Reel C-9347

Reel C-9347

Case File # Name Page Range
# 4656 Tokusuke Yoshiki 1-12
# 4660 Shigeru Usami 13-16
# 4664 Yukichi Kishimoto 17-23
# 4665 Takeshi Ouchi 24-28
# 4667 Kakutaro Nakashimada 29-52
# 4668 Mataichi Usami 53-64
# 4673 Yosuke Oseki 65-91
# 4675 Kimie Teshima 92-98
# 4677 Tokiji Kiyono 99-126
# 4678 Tojiro Nakano 127-147
# 4679 Yoshiko Teshima 148-157
# 4680 Mitsue Sakamoto 158-164
# 4681 Hisakichi Suyama 165-182
# 4682 Hideo Sakamoto 183-205
# 4683 Misao Teshima 206-214
# 4684 Motoharu Yoshihara 215-261
# 4685 Ryuichi Minamimaye 262-325
# 4686 Hanpei Sakamoto 326-367
# 4687 Mitsuru Hamaoka 368-374
# 4688 Hirokichi Hayashi 375-384
# 4689 Umeko Tateyama 385-392
# 4690 Noboru Konishi 393-417
# 4691 Shizuko Makimoto 418-424
# 4692 Torayo Kadohama 425-444
# 4693 Yoichi Murao 445-478
# 4694 Shigeru Kishiuchi 479-508
# 4695 Masahichi Yamashita 509-543
# 4696 Ayako Katai 544-581
# 4697 Sadayoshi Aoki 582-613
# 4698 Kiyoshi Murakami 614-631
# 4699 Yoshiharu Otsuji 632-645
# 4700 Kenji Adachi 646-667
# 4701 Ei Hiji 668-700
# 4702 Tokutaro Matsukura 701-721
# 4703 Takeo Hikita 722-776
# 4704 Tozo Yoshida 777-805
# 4705 Asakichi Tsuji 806-814
# 4706 Masao Tsuruoka 815-834
# 4707 Kamasuke Oshiro 835-852
# 4708 Hiroshi Watanabe 853-858
# 4709 Kumaichi Ikeda 859-873
# 4710 Masahiko Fujimoto 874-889
# 4711 Saichiro Kishimoto 890-894
# 4712 Shigeno Izawa 895-917
# 4713 Kazuko Kishi 918-965
# 4714 Masakichi Yoshihara 966-977
# 4715 Ishimatsu Katai 978-1001
# 4716 Kofuji Murai 1002-1019
# 4717 Yeiichi Katai 1020-1038
# 4718 Midori Osaka 1039-1055
# 4719 Takako Kadohama 1056-1060
# 4720 Masao Terakita 1061-1105
# 4721 Tetsuro Konishi 1106-1119
# 4722 Kikuye Tominaga 1120-1144
# 4723 Tetsuko Hirota 1145-1160
# 4724 Denkichi Higano 1161-1181
# 4725 Yoichi Kishi 1182-1188
# 4726 Hideko Yamakawa 1189-1201
# 4727 Sakie Kishi 1202-1243
# 4728 Jitsugo Kono 1244-1259
# 4729 Misao Miyamoto 1260-1266
# 4730 Masa Higano 1267-1291
# 4731 Masao Hayashi 1292-1336
# 4732 Tatsusaburo Kuwabara 1337-1395
# 4733 Toshiko Hayashi 1396-1401
# 4734 Yasu Hayashi 1402-1411
# 4735 Sadao Nakano 1412-1454
# 4736 Sano Nagata 1455-1479
# 4737 Tsunehiro Shoji 1480-1499
# 4738 Genji Shoji 1500-1510
# 4739 Kiichiro Nishi 1511-1522
# 4740 Yei Yamamoto 1523-1531
# 4741 Yoshitaka Mori 1532-1604
# 4742 Yoshio Mori 1605-1639
# 4743 Yasuno Nakamura 1640-1649
# 4744 Takeshi Nishi 1650-1654
# 4745 Takeo Matsubara 1655-1663
# 4746 