Reel C-9370

Reel C-9370

Case File # Name Page Range
# 6908 Kunikazu Shinohara 1-94
# 6909 Yosaburo Hintasu 95-142
# 6910 Yeisaku Kubodera 143-212
# 6911 Takumi Oda 213-237
# 6912 Hifumi Ando 238-263
# 6913 Jun Kobayashi 264-291
# 6914 Masayoshi Imahashi 292-302
# 6915 Jukichi Onishi 303-312
# 6916 Takeo Kimura 313-383
# 6917 Katsumi Miyazaki 384-399
# 6918 Shigeichi Shigehiro 400-417
# 6919 Yoshiye Inaba 418-428
# 6920 Shige Inaba 429-437
# 6921 Michino Saruwatari 438-443
# 6922 Fusagoro Fukushima 444-449
# 6923 Frank Osaka 450-455
# 6924 Junzo Samata 456-498
# 6925 Ichitaro Osaka 499-507
# 6926 Tomekichi Teranishi 508-525
# 6928 Masato Nakamura 527-594
# 6929 Katsumi Imada 595-630
# 6930 Senmatsu Hamaura 631-701
# 6931 Haruuki Nagai 702-772
# 6932 Goro Oki 773-777
# 6933 Toshio Imada 778-806
# 6934 Yoshiye Sakai 807-811
# 6935 Kiyoshi Oki 812-818
# 6936 Hatsue Kosaka 819-823
# 6937 Sumiye Kondo 824-828
# 6938 Ryu Kosaka 829-836
# 6939 Waichiro Kosaka 837-850
# 6940 Yukito Sunada 851-856
# 6941 Shoichi Nagai 857-873
# 6942 Masayoshi Nagai 874-883
# 6943 Naoichi Okino 884-921
# 6944 Asa Kanzaki 922-927
# 6946 Yoshiye Kosaka 928-932
# 6947 Fude Kanzaki 933-938
# 6948 Hidekazu Ryoji 939-949
# 6949 Matsuye Seo 950-956
# 6950 Koshizo Irizawa 957-983
# 6952 Masaye Shishido 989-1008
# 7003 Tokutaro Tsuyuki 999-1125
# 6953 Ayako Irizawa 1009-1015
# 6954 Kakutaro Takeishi 1016-1055
# 6955 Toyonori Namba 1056-1085
# 6956 Uso Hirowatari 1086-1107
# 6957 Tatsuko Kusayanagi 1108-1113
# 6958 Masagoro Kato 1114-1121
# 6959 Jutaro Seko 1122-1145
# 6960 Machiko Nagai 1146-1151
# 6961 Tori Tsuyuki 1152-1161
# 6962 Fumiye Nagai 1162-1169
# 6963 Tamako Kato 1170-1177
# 6964 Makiji Kajiura 1178-1213
# 6965 Ralph Yoshida 1214-1251
# 6966 Sute Kondo 1252-1266
# 6967 Toshio Nagai 1267-1275
# 6968 Jube Tamura 1276-1347
# 6969 Niwa Aomoto 1348-1358
# 6970 Toshio Oki 1359-1481
# 6971 Sumano Kajiura 1482-1486
# 6972 Rinichiro Yoshihara 1487-1600
# 6973 Hiroshi Yoshizawa 1601-1605
# 6974 Hatsu Oki 1606-1644
# 6975 Enzaburo Yoshida 1645-1707
# 6976 Rikizo Yoneyama 1708-1801
# 6977 Iwakichi Yoshihara 1802-1874
# 6978 Tsuge Tateishi 1875-1926
# 6979 Yutaka Nakamura 1927-1971
# 6980 Tamotsu Kosaka 1972-2028

Metadata

Title

Reel C-9370
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.