Reel C-9356

Reel C-9356

Case File # Name Page Range
# 5366 Haruko Morishita 1-72
# 5367 Nobuko Yano 73-99
# 5368 Takateru Takarabe 100-222
# 5369 Iwakichi Yoshida 223-336
# 5370 Jisuke Morita 337-358
# 5371 Shunko Saito 359-387
# 5373 Toichiro Nakai 388-534
# 5374 Yetsujiro Takebe 535-567
# 5375 Teru Kariatsumari 568-592
# 5376 Tsuchiye Kunimoto 593-603
# 5377 Sadao Shimoda 604-618
# 5378 Fred Yamakami 619-638
# 5379 Hichi Furukawa 639-650
# 5380 Goro Furukawa 645-650
# 5381 Isamu Furukawa 651-656
# 5382 Tsuneharu Amadatsu 657-692
# 5383 George Ikebuchi 693-704
# 5384 Kikuko Ikebuchi 705-718
# 5385 Itoe Ikebuchi 719-742
# 5386 Tomiko Imakire 743-750
# 5387 Akira Imakire 751-785
# 5388 Gisaburo Ishihara 786-793
# 5389 Torao Amemori 794-912
# 5391 Suma Uyemura 913-923
# 5392 Hatsue Okuma 924-934
# 5393 Mitsuye Taniguchi 935-939
# 5394 Kazumi Taniguchi 940-945
# 5395 Koma Taniguchi 946-951
# 5396 Kazuko Nakamura 952-956
# 5397 Tane Okano 957-962
# 5398 Saichi Ibuki 963-983
# 5400 Sakuichi Ibuki 992-1006
# 5401 Takeo Fujishige 1007-1083
# 5402 Yoshimatsu Matsumoto 1084-1154
# 5403 Shizuo Hosaki 1155-1232
# 5404 Toshi Yagi 1233-1251
# 5405 Sakae Kanno 1252-1265
# 5406 Suejiro Tsuchida 1266-1431
# 5407 Tojiro Suto 1432-1459
# 5408 Choetsu Sasaki 1460-1520
# 5409 Noboru Baba 1521-1629
# 5410 Tomoki Kawabe 1630-1713
# 5411 Juichi Wani 1714-1730
# 5412 Ritsuichi Uyeno 1731-1837
# 5413 Katsutaro Yoshioka 1838-1901
# 5415 Tomematsu Nakatsu 1902-2003
# 5416 Masakazu Higashi 2004-2013
# 5417 Manzo Araki 2014-2046
# 5418 Ichimatsu Yoshikuni 2047-2069
# 5419 Teizo Nakashima 2070-2102

Metadata

Title

Reel C-9356
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.