Reel C-9378

Reel C-9378

Case File # Name Page Range
# 7838 Koichiro Okihiro 48-101
# 7839 Japanese Buddhist Church 102-377
# 7840 Kinu Murakami 378-420
# 7841 Jean Fujimoto 421-452
# 7842 Sadako Terakawa 453-479
# 7843 Yusuke Kai 480-531
# 7844 Uta Nakagawa 532-544
# 7845 Shigeru Taguchi 545-550
# 7846 Gindiro Kobayashi 551-568
# 7847 Kazuo Shiraki 569-578
# 7848 Noboru Fujimoto 579-587
# 7849 Haruo Taba 588-597
# 7850 Shigeki Sora 598-603
# 7851 Yukio Aida 604-609
# 7852 Jinpachi Yamashita 610-625
# 7853 Chiyoko Sano 626-635
# 7854 Komukichi Tamaki 636-693
# 7855 Satsuki Takeuchi 694-700
# 7856 Tsuyo Miyazaki 701-709
# 7857 Genjiro Onodera 710-744
# 7858 Iwazo Tanaka 745-758
# 7859 Yoshi Nishimoto 759-767
# 7860 Mable Adachi 768-776
# 7861 Ryu Kawashiri 777-784
# 7862 Yoshino Fujimoto 785-808
# 7863 Kohatsu Shintani 809-817
# 7864 Otokichi Matsuda 818-822
# 7865 Samo Matsuda 823-828
# 7866 Shizuko Matsuda 829-836
# 7867 Sumi Ohashi 837-853
# 7868 Ryo Toki 854-889
# 7869 Hatsu Baba 890-937
# 7870 Saki Akada 938-982
# 7871 Shiro Takeda 983-992
# 7872 Sadakichi Aoki 993-1017
# 7873 Masae Omoto 1018-1042
# 7874 Fumi Fujiwara 1043-1061
# 7875 Yae Tatebe 1062-1066
# 7876 Kazuo Tatebe 1067-1073
# 7877 Haruye Tatebe 1074-1079
# 7878 Kiju Kikuchi 1080-1089
# 7879 Susumu Nagai 1090-1117
# 7880 Chie Kamegaya 1118-1152
# 7881 Sumiyo Hasebe 1153-1192
# 7882 Yukio Hasebe 1193-1242
# 7883 Miyuki Hasebe 1243-1253
# 7884 Tami Kai 1254-1263
# 7885 Hikokazu Matsuyama 1264-1269
# 7886 Sonoko Suyama 1270-1274
# 7887 Masano Uno 1275-1278
# 7888 Michiko Uno 1279-1283
# 7889 Hanako Idenouye 1284-1289
# 7890 Kikuye Idenouye 1290-1294
# 7891 Masaru Hayashi 1295-1305
# 7892 Mijiu Okamatsu 1306-1309
# 7893 Takashi Kiriyama 1310-1317
# 7894 Sumie Nishida 1318-1321
# 7895 Yoshiaki Toyonaga 1322-1325
# 7896 Tsuyoshi Nishida 1326-1332
# 7897 Tsuneyo Takeda 1333-1337
# 7898 Fusako Nanba 1338-1343
# 7899 Mineto Nekoda 1344-1355
# 7900 Suye Yoshikawa 1356-1364
# 7901 Kinori Oka 1365-1374
# 7902 Louis Suzuki 1375-1379
# 7903 Akira Idenouye 1380-1383
# 7904 Akira Takeda 1384-1387
# 7905 Kakujiro Yagi 1388-1398
# 7906 Takeo Shimodaira 1399-1402
# 7907 Isamu Toyonaga 1403-1406
# 7908 Akiye Kotani 1407-1413
# 7909 Masaru Nishizaki 1414-1419
# 7910 Sachiu Tasaka 1420-1435
# 7912 Kazo Takeda 1436-1440
# 7913 Kamegiro Fujino 1441-1448
# 7914 Lawrence Takemoto 1449-1452
# 7915 Kiyoo Nishimura 1453-1460
# 7916 Sueki Goshi 1461-1465
# 7917 Taketa Yamashiro 1466-1469
# 7919 Masa Hasegawa 1470-1478
# 7920 Mikiye Kakutani 1479-1482
# 7921 Suyeko Kakutani 1483-1486
# 7922 Fumiko Kakutani 1487-1490
# 