059 Kazuo Yamashita 1974-1979
# 4060 Wae Tamaki 1980-1990
# 4061 Yoshimichi Yamashita 1991-1997
# 4062 Shizuye Mori 1998-2001
# 4063 Mitoru Yamashita 2002-2006
# 4064 Yumiko Hirashima 2007-2053
# 4065 Hidehiko Fujimoto 2054-2069
# 4066 Sei Yano 2070-2080
# 4067 Tomiko Fujihara 2081-2089
# 4068 Hatsu Bando 2090-2105
# 4069 Kimiko Oda 2106-2117
# 4070 Utako Ando 2118-2128
# 4071 Shinjo Ikuta 2129-2156
# 4072 Ei Ito 2157-2161
# 4073 Yasushi Maruno 2162-2180
# 4074 Kiku Ito 2181-2186
# 4075 Hideko Ito 2187-2191
# 4076 Isamu Hashida 2192-2197
# 4077 Shizue Shigehiro 2198-2235
# 4078 Tokuyo Kado 2236-2240
# 4079 Koharu Sano 2241-2247
# 4080 Natsuki Morioka 2248-2252
# 4081 Seitaro Hama 2253-2265
# 4082 Saburo Okumura 2266-2272
# 4084 Genichi Hanazawa 2273-2298
# 4085 Kinosuke Miyashita 2299-2324
# 4086 Bunkichi Kurahashi 2325-2348
# 4087 Shozo Miyanishi 2349-2363
# 4088 Hikojiro Mukai 2364-2388
# 4089 Risaburo Morimoto 2389-2416
# 4090 Masao Nishi 2417-2454
# 4091 Asao Kajiwara 2455-2461
# 4092 Masao Kajiwara 2462-2469
# 4093 Kenji Nakata 2470-2476
# 4094 Shigeru Marumoto 2477-2499
# 4095 Umeko Kuba 2500-2506
# 4096 Hiroshi Hamade 2507-2517
# 4097 Kusumatsu Yoshida 2518-2569
# 4098 Kin Yoshida 2570-2577
# 4099 Chomatsu Koyanagi 2578-2604
# 4100 Tomiko Yoneda 2605-2618
# 4101 Shigeru Hirayama 2619-2644

Metadata

Title

Reel C-9341
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.