Reel C-9377

Reel C-9377

Case File # Name Page Range
# 7727 Tomiye Shuto 1-19
# 7728 Hideko Suzuki 20-25
# 7729 Itoye Yamashita 26-40
# 7730 Mariko Kumagai 41-48
# 7731 Haruko Kumagai 49-53
# 7732 Take Sasaki 54-67
# 7733 Mitsuko Ikegami 68-100
# 7735 Yonezo Uyeda 101-129
# 7736 Yukiye Uyeda 130-142
# 7737 Ayako Tahara 143-149
# 7738 Tsuji Hashimoto 150-164
# 7739 Matasaku Hashimoto 165-178
# 7740 Ayako Shimizu 179-197
# 7741 Naka Murakami 198-215
# 7742 Chisae Hashimoto 216-240
# 7743 Yosanji Nakahara 241-255
# 7744 Naka Kawahara 256-269
# 7745 Tsuru Nakamura 270-291
# 7746 Kiutaro Yoshino 292-314
# 7747 Sokichi Murakami 315-339
# 7748 Hideko Suzuki 340-349
# 7749 Eiji Yatabe 350-390
# 7750 Toyokichi Omori 391-446
# 7751 Fujio Koyama 447-454
# 7752 Katsuji Hamanishi 455-460
# 7753 Yoshiko Hamanishi 461-464
# 7754 Mine Akazawa 465-472
# 7755 Toyoko Taira 473-476
# 7756 Sude Fujino 477-507
# 7757 Tsuta Fujino 508-511
# 7758 Nami Matsuura 512-516
# 7759 Aiko Baba 517-521
# 7760 Tsuyo Ikegami 522-539
# 7761 Miyukie Ikegami 540-543
# 7762 Masae Tsuida 544-548
# 7763 Fujiye Tsuida 549-553
# 7764 Sawa Omori 554-559
# 7765 Connie Arikado 560-565
# 7766 Yeigoro Abe 566-571
# 7767 Haruye Yoshijima 572-579
# 7768 Toyoko Ibuki 580-584
# 7769 Naoe Goto 585-588
# 7770 Noboru Hashimoto 589-593
# 7771 Gentaro Miyagawa 594-601
# 7772 Mume Enomoto 602-605
# 7773 Fukano Takahashi 606-611
# 7774 Hatsu Inose 612-618
# 7775 Fusako Inose 619-622
# 7776 Chiyoko Yamamura 623-627
# 7777 Tsugie Hashimoto 628-631
# 7778 Yotsu Yamamura 632-635
# 7779 Hideo Matsumoto 636-639
# 7780 Tetsu Matsumoto 640-643
# 7781 Kizue Tanaka 644-694
# 7782 Naomi Tanaka 695-711
# 7783 Mitsuaki Tanaka 712-715
# 7784 Waki Tanaka 716-721
# 7785 Hide Nishiyama 722-729
# 7786 Fumiko Nishiyama 730-734
# 7787 Masayoshi Nakamura 735-738
# 7789 Moto Kunihiro 760-777
# 7791 Misao Tainaka 778-781
# 7792 Mitsuko Murakami 782-785
# 7793 Fujiye Nakashima 786-793
# 7794 Naya Ioki 794-797
# 7795 Bunpei Tanemura 798-801
# 7796 Naoemon Sameshima 802-835
# 7797 Toshio Murakami 836-840
# 7798 Jintaro Yamasaki 841-860
# 7799 Tomizo Bando 861-866
# 7800 Saichi Tsuyuki 867-877
# 7801 Kanichi Furumoto 878-893
# 7802 Torakichi Nishimura 894-899
# 7803 Masao Nakamoto 900-903
# 7804 Kuniye Harada 904-907
# 7805 Aiko Inouye 908-916
# 7806 Shizue Izawa 917-930
# 7807 Sumie Ikebuchi 931-935
# 7808 Kiyoko Kawaguchi 936-945
# 7809 Suye Kutsukake 946-951
# 7810 Katsu Mihara 952-957
# 7811 Satoru Nakatsuru 958-961
# 7812 Hitoshi Nakatsuru 962-968
# 7813 Osamu Nakatsuru 969-989
# 7814 Kiyoshi Nakatsuru 990-993
# 7815 Kanami Shiraishi 994-997
# 7816 Kiwano Shiraishi 998-1006
# 7817 Fuyu Serizawa 1007-1027
# 7818 Tatsu Serizawa 1028-1032
# 7819 Ryuko Serizawa 1033-1059
# 7820 Sueko Yokota 1060-1063
# 7821 Yasu Yokota 1064-1075
# 7822 Associated Cleaners And Dyers Limited 1076-1202
# 7823 Suejiro Mori 1203-1359
# 7824 Saitoku Watanabe 1360-1437
# 7825 Tome Takeda 1438-1586
# 7826 Kaneko Yamaguchi 1587-1646
# 7827 Shizuko Baba 1647-1705
# 7828 Suyeki Uyeno 1706-1792
# 7829 Kamekichi Tsujiuchi 1793-1880
# 7830 Hisao Nakamura 1881-1910
# 7831 Harry Okata 1911-1971
# 7832 Kozo Arai 1972-2112
# 7833 Seihachi Nose 2113-2210
# 7834 Watari Sugawara 2211-2323
# 7835 Sumi Nakamura 2324-2467
# 7836 Mitsuo Ohashi 2468-2515
# 7837 Teijiro Baba 2516-47
# 7788 Shizue Horita 7739-759

Metadata

Title

Reel C-9377
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.