Reel C-9376

Reel C-9376

Case File # Name Page Range
# 7656 Kazumi Shintani 1-13
# 7657 Kanetaro Kawaguchi 14-25
# 7658 Jack Inouye 26-31
# 7659 Yoneichi Kanashiro 32-36
# 7660 Tamae Yoshida 37-42
# 7661 Kazuo Hamanishi 43-63
# 7662 Yoshi Fujii 64-71
# 7663 Yumi Inouye 72-84
# 7664 Koyasu Irie 85-92
# 7665 Elriko Irie 93-99
# 7666 Masako Irie 100-108
# 7667 Hisaye Kayahara 109-113
# 7668 Kahei Kariya 114-137
# 7669 Kenjiro Ballard 138-146
# 7670 Toyoko Nishino 147-152
# 7671 Sueko Koyanagi 153-159
# 7672 Minoru Nishino 160-164
# 7673 Yoshio Nishino 165-172
# 7674 Tsuruyo Maruyama 173-181
# 7675 Matsuji Kitagawa 182-195
# 7676 Kio Watanabe 196-201
# 7677 Miye Watanabe 202-205
# 7678 Tsuya Watanabe 206-209
# 7679 Toshio Kitagawa 210-213
# 7680 Jyu Saito 214-222
# 7681 Isao Nagai 223-230
# 7682 Takayoshi Yokota 231-236
# 7683 Kenji Yokota 237-245
# 7684 Miyoko Shiraishi 246-250
# 7685 Mayuno Nakatsuru 251-256
# 7686 Tashiro Asano 257-268
# 7687 Yoshiko Hirokado 269-277
# 7688 Umeyo Mihara 278-286
# 7689 Fusa Isomura 287-293
# 7690 Satoshi Araki 294-317
# 7691 George Yoshinaka 318-326
# 7692 Chiyokichi Jinde 327-336
# 7693 Mitsugi Kai 337-354
# 7694 Izo Ebata 355-386
# 7695 Hideko Fukuyama 387-404
# 7696 Yasu Koyama 405-409
# 7697 Miyako Mitsui 410-414
# 7698 Masao Mitsui 415-437
# 7699 Buyemon Araki 438-551
# 7700 Tane Sakiyama 552-567
# 7701 Kinu Yamasaki 568-586
# 7702 Nobukichi Takai 587-632
# 7703 Minoru Serizawa 633-641
# 7704 Kaichi Ichikawa 642-668
# 7705 Kito Hashimoto 669-699
# 7706 Miyoshi Goto 700-761
# 7707 Yoshio Taira 762-796
# 7708 Haru Baba 797-862
# 7709 Sanjiro Ikegami 863-889
# 7710 Shige Tsuida 890-926
# 7711 Vancou Shiga 927-932
# 7712 Hanjiro Yoshijima 933-1014
# 7713 Tasaku Hashimoto 1015-1090
# 7714 Danji Kawahara 1091-1169
# 7715 Sada Onishi 1170-1307
# 7716 Eijiro Onishi 1308-1400
# 7717 Japanese School House 1401-1461
# 7718 Yonetaro Tainaka 1462-1750
# 7719 Seiichiro Morimoto 1751-1822
# 7720 George Hatashita 1823-2007
# 7721 Mikiko Taira 2008-2022
# 7722 Mitsuko Seki 2023-2029
# 7723 Toshiko Akazawa 2030-2042
# 7724 Toshiko Mototsune 2043-2047
# 7725 Yuu Mototsune 2048-2054
# 7726 Sizue Mototsune 2055-2059

Metadata

Title

Reel C-9376
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.