Yoshi Matsubara 1664-1675
# 4747 Tatsuko Yoshida 1676-1684
# 4748 Choichiro Yoshida 1685-1708
# 4749 Natsu Mizuno 1709-1726
# 4750 Masajiro Motoda 1727-1763
# 4751 Torasaburo Nishikihama 1764-1769
# 4752 Kimie Nakagawa 1770-1780
# 4753 Daigoro Imoo 1781-1834
# 4754 Tsurue Okano 1835-1854
# 4755 Shigeo Nishi 1855-1916
# 4756 Kazuichi Sakai 1917-1983
# 4757 Yasuo Utsunomiya 1984-1988
# 4758 Kito Abe 1989-1994
# 4759 Noriko Hayakawa 1995-1999
# 4760 Joe Hayakawa 2000-2004
# 4761 Tsuyo Tanaka 2005-2009
# 4762 Momoye Takishita 2010-2014
# 4763 Isami Takishita 2015-2019
# 4764 Genichi Kondo 2020-2024
# 4765 Toshiko Kondo 2025-2028
# 4766 Miyeko Takishita 2029-2032
# 4767 Shizuko Miki 2033-2036
# 4768 Asako Tanaka 2037-2040
# 4769 Kimiye Tanaka 2041-2046
# 4770 Hiroshi Tanaka 2047-2056
# 4771 Kimiko Tanaka 2057-2060
# 4772 Sueko Tanaka 2061-2064
# 4773 Nami Tanaka 2065-2068
# 4774 Shizuyo Kawade 2069-2072
# 4775 Iwao Ura 2073-2076
# 4776 Mitsuye Ura 2077-2080
# 4777 Tsutomu Ura 2081-2101
# 4778 Hayako Hosaki 2102-2105
# 4779 Takeji Hosaki 2106-2172
# 4780 Kozo Kitagawa 2173-2187
# 4781 Hiyo Kitagawa 2188-2193
# 4782 Gisaburo Maeda 2194-2203
# 4783 Hisaye Inouye 2204-2210
# 4784 Ino Ishikawa 2211-2219
# 4785 Tomo Hashimoto 2220-2230
# 4786 Hiroshi Ishikawa 2231-2234
# 4787 Ayako Ishikawa 2235-2238
# 4788 Kiku Hisanaga 2239-2244
# 4789 Asako Hisanaga 2245-2248
# 4790 Eiji Hisanaga 2249-2252
# 4791 Kura Hisanaga 2253-2256
# 4792 Minato Sasaki 2257-2263
# 4793 Noboru Sasaki 2264-2268
# 4794 Yuki Sokugawa 2269-2277
# 4795 Kikuo Sasaki 2278-2288
# 4796 Fuyu Nobuto 2289-2316
# 4797 Daisaburo Hisanaga 2317-2320
# 4798 Eikichi Murabayashi 2321-2324
# 4799 Hiroshi Nobuto 2325-2329
# 4800 Hajime Hashimoto 2330-2335
# 4801 Ihei Miyashita 2336-2347
# 4802 Asa Ozamoto 2348-2352
# 4803 Henry Ozamoto 2353-2358
# 4804 Nobu Takada 2359-2362
# 4805 Sachie Takada 2363-2366
# 4806 Sosuke Nomura 2367-2374
# 4807 Kiyoko Takada 2375-2378
# 4808 Chiukichi Miyagawa 2379-2382
# 4809 Yatsuko Oka 2383-2391
# 4810 Aiko Mishima 2392-2396
# 4811 Tamiye Mishima 2397-2400
# 4812 Kameno Nawata 2401-2404
# 4813 Shima Mishima 2405-2409
# 4814 Tayeko Utsunomiya 2410-2413
# 4815 Kiwa Utsunomiya 2414-2418
# 4816 Ayako Ikeda 2419-2438
# 4817 Rikuzo Futa 2439-2497
# 4818 Toshio Shimoda 2498-2533
# 4819 Kenzo Asano 2534-2550
# 4820 Yoshinori Goryo 2551-2600

Metadata

Title

Reel C-9347
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.