Reel C-9372

Reel C-9372

Case File # Name Page Range
# 7038 Sumiko Sato 1-42
# 7039 Gihyoa Takahashi 43-275
# 7040 Toraichi Tanaka 276-304
# 7041 Zenshiro Nobuhara 305-338
# 7042 Ayako Tadokoro 339-383
# 7043 Jitsue Hatanaka 384-393
# 7044 Takematsu Hatanaka 394-403
# 7045 Yone Yoneyama 406-410
# 7046 Sue Yoshida 411-415
# 7047 Kiyoye Yoshihara 416-419
# 7048 Koto Yoshihara 420-424
# 7049 Yoshiko Tamura 425-428
# 7050 Mumeyo Tamura 429-433
# 7051 Fujiyo Nakamura 434-437
# 7052 Shiyo Yoshihara 438-446
# 7053 Shizuye Kosaka 447-454
# 7054 Kishi Hamaura 455-458
# 7055 Takeno Hamaura 459-463
# 7056 Masae Tamura 464-467
# 7057 Kan Okino 468-471
# 7058 Natsuko Okino 472-475
# 7059 Kiyono Nagai 476-479
# 7060 Kikuye Sunada 480-483
# 7061 Teruko Sunada 484-490
# 7062 Roy Nagai 491-494
# 7063 Hideyo Nagai 495-498
# 7064 Ichiko Nagai 499-501
# 7065 Takaaki Tsuyuki 502-513
# 7066 Hiroshi Tsuyuki 514-517
# 7067 Asano Nagai 518-523
# 7068 Yuriko Yoshizawa 524-527
# 7069 Ayako Makino 528-531
# 7070 Kotono Makino 532-535
# 7071 Kazuo Makino 536-541
# 7072 Kazuko Kajiura 542-549
# 7073 Hannah Kanzaki 550-553
# 7074 Annie Kanzaki 554-558
# 7075 Mary Kanzaki 559-562
# 7076 Yaeno Isoshima 563-569
# 7077 Masako Ishoshima 570-573
# 7078 Gen Mochizuki 574-577
# 7079 Yasuko Mochizuki 578-581
# 7080 Torakichi Yukawa 582-588
# 7082 Saemon Tatebe 589-603
# 7083 Hikoemon Saisho 604-616
# 7084 Unokichi Uchida 617-621
# 7085 Kintaro Harada 622-625
# 7086 Mankichi Kojima 626-629
# 7087 Kiyozo Kawai 630-649
# 7088 Zenjiro Hosono 650-657
# 7089 Tatsuo Kojima 658-661
# 7090 Noriko Arikado 662-665
# 7091 Emi Nishida 666-669
# 7092 Katsumi Uno 670-684
# 7093 Ukio Okada 685-688
# 7094 Fred Yano 689-692
# 7095 Yosaburo Hamakawa 693-698
# 7096 Suzuko Nakauchi 699-702
# 7097 Sadako Harafuji 703-706
# 7098 Naka Nishimura 707-728
# 7099 Genya Yasui 729-737
# 7100 Haruko Yoneda 738-751
# 7101 Kase Takata 752-757
# 7102 Tsurumatsu Kamei 758-772
# 7103 Koichi Ishii 773-782
# 7104 Hideo Okada 783-796
# 7106 Kiyuichi Akase 797-805
# 7107 Tsunejiro Yasunobu 806-809
# 7108 Saburo Nishimura 810-818
# 7109 Tetsuji Goro 819-822
# 7110 Tetsuo Kawaguchi 823-829
# 7112 Henry Okada 830-832
# 7113 Ko Kosumi 833-836
# 7114 Hiromu Komori 837-840
# 7115 Utaka Domaye 841-844
# 7116 Fumiye Yoneda 845-849
# 7117 Tatsuo Obara 850-853
# 7118 Tameshichi Shibata 854-860
# 7119 Oritaro Miura 861-865
# 7120 Hideichi Hamada 866-868
# 7121 Kitayo Shinya 869-872
# 7122 Einosuke Nishida 873-884
# 7123 Isaburo Tanaka 885-900
# 7124 Hisae Yoshida 901-908
# 7125 Yoshino Tanaka 909-913
# 7126 Mochizuki Kin 914-917
# 7127 Yuu Hirowatari 918-921
# 7128 Yukiko Ikeda 922-925
# 7129 Fusaye Nagai 926-929
# 7130 Hisako Ikeda 930-934
# 7131 Kiku Ikeda 935-941
# 7132 Ayano Kosaka 942-945
# 7133 Kiyoka Kosaka 946-950
# 7134 Emiko Isoshima 951-955
# 7135 Katano Isoshima 956-962
# 7136 Setsu Ryoji 963-967
# 7137 Yoshiki Imada 968-976
# 7138 Tsutae Yamasaki 977-982
# 7139 Henry Ryoji 983-989
# 7140 Aiko Shishido 990-995
# 7141 Tokiwa Namba 996-1000
# 7142 Ito Imada 1001-1009
# 7143 Yoso Yoshida 1010-1015
# 7144 Kiyoko Imada 1016-1019
# 7145 Miyo Miyasaka 1020-1024
# 7146 Masu Miyasaka 1025-1033
# 7147 Yoshiye Oikawa 1034-1038
# 7148 Suyeno Imada 1039-1049
# 7149 Kichitaro Naito 1050-1059
# 7150 Kinjiro Sunada 1060-1065
# 7151 Tetsuo Tsuchiya 1066-1070
# 7152 Fusayo