Reel C-9374

Reel C-9374

Case File # Name Page Range
# 7366 Katsumi Morikawa 1-46
# 7367 Akira Nakano 47-79
# 7368 Archin Nakano 80-152
# 7369 Gonzo Sawayama 153-193
# 7370 Riyohei Yamamoto 194-267
# 7371 Kiyoshi Yamamoto 268-316
# 7372 Yoshitaro Nakata 317-401
# 7373 Kiemon Yoshioka 402-509
# 7374 Senji Sano 510-583
# 7375 Naosaku Mukuda 584-612
# 7376 Unta Gyotoku 613-693
# 7377 Shigeru Nakano 694-740
# 7378 Tamotsu Imada 741-761
# 7379 Sakuo Nagamatsu 762-791
# 7380 Yoshiharu Miyada 792-837
# 7381 Yoshi Abe 838-844
# 7382 Itsuo Orida 845-909
# 7383 Shohei Yoshikawa 910-943
# 7384 Isamu Ishikawa 944-989
# 7385 Shizuye Iseki 990-996
# 7386 Katsuo Minakawa 997-1069
# 7387 Shigeru Sakamoto 1070-1072
# 7388 Eva Nishimura 1073-1077
# 7389 Henry Nishimura 1078-1083
# 7390 Gentaro Hirayama 1084-1089
# 7391 Masayo Yamamoto 1090-1094
# 7392 Toyoko Yamamoto 1095-1098
# 7393 Hisae Yamamoto 1099-1102
# 7394 Hatsuko Nakata 1103-1107
# 7395 Sue Yoshioka 1108-1116
# 7396 Yuwa Sano 1117-1122
# 7397 Mikio Yoshikawa 1123-1132
# 7398 Harumi Takagi 1133-1139
# 7399 Chizuko Yoshioka 1140-1143
# 7400 Yone Mukuda 1144-1147
# 7401 Fumiko Orida 1148-1151
# 7402 Yasuko Shimoda 1152-1155
# 7403 Yasuko Namba 1156-1159
# 7404 Yae Kariya 1160-1162
# 7405 Fusae Mayede 1163-1166
# 7406 Kiku Noguchi 1167-1169
# 7407 Kiichi Noguchi 1170-1172
# 7408 Shinkichi Noguchi 1173-1175
# 7409 Kuni Noguchi 1176-1180
# 7410 Otokazu Matsui 1181-1183
# 7411 Chiyeko Okada 1184-1186
# 7412 Ryoko Hamagami 1187-1190
# 7413 Tsusano Baba 1191-1194
# 7414 Sawa Hiraki 1195-1198
# 7415 Mino Nakamura 1199-1209
# 7416 Kimiyo Kashima 1210-1213
# 7417 To Saga 1214-1217
# 7418 Katsuno Saga 1218-1221
# 7419 Yae Fujioka 1222-1226
# 7420 Itaro Sakiyama 1227-1234
# 7421 Satoko Hiraki 1235-1238
# 7422 Mitsuko Uyenaka 1239-1242
# 7423 Toshiko Hatanaka 1243-1246
# 7424 Kayo Hatanaka 1247-1250
# 7425 Natsuko Hatanaka 1251-1254
# 7426 Shiro Tsujimoto 1255-1258
# 7427 Fumi Kitamura 1259-1262
# 7428 Koyo Matsuba 1263-1266
# 7429 Tasuye Kishiuchi 1267-1270
# 7430 Mitsuyo Moriyama 1271-1274
# 7431 Reiko Oyama 1275-1279
# 7432 Hatsuko Inouye 1280-1287
# 7433 Hideko Sarayama 1288-1296
# 7434 Tamiko Sarayama 1297-1300
# 7435 Masae Yasunaga 1301-1310
# 7436 Tsuma Oyama 1311-1314
# 7437 Moto Nakano 1315-1328
# 7438 Fusako Tsujimoto 1329-1332
# 7439 Masaaki Sarayama 1333-1336
# 7440 Fumiko Tsujimoto 1337-1340
# 7441 Kazuo Omoto 1341-1345
# 7442 Kiyoshi Omoto 1346-1350
# 7443 Tora Nakashima 1351-1358
# 7444 Yakichi Nakashima 1359-1362
# 7445 Unosuke Tamaki 1363-1367
# 7446 Genzo Hamazaki 1368-1372
# 7447 Shinno Akiyama 1373-1376
# 7449 Yutaka Motomura 1377-1381
# 7450 Yasunosuke Sugaya 1382-1388
# 7451 Hisano