Reel C-9373

Reel C-9373

Case File # Name Page Range
# 7256 Yoshitaro Okada 1-67
# 7257 Natsu Hamagami 67-125
# 7258 Chiyo Omoto 126-146
# 7259 Nuike Nishimura 147-153
# 7260 Koichi Chiba 154-161
# 7261 Etsuko Morikawa 162-166
# 7262 Mitsuru Morikawa 167-171
# 7263 Isami Nakano 172-178
# 7264 Riku Nakano 179-187
# 7265 Aki Ito 188-193
# 7266 Katsutaro Ito 194-229
# 7267 Kiyoto Matsumoto 230-246
# 7268 Seiji Nishizeki 247-264
# 7269 Satoshi Murakami 265-270
# 7270 Naokichi Hirota 271-285
# 7271 Yutaka Yoneyama 286-290
# 7272 Suye Seki 291-295
# 7273 Hitsuji Seki 296-322
# 7274 Akira Sakanashi 323-335
# 7275 Mitsu Sakanashi 336-365
# 7276 Masaeachi Mende 366-370
# 7277 Hanaye Sakanashi 371-375
# 7278 Hisao Mende 376-380
# 7279 Akio Mende 381-393
# 7280 Yasuo Mukai 394-402
# 7281 Denshin Nagamatsu 403-479
# 7282 Tatsue Okamoto 480-493
# 7283 Kinoe Yamaura 494-521
# 7284 Gohichi Ogura 522-546
# 7285 Sukesaburo Suzuki 547-568
# 7286 Hatsue Araki 569-577
# 7287 Tadashi Araki 578-604
# 7288 Kenneth Ito 605-627
# 7289 Yukie Kadoguchi 628-633
# 7290 Koko Kadoguchi 634-639
# 7291 Kenji Yamamura 640-650
# 7292 Kanao Nakayeda 651-663
# 7293 Jiueyemon Kondo 664-677
# 7294 Tokuzo Mori 678-704
# 7295 Tamotsu Kaga 705-709
# 7296 Mitsuru Yoshikuni 710-724
# 7297 Yoshio Murai 725-730
# 7298 Tomekichi Sato 731-744
# 7299 Miyoko Tomihiro 745-750
# 7300 Yaeko Yonemura 751-756
# 7301 Hanako Hori 757-761
# 7302 Otozo Tsujimoto 762-768
# 7303 Chiyoko Kumamoto 769-777
# 7304 Koto Wakabayashi 778-787
# 7305 Tomi Kitamura 788-824
# 7306 Misao Sarayama 825-849
# 7307 Hideo Kitamura 850-855
# 7308 Lily Ide 856-864
# 7309 Kazuko Oyama 865-877
# 7310 Hina Oyama 878-889
# 7311 Mumeo Ide 890-915
# 7312 Yukie Nakano 916-929
# 7313 Yoshiharu Yoshida 930-944
# 7314 Chiyo Miyagawa 945-960
# 7315 Tayo Ebata 961-976
# 7316 Mitsuo Amemori 977-1003
# 7317 Kikue Amemori 1004-1014
# 7318 Sei Yoshimoto 1015-1020
# 7319 Seiju Saga 1021-1044
# 7320 Yasuko Fujioka 1045-1054
# 7321 Masakazu Hori 1055-1076
# 7322 Mino Shigeoka 1077-1082
# 7323 Toshiko Kariya 1083-1107
# 7324 Masano Kanda 1108-1114
# 7325 Etsuji Kariya 1115-1126
# 7326 Shizue Ebata 1127-1133
# 7327 Yasaburo Hamagami 1134-1161
# 7328 Sotaro Isogai 1162-1189
# 7329 Teru Hatori 1190-1198
# 7330 Otohiro Matsui 1199-1205
# 7331 Masako Nakamura 1206-1215
# 7332 Miyoko Takagi 1216-1221
# 7333 Kimiyo Nakatsui 1222-1233
# 7334 Hideko Yoshioka 1234-1238
# 7335 Midori Miyoshi 1239-1250
# 7336 Suyeo Kawamoto 1251-1257
# 7337 Hiroshi Kawamoto 1258-1266
# 7338 Koto Kawamoto 1267-1276
# 7339 Dolly Sawayama 1277-1281
# 7340 Lillian Sawayama 1282-1286
# 7341 Hisako Kawamoto 1287-1291
# 7342 Masao Kawamoto 1292-1333
# 7343 Natsu Sawayama 1334-1372
# 7344 Makoto Kawamoto 1373-1379
# 7345 Yosojiro Nishimura 1380-1398
# 7346 Kota Furukawa 1399-1452
# 7347 Sadakichi Abe 1453-1468
# 7348 Tsugiko Fukuda 1469-1499
# 7349 Toshio Iwase 1500-1569
# 7350 Santaro Mende 1570-1590
# 7351 Otomatsu Mukai 1591-1638
# 7352 Toyozo Hoyano 1639-1733
# 7353 Yone Hoyano 1734-1803
# 7354 Hisakichi Nakahara 1804-1891
# 7355 Noriyoshi Watanabe 1892-1921
# 7356 Kichisuke Matsumura 1922-1969
# 7357 Tetsuzo Takashima 1970-2103
# 7358 Tanejiro Hayashida 2104-2119
# 7359 Manzo Sakamoto 2120-2182
# 7360 Takayuki Kumamoto 2183-2246
# 7361 Kasaku Kumamoto 2247-2314
# 7362 Hisano Kumamoto 2315-2350
# 7363 Masao Ito 2351-2383
# 7364 Yasutaro Nakano 2384-2417
# 7365 Yasutaro Morikawa 2418-2474

Metadata

Title

Reel C-9373
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.