Hirowatari 1071-1075
# 7153 Misao Hatanaka 1076-1109
# 7154 Kumesaburo Hayakawa 1110-1118
# 7155 Hatsu Seko 1119-1124
# 7156 Shimo Toma 1125-1130
# 7157 Kimi Yamaji 1131-1134
# 7158 Yone Hisaki 1135-1147
# 7159 Sugaye Sasaki 1148-1151
# 7160 Yuma Osaka 1152-1156
# 7161 Kamekichi Miyata 1157-1173
# 7162 Chiyo Yamamoto 1174-1179
# 7163 Shizu Yamamoto 1180-1191
# 7164 Setsuko Yoshida 1192-1195
# 7165 Yukio Tadokoro 1196-1200
# 7166 Toshio Inamoto 1201-1204
# 7167 Jun Kizawa 1205-1209
# 7168 Toyosuke Baba 1210-1214
# 7169 Shigeichi Uchibori 1215-1224
# 7170 Yoichiro Hamakawa 1225-1231
# 7171 Kotaro Nagano 1232-1236
# 7172 Zenpachi Eto 1237-1249
# 7173 Kimiko Harada 1250-1253
# 7174 Suekichi Tanemura 1254-1259
# 7175 Mitsuo Nakashiba 1260-1267
# 7176 Jessie Ito 1268-1270
# 7177 Tamaye Ikeda 1271-1277
# 7178 Hideaki Hikida 1278-1281
# 7179 Tomio Eto 1282-1308
# 7180 Sadakichi Arai 1309-314
# 7181 Harue Hirano 1315-1318
# 7182 Yukie Arai 1319-1324
# 7183 Teiko Arai 1325-1328
# 7184 Kazuhiko Arai 1329-1332
# 7185 Junko Arai 1333-1337
# 7186 Namiye Miyazaki 1338-1341
# 7187 Hideshige Ono 1342-1364
# 7188 Masuye Shinohara 1365-1377
# 7189 Machi Shinohara 1378-1381
# 7190 Sachio Hashida 1382-1389
# 7191 Hilda Watanabe 1390-1397
# 7192 Sakayo Sasaki 1398-1401
# 7193 Umeyo Siginomori 1402-1405
# 7194 Takaharu Makimoto 1406-1420
# 7195 Seikichi Hasegawa 1421-1428
# 7196 Seki Nakauchi 1429-1441
# 7197 Hatsuko Watanabe 1442-1445
# 7198 Shizu Nakamura 1446-1450
# 7199 Hamako Kato 1451-1454
# 7200 Tetsuko Kiyonaga 1455-1457
# 7201 Yasu Asao 1458-1461
# 7202 Chiyoko Nakauchi 1462-1465
# 7203 Kimimichi Arai 1466-1469
# 7204 Eiko Nakano 1470-1475
# 7205 Mitsuru Sasaki 1476-1479
# 7206 Arthur Obokata 1480-1484
# 7207 Fumiharu Shiozaki 1485-1490
# 7208 Koichi Tsujimura 1491-1494
# 7210 Toshitoki Toguri 1495-1498
# 7211 Kiyoshi Koyanagi 1499-1502
# 7212 Kimiko Nakatsu 1503-1507
# 7213 Takazo Kinmotsu 1508-1515
# 7214 Grace Numajiri 1516-1519
# 7215 Kanako Numijiro 1520-1523
# 7216 Fumiye Minamide 1524-1536
# 7217 Ushiye Minamide 1537-1557
# 7218 Jujiro Oishi 1558-1586
# 7219 Kuniko Mikado 1587-1591
# 7220 Some Kagonaga 1592-1612
# 7221 Miya Kadonaga 1613-1615
# 7222 Midori Saga 1616-1642
# 7223 Jujiro Hori 1643-1650
# 7224 Sayo Hattori 1651-1654
# 7225 Suma Tsuji 1655-1664
# 7226 Run Fujimoto 1665-1668
# 7227 Osame Uyenaka 1669-1682
# 7228 Yasuno Shintani 1683-1686
# 7229 Tsuneyo Hamaura 1687-1690
# 7230 Hatsue Urushihara 1691-1696
# 7231 Chikara Asano 1697-1702
# 7232 Juichi Asano 1703-1727
# 7233 Jean Asano 1728-1730
# 7234 Emeko Asano 1731-1733
# 7235 Yae Asano 1734-1736
# 7236 Chizuko Fujisawa 1737-1739
# 7237 Satoko Fujisawa 1740-1742
# 7238 Shima Fujisawa 1743-1745
# 7239 Masayoshi Fujisawa 1746-1750
# 7240 Kono Kitano 1751-1753
# 7241 Yoshi Inamoto 1754-1756
# 7242 Chiyo Sugiyama 1757-1759
# 7243 Mitsuye Ishii 1760-1762
# 7244 Nobuko Tsuyuki 1763-1765
# 7245 Haruo Ishii 1766-1768
# 7246 Ito Ishii 1769-1773
# 7247 Yaeko Ishii 1774-1777
# 7248 Fumiko Kataoka 1778-1780
# 7249 Nenosuke Omoto 1781-1839
# 7250 Yonezo Okita 1840-1842
# 7251 Kunajiro Adachi 1843-1873
# 7252 Harue Hori 1874-1931
# 7253 Miyo Anzai 1932-1949
# 7254 Mary Ozawa 1950-2005
# 7255 Yoshihara Mayede 2006-2069
# 7256 Yoshitaro Okada 2070-2085

Metadata

Title

Reel C-9372
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.