Ikeda 1389-1392
# 7452 Ichiro Idenoue 1393-1403
# 7453 Masami Gyoba 1404-1407
# 7454 Kazuo Murai 1408-1411
# 7455 Kiyoshi Hiraoka 1412-1414
# 7456 Jiroichi Kominami 1415-1420
# 7457 Masahide Higo 1421-1426
# 7458 Kikusaburo Sasaki 1427-1443
# 7459 Yoshio Takahashi 1444-1448
# 7460 Teruo Kiyonaga 1449-1452
# 7461 Ichiko Ezaki 1453-1462
# 7462 Dorothy Omoto 1463-1471
# 7463 Satoshi Yano 1472-1475
# 7464 Junge Kawaguchi 1476-1479
# 7465 Manabu Yano 1480-1483
# 7466 Kazue Shimozawa 1484-1487
# 7467 Masaichi Kireto 1488-1491
# 7468 Maju Obara 1492-1495
# 7469 Kazuko Yaguchi 1496-1499
# 7470 Kinu Yaguchi 1500-1503
# 7471 Yoshimi Yaguchi 1504-1507
# 7472 Mitsuko Yaguchi 1508-1511
# 7473 Toyosaku Usami 1512-1514
# 7474 Kukutaro Hamano 1515-1518
# 7475 Kenji Takata 1519-1522
# 7476 Tadayoshi Mayeda 1523-1526
# 7477 Nami Kadonaga 1527-1531
# 7478 Hiroshi Kadonaga 1532-1535
# 7479 Tokiko Kadonaga 1536-1539
# 7480 Kikuyo Hirota 1540-1543
# 7481 Nami Watanabe 1544-1547
# 7482 Yasuyaki Yamaura 1548-1557
# 7483 Iwama Yamaura 1558-1561
# 7484 Hiromu Yamaura 1562-1564
# 7485 Tsutomu Yamaura 1565-1568
# 7486 Tsugiko Takashima 1569-1572
# 7487 Tadatsugu Takashima 1573-1577
# 7488 Sakiye Takashima 1578-1581
# 7489 Miyo Hayashida 1582-1585
# 7490 Kaneko Matsumoto 1586-1589
# 7491 Reiko Matsumoto 1590-1593
# 7492 Toyoko Matsumoto 1594-1597
# 7493 Take Sakamoto 1598-1602
# 7494 Taketoshi Sakamoto 1603-1608
# 7495 Kazumi Sakamoto 1609-1612
# 7496 Hidemi Sakamoto 1613-1616
# 7497 Miyoshi Sakamoto 1617-1620
# 7498 Hisaye Ito 1621-1624
# 7499 Fukiye Ito 1625-1628
# 7500 Kimiko Kumamoto 1629-1634
# 7501 Suyeko Nakano 1635-1638
# 7502 Natsuko Nakano 1639-1642
# 7503 Joe Kumamoto 1643-1648
# 7504 Shizu Nakano 1649-1652
# 7505 Keiko Nakano 1653-1656
# 7506 Fukuye Chiba 1657-1660
# 7507 Soyoko Nakano 1661-1665
# 7508 Chiyoko Furukawa 1666-1671
# 7509 Gin Abe 1672-1676
# 7510 Yoshiye Abe 1677-1680
# 7511 Tomezo Fukuda 1681-1687
# 7512 Yoshi Iwase 1688-1732
# 7513 Akemi Iwase 1733-1748
# 7514 Toyono Mukai 1749-1752
# 7515 Sumiko Mukai 1753-1756
# 7516 Masuno Mende 1757-1761
# 7517 Yoshimi Mende 1762-1765
# 7518 Kiyoshi Hoyano 1766-1769
# 7519 Ito Nakahara 1770-1773
# 7520 Sadakatsu Nakahara 1774-1777
# 7521 Yasunobu Nakano 1778-1781
# 7522 Toku Shishido 1782-1792
# 7523 Tonoyo Tsumura 1793-1797
# 7524 Chonosuke Tsumura 1798-1893
# 7525 Muneharu Heike 1894-1917
# 7526 Asaco Nakano 1918-1923
# 7527 Shimanosuke Yamasaki 1924-1987
# 7528 Matsujiro Ryujin 1988-2066
# 7529 Setsuko Fujii 2067-2071
# 7530 Teruyo Fujii 2072-2079
# 7531 Yajui Fujii 2080-2154
# 7532 Torahichiro Naganobu 2155-38

Metadata

Title

Reel C-9374
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.