Reel C-9355

Reel C-9355

Case File # Name Page Range
# 5284 Kenzo Otani 106-195
# 5285 Inosuke Matsune 196-249
# 5286 Toshiko Tamura 250-288
# 5287 Rokusaburo Taniguchi 289-390
# 5288 Yushichi Yoshida 391-482
# 5290 Masaru Ohara 529-533
# 5291 Chuzo Goto 534-556
# 5292 Jiujiro Kumagai 557-564
# 5293 Kazuo Kikegawa 565-584
# 5294 Fusa Tsuchida 585-593
# 5295 Ichiji Urano 594-622
# 5296 Kikuji Sato 623-644
# 5297 Yoshiaki Sato 645-675
# 5298 Kichiro Sato 675-680
# 5299 Chisaki Oikawa 681-689
# 5300 Masashi Oikawa 690-696
# 5301 Takashi Oikawa 697-713
# 5302 Tadashi Oikawa 714-773
# 5303 Eichi Oikawa 774-830
# 5305 Miichiro Kamitakahara 831-889
# 5306 Yoshio Asari 890-900
# 5307 Some Asari 901-907
# 5308 Matashiro Koyanagi 908-924
# 5309 Masatoshi Nagata 925-930
# 5310 Sanshiro Nagata 931-1019
# 5311 Suzumi Tsuida 1020-1050
# 5314 Tadao Nagai 1051-1056
# 5315 Matsunosuke Nagai 1057-1079
# 5316 Yukio Tamura 1080-1117
# 5318 Minoru Yano 1118-1122
# 5319 Hikosaku Kano 1123-1137
# 5320 Mitsugi Araki 1138-1146
# 5321 Sakaye Ito 1147-1177
# 5323 Saburo Takata 1178-1182
# 5325 Norimichi Taniwa 1183-1240
# 5326 Masao Hoshino 1241-1261
# 5327 Yoshikazu Tamura 1262-1277
# 5328 Yukio Higo 1278-1332
# 5329 Yui Higo 1333-1346
# 5330 Takajiro Baba 1347-1405
# 5331 Rikima Nakano 1406-1562
# 5332 Terumi Akai 1563-1567
# 5333 Tsuyoshi Akai 1568-1575
# 5334 Masue Miyashita 1576-1598
# 5335 Tsuyo Wani 1590-1598
# 5336 Ryuichi Kumagai 1599-1640
# 5337 Shuji Nagata 1641-1680
# 5339 Shigeo Nakashima 1714-1725
# 5341 Toshio Nakashima 1726-1752
# 5342 Itsuro Tagami 1753-1764
# 5343 Yoshio Kawaguchi 1765-1788
# 5344 Masao Tagami 1789-1794
# 5346 Hideharu Inouye 1795-1800
# 5347 Torakichi Otake 1801-1805
# 5348 Katsuya Fukakusa 1806-1859
# 5349 Echi Tanouye 1860-1872
# 5350 Mitsu Asai 1873-1886
# 5351 Yukio Nishi 1887-1893
# 5352 Kazuo Yonemura 1894-1913
# 5353 Kuwakichi Kato 1914-1941
# 5354 Mamoru Tahara 1942-1964
# 5355 Moto Morishita 1965-2054
# 5356 Kitsilano Japanese Lanugage Association 2055-2169
# 5357 Katsumi Asada 2170-2182
# 5359 Tomehiko Tateishi 2183-2274
# 5360 Enjiro Nakashima 2275-2322
# 5361 Kusutaro Kusumoto 2323-2402
# 5362 Hisao Mizutani 2403-2428
# 5365 Toshimichi Uraisami 2429-2479
# 5363 Kanichi Matsuba 2480-2523

Metadata

Title

Reel C-9355
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.