Reel C-9368

Reel C-9368

Case File # Name Page Range
# 6669 Kane Terada 1-31
# 6670 Tomi Okada 32-49
# 6671 Shimo Ota 50-66
# 6672 Fukuchiro Suenaga 67-106
# 6673 Mitsu Yoshida 107-119
# 6674 Yukiye Fukumoto 120-155
# 6675 Sumano Kawahara 156-188
# 6676 Mio Nishimura 189-206
# 6677 Haru Nishimura 207-228
# 6678 Midori Iwasaki 229-441
# 6679 Ishimatsu Atagi 442-520
# 6680 Riyo Hamanishi 521-636
# 6681 Yoshio Nishimura 637-774
# 6682 Jiro Kumagaya 775-806
# 6683 Tsuneno Tsujimoto 807-907
# 6684 Konosuke Nishikihama 908-1003
# 6685 Matsu Handa 1004-1229
# 6686 Chuhei Ikeda 1230-1276
# 6687 Kaoru Kitagawa 1277-1293
# 6688 Yoshiko Kawahara 1294-1305
# 6689 Yayeno Takemoto 1306-1351
# 6690 Katsumi Sato 1352-1354
# 6691 Susumu Nakamura 1355-1358
# 6692 Teiji Nakamura 1359-1362
# 6693 Miyoko Yanoshita 1363-1366
# 6694 Naoyoshi Yanoshita 1367-1370
# 6695 Hatsumi Yanoshita 1371-1374
# 6696 Iwataro Nakashima 1375-1380
# 6697 Tsugiwo Ito 1381-1385
# 6698 Hana Kodama 1386-1388
# 6699 Masa Kodama 1389-1395
# 6700 Tsutau Ito 1396-1400
# 6701 Tei Yamanouchi 1401-1405
# 6702 Naka Nakata 1406-1410
# 6703 Fujiye Kariatsumari 1411-1415
# 6704 Sikizo Nagai 1416-1426
# 6705 Alice Kudo 1427-1429
# 6706 Makiko Kudo 1430-1434
# 6707 Yuki Hayashi 1435-1437
# 6708 Matsuyo Hayashi 1438-1445
# 6709 Masaye Hashimoto 1446-1454
# 6710 Kimi Ohama 1455-1467
# 6712 Kiyoko Hamanishi 1478-1482
# 6713 Kohei Imai 1483-1492
# 6711 Mitsuyoshi Yamamoto 1486-1477
# 6714 Tsunegiro Nishimura 1493-1522
# 6715 Tadao Kitamura 1523-1527
# 6716 Ichihei Nishimura 1528-1531
# 6717 Wasa Fukuda 1532-1534
# 6719 Fumiko Sato 1535-1537
# 6720 Ritsuko Sato 1538-1540
# 6721 Yoshiko Ikura 1542-1544
# 6722 Akira Takeuchi 1545-1547
# 6723 Hatsugoro Ikura 1548-1552
# 6724 Chizuko Uenaka 1553-1556
# 6725 Yoshie Ueyama 1557-1563
# 6726 Setsue Kondo 1564-1567
# 6727 Hisaye Teraguchi 1568-1571
# 6728 Shizuye Sakai 1572-1575
# 6729 Shizue Hori 1576-1579
# 6730 Fuji Sakai 1580-1583
# 6731 Tomiko Kurahashi 1584-1587
# 6732 Iwao Sakai 1588-1591
# 6733 Sadao Sakai 1592-1596
# 6734 Tokuye Hashimoto 1597-1603
# 6735 Moto Hashimoto 1604-1607
# 6736 Matsu Sakai 1608-1611
# 6737 Chiyoko Ikari 1612-1616
# 6738 Fusako Ohashi 1617-1620
# 6739 Masuko Takeno 1621-1625
# 6740 Tomiye Nakatani 1626-1629
# 6741 Emiko Nakatani 1630-1633
# 6743 Hisako Sakai 1638-1641
# 6742 Mitsuyo Nakatani 1642-1637
# 6744 Misue Kishi 1642-1647
# 6746 Masae Kasuya 1642-1655
# 6745 Toyomari Kasuya 1648-1651
# 6747 Tora Miyazaki 1656-1659
# 6748 Yukiye Yoshida 1660-1663
# 6749 Takesaburo Hamaguchi 1664-1752
# 6750 Sachiye Suzuki 1753-1756
# 6751 Misao Furuya 1757-1761
# 6752 Fujiko Matsushita 1762-1766
# 6753 Chizuko Morishita 1767-1770
# 6754 Kan Arai 1771-1776
# 6755 Sumie Arai 1777-1782
# 6756 Fumiko Nakatsuka 1783-1787
# 6757 Masako Fukushima 1788-1791
# 6758 Chiyoko Sakata 1792-1795
# 6759 Yone Sakata 1796-1805
# 6760 Haruko Sakata 1806-1810
# 6761 Hide Nakatsuka 1811-1816
# 6762 Chizuko Kozono 1817-1821
# 6763 Tatsue Nakatsuka 1822-1828
# 6764 Sonoe Kariya 1829-1832
# 6765 Yurie Teraguchi 1833-1840
# 6766 Kimiyo Takahashi 1841-1828
# 6767 Yori Yamashita 1856-1968
# 6768 Fukie Yamazaki 1969-1987
# 6769 Masao Asano 1988-2060
# 6770 Takeko Arakawa 2061-2070
# 6771 Chizu Negoro 2071-2098
# 6772 Hide Kiyonaga 2099-2112
# 6773 Hirohito Yanagisawa 2113-2230
# 6774 Hajime Hasegawa 2231-2262

Metadata

Title

Reel C-9368
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.