Reel C-9369

Reel C-9369

Case File # Name Page Range
# 6775 Ichiro Imahashi 1-91
# 6776 Satoru Taniguchi 92-108
# 6777 Minoru Kitamura 109-117
# 6778 Aki Araki 118-122
# 6779 Kiyoichi Taniguchi 123-129
# 6780 Asako Nagata 130-141
# 6781 Minoru Taniguchi 142-148
# 6782 Hiroye Madokoro 149-157
# 6783 Some Oshima 158-163
# 6784 Suno Yamazaki 164-167
# 6785 Lillian May Yamazaki 168-171
# 6786 Amy Yamazaki 172-175
# 6787 Yasuko Yamazaki 176-179
# 6788 Hanae Murata 180-183
# 6789 Koto Watanabe 184-189
# 6791 Yone Okinobu 190-194
# 6792 Fusako Toyoda 195-198
# 6793 Yoshinobu Toyoda 199-202
# 6794 Martha Yamazaki 203-206
# 6795 Hideko Toyoda 207-210
# 6796 Yoneko Nariiwa 211-226
# 6797 Shigeko Murakami 227-235
# 6798 Fuku Iwasaki 236-240
# 6799 Hideko Iwasaki 241-244
# 6800 Setsuko Iwasaki 245-248
# 6801 Hisatoshi Moriyama 249-252
# 6802 Mitsuko Iwasaki 253-256
# 6803 Rin Kawaguchi 257-296
# 6804 Kazuye Masuda 297-300
# 6805 Koura Masuda 301-304
# 6806 Grace Ito 305-308
# 6807 Yasumi Nishimura 309-312
# 6808 Fumiko Tanouye 313-315
# 6809 Aiko Higashi 316-320
# 6810 Kazuko Kawabe 321-323
# 6813 Lucille Kumoi 322-335
# 6811 Shimezo Murofushi 324-327
# 6812 Seikichi Yamada 328-331
# 6814 Kozo Saito 336-338
# 6815 Shiro Yamaguchi 339-341
# 6816 Yasuyo Otsu 342-345
# 6817 Harry Saito 346-350
# 6818 Emiko Nagasawa 351-356
# 6819 Toyaji Ozaki 357-365
# 6820 Hatsue Hori 366-395
# 6821 Michiyo Kawaguchi 396-400
# 6822 Narutaro Okukawa 401-411
# 6823 Katsuyoshi Morita 412-440
# 6824 Sumi Mori 441-447
# 6826 Yoshikazu Oura 448-474
# 6827 Seiichiro Aoki 475-487
# 6828 Koma Yoshikuni 488-503
# 6829 Tsutomu Uno 504-519
# 6830 Tsuneto Asao 520-546
# 6831 George Ide 547-553
# 6832 Nobuyoshi Tanaka 554-558
# 6833 Tomeji Akiyama 559-569
# 6834 Ryu Sora 570-587
# 6835 Teru Aida 588-593
# 6836 Fujiko Kikuchi 594-656
# 6837 Elsie Aya Higano 657-663
# 6838 Tsutomu Ozaki 664-672
# 6839 Takaharu Fujimoto 673-689
# 6840 Toshio Hirano 690-695
# 6841 Tokutaro Nakatsu 696-738
# 6842 Sachiko Aida 739-752
# 6843 Teruo Harada 753-758
# 6844 Shogoro Shimono 759-792
# 6845 Hiroshi Nose 793-802
# 6846 Yoshi Numajiri 803-816
# 6847 Takeshi Kadonaga 817-846
# 6848 Tsutayo Mikado 847-851
# 6849 Takako Kadonaga 852-865
# 6850 Yonoko Yoshida 866-869
# 6851 Masao Kishimoto 870-874
# 6852 Suteo Omoto 875-888
# 6853 Tsuyuko Nakamura 889-900
# 6854 Chiyoko Izumi 901-904
# 6855 Tokie Tanaka 905-923
# 6856 Tsutomu Iwasaki 924-927
# 6857 Misao Izumi 928-930
# 6858 Emiko Hashimoto 931-934
# 6859 Gengo Ohashi 935-941
# 6860 Haruka Yoshida 942-947
# 6861 Asa Tahara 948-954
# 6862 Taka Watanabe 955-990
# 6863 Sayoko Sato 991-994
# 6864 Misako Sato 995-998
# 6865 Satsuko Sato 999-1002
# 6866 Yoshiye Asao 1003-1009
# 6867 Kaneko Hayashi 1010-1019
# 6868 Chizuko Sora 1020-1023
# 6869 Denjiro Doi 1024-1039
# 6870 Kikuno Natsukura 1040-1041
# 6871 Toyoko Kobayashi 1045-1054
# 6872 Emiko Kuroyama 1055-1058
# 6873 Jitsuko Doi 1059-1062
# 6874 Chizuru Okuda 1063-1066
# 6875 Masayo Suyama 1067-1071
# 6876 Tei Suyama 1072-1080
# 6877 Wakiko Suyama 1081-1084
# 6878 Doi Kazuyo 1085-1090
# 6879 Saburo Tabata 1091-1094
# 6880 Yuriko Matsushita 1095-1098
# 6881 Yukie Ozaki 1099-1106
# 6882 Goro Hamaura 1107-1112
# 6883 Kimiye Kuramoto 1113-1118
# 6884 Miyoko Kariya 1119-1123
# 6885 Kisano Kuwaori 1124-1136
# 6886 Emiko Fujioka 1137-1140
# 6887 Nao Teranishi 1141-1163
# 6888 Mitsue Sasaki 1164-1266
# 6889 Tadaichi Fujihara 1267-1317
# 6890 Mitsuo Fujikawa 1318-1336
# 6892 Kenichi Maeno 1337-1428
# 6893 Torazo Fukushima 1429-1509
# 6894 Shizuo Kado 1510-1598
# 6895 Shinzo Miyazaki 1599-1658
# 6896 Hikobee Saruwatari 1659-1715
# 6897 Tsunegusu Inaba 1716-1810
# 6898 Shigeru Ito 1811-1857
# 6899 Sadato Nakamura 1858-1926
# 6900 Takiya Watanabe 1927-2003
# 6901 Otogoro Osaka 2004-2025
# 6902 Shigeichi Sano 2026-2260
# 6903 Kanetoshi Morioka 2170-2260
# 6904 Hatsutaro Nakamura 2261-2327
# 6905 Kunitaro Imamoto 2328-2334
# 6906 Tanekichi Imahashi 2335-2561

Metadata

Title

Reel C-9369
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.