7923 Naka Inaba 1491-1503
# 7924 Kimi Suzuki 1504-1524
# 7925 Shizuko Okuno 1525-1536
# 7926 Hideo Shinohara 1537-1542
# 7927 Nobuko Hamagami 1543-1545
# 7928 Toyoshige Tamura 1546-1553
# 7929 Toshio Hashimoto 1554-1557
# 7930 Kiyoshi Murata 1558-1570
# 7931 Moriyuki Takata 1571-1574
# 7932 Morio Takata 1575-1580
# 7933 Kikahu Okura 1581-1585
# 7934 Emiko Sugiura 1586-1589
# 7935 Miyo Hirota 1590-1593
# 7936 Namiko Koyanagi 1594-1597
# 7937 Setsuko Koyanagi 1598-1606
# 7938 Ayako Uchida 1607-1612
# 7939 Tokuyo Kondo 1613-1617
# 7940 Hisaye Kitamura 1618-1621
# 7941 Isa Kitamura 1622-1627
# 7942 Kinuye Kitamura 1628-1632
# 7943 Ayano Tsuchiya 1633-1636
# 7944 Setsu Suzuki 1637-1640
# 7945 Kiyoko Shigematsu 1641-1645
# 7946 Suye Mori 1646-1650
# 7947 Fusayo Harada 1651-1658
# 7948 Yoshiko Harada 1659-1662
# 7949 Harue Mitobe 1663-1666
# 7950 Yoshiye Mitobe 1667-1670
# 7951 Tomiye Mitobe 1671-1674
# 7952 Sawano Mitobe 1675-1681
# 7953 Toshie Mitobe 1682-1685
# 7954 Michiko Matsubayashi 1686-1689
# 7955 Reiko Matsubayashi 1690-1707
# 7956 Kono Tanaka 1708-1716
# 7957 Tsuyuko Okumura 1717-1721
# 7958 Toshiko Kawashiri 1722-1725
# 7959 Shigeyuki Oye 1726-1730
# 7960 Nobuko Kikuchi 1731-1734
# 7961 Fumiko Kikuchi 1735-1738
# 7962 Yemiko Fujimoto 1739-1743
# 7963 Fumiko Baba 1744-1768
# 7964 Haru Iwasa 1769-1774
# 7965 Ayako Imada 1775-1779
# 7966 Mikiko Ohashi 1780-1790
# 7967 Masa Teramura 1791-1815
# 7968 Jinsaburo Kawasaki 1816-1842
# 7969 Tami Kawasaki 1843-1863
# 7970 Yoshiko Hotta 1864-1867
# 7971 Kikuye Akada 1868-1872
# 7972 Misae Akada 1873-1877
# 7973 Yoshiye Akada 1878-1882
# 7974 Mitsuye Akada 1883-1887
# 7975 Manzo Tajiri 1888-1897
# 7976 Mitsue Tajiri 1898-1909
# 7977 Sueko Nakamura 1910-1914
# 7978 Shige Nakamura 1915-1919
# 7979 Tomejiro Fujiwara 1920-1932
# 7980 Natsue Uyeno 1933-1939
# 7981 Kikuye Kitagawa 1940-1946
# 7982 Miyoshi Hayashida 1947-1960
# 7983 Suemo Hayashida 1961-1976
# 7984 Shizu Nagai 1977-1981
# 7985 Shine Inouye 1982-1987
# 7986 Aiko Murakami 1988-1998
# 7987 Kiyoko Inouye 1999-2004
# 7988 Susie Inouye 2005-2018
# 7989 Hatsu Baba 2019-2032
# 7990 Mitsuko Ohashi 2033-2038
# 7991 Hisa Okihiro 2039-2043
# 7992 Chise Okihiro 2044-2048
# 7993 Kikuye Okihiro 2049-2054
# 7994 Akie Okihiro 2055-2059
# 7995 Michiye Kai 2060-2070
# 7996 Shizuko Kai 2071-2075
# 7997 Eiichi Mitsui 2076-2123
# 7998 Mitsuyuki Sakata 2124-2142
# 7999 Shokichi Kiyonaga 2143-2162
# 8000 Mitsuo Obara 2163-2175
# 8001 Naojiro Hashimoto 2176-2230
# 8002 Shoichi Shinkawa 2231-2271

Metadata

Title

Reel C-9378
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.