Reel C-9354

Reel C-9354

Case File # Name Page Range
# 5188 Iwao Taniwa 1-47
# 5189 Seitaro Nishimura 48-56
# 5190 Yonezo Shinde 57-71
# 5191 Ryoichi Okada 72-104
# 5192 Juhachi Eguchi 105-119
# 5193 Minato Takahara 120-144
# 5194 Tanezo Kawai 145-157
# 5195 Kinjiro Seko 158-166
# 5197 Haru Shigetomi 167-181
# 5198 Harunobu Higashi 182-202
# 5199 Haru Kato 203-208
# 5200 Haruyuki Okada 209-252
# 5201 Chiyoki Yoshida 253-318
# 5202 Aiko Sugai 319-323
# 5203 Hideo Fujiwara 324-401
# 5204 Sumiye Yamada 402-405
# 5205 Sawaye Matsunaga 406-409
# 5206 Fujitaro Onisaki 410-419
# 5207 Wai Okuma 420-423
# 5211 Masayo Ikeno 424-427
# 5213 Akiko Tanaka 428-435
# 5214 Sumio Tsukishima 436-440
# 5215 Itoe Kawamoto 441-447
# 5216 Denjiro Kamada 448-452
# 5217 Toshiko Yamamoto 453-474
# 5218 Masahi Tasaki 475-481
# 5219 Reiji Hamada 482-585
# 5220 Mitsuo Tasaka 586-592
# 5221 Taneichi Uyeda 593-611
# 5222 Zenkichi Uno 612-627
# 5223 Sankichi Uyeda 628-639
# 5224 Hatsune Nishihata 640-668
# 5225 Fumie Nakagawa 669-675
# 5226 Chutaro Teranishi 676-691
# 5227 Yoshio Nakagawa 692-728
# 5228 Tamaye Yagi 729-746
# 5229 Hatsu Nakatsu 747-766
# 5230 Sadaki Ogawa 767-797
# 5231 Yasuyuki Higo 798-832
# 5232 Motochiro Yoshihara 833-918
# 5233 Kayoko Doyama 919-931
# 5234 Kunisada Yoshida 932-955
# 5235 Tatsu Hamaguchi 956-973
# 5236 Katsuko Hosokawa 974-979
# 5237 Dennosuke Hattori 980-998
# 5238 Tamekusu Machida 999-1010
# 5239 Yakichi Shiyoji 1011-1017
# 5240 Tokuno Mio 1018-1026
# 5241 Moto Yurugi 1027-1039
# 5242 Umeyo Yoshida 1040-1049
# 5243 Naoye Yamashita 1050-1082
# 5244 Hatsue Tasaka 1083-1088
# 5245 Shine Ueyama 1089-1106
# 5246 Hatsu Murao 1107-1119
# 5247 Kinu Kuroyama 1120-1131
# 5248 Ume Kimura 1132-1147
# 5249 Tsuruko Aura 1148-1167
# 5250 Yasue Hayashi 1168-1181
# 5251 Chiye Hamada 1182-1211
# 5252 Toshiko Uede 1212-1231
# 5253 Gen Tsuji 1232-1264
# 5254 Yasue Tsumura 1265-1273
# 5256 Uhachi Tanino 1274-1285
# 5257 Tori Tamoto 1286-1314
# 5258 Misao Shoji 1315-1332
# 5259 Tamiko Shoji 1333-1345
# 5260 Ito Sakamoto 1346-1354
# 5261 Tomi Oye 1355-1388
# 5262 Misayo Nishimura 1389-1395
# 5263 Sumie Nishimura 1396-1428
# 5264 Tatsuye Nishii 1429-1442
# 5265 Shizuye Nishi 1443-1456
# 5266 Suzue Nishi 1457-1481
# 5267 Matsue Nakano 1482-1521
# 5268 Kunisaburo Murao 1522-1543
# 5269 Takeno Mukai 1544-1555
# 5270 Yurino Mayeda 1556-1582
# 5271 Tei Matsuba 1583-1590
# 5272 Masue Kariya 1591-1607
# 5273 Kikui Hirokawa 1608-1660
# 5274 Fujiko Hirokawa 1661-1665
# 5275 Haru Hanasawa 1666-1673
# 5276 Tsune Hamanishi 1674-1688
# 5277 Ichitaro Hosaki 1689-1737
# 5278 Mosaburo Okano 1738-1816
# 5279 Morikiyo Tamura 1817-1888
# 5280 Makoto Tamura 1889-1914
# 5281 Yeki Kawashima 1915-1976
# 5282 Tamotsu Matsune 1977-2074
# 5283 Inokichi Kojima 2075-2090

Metadata

Title

Reel C-9354
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.