Custodian Case Files: Reel C-9379

Custodian Case Files: Reel C-9379

Case File # Name Page Range
# 8003 Yoshitaka Takashima 1-47
# 8004 Toshio Sakamoto 48-67
# 8005 Miyuki Takasaki 68-136
# 8006 Saburo Okada 137-173
# 8007 Yoshikazu Ono 174-301
# 8008 Soichi Nakata 302-332
# 8009 Toshiki Kaga 333-356
# 8010 Hiromi Kaga 357-361
# 8011 Tomoyuki Nogami 362-422
# 8012 Tokuichi Mizuyabu 423-445
# 8013 Akie Kiyonaga 446-451
# 8014 Kenkichi Shiomi 452-481
# 8015 Yoshio Takahashi 482-493
# 8016 Hideo Terakita 494-532
# 8017 Tatsunosuke Yamashita 533-550
# 8018 Kazue Yamanaka 551-557
# 8019 Masao Shimada 558-573
# 8020 Susumi Uchida 574-614
# 8021 Yoshio Toyota 615-620
# 8022 Kumeo Yoshida 621-626
# 8023 Seinosuke Yoshino 627-634
# 8024 Kikuzo Nakada 635-648
# 8025 Yoshio Ono 649-674
# 8026 Yuriko Hatanaka 675-681
# 8027 Mitsugi Okuda 682-686
# 8028 Yori Kosumi 687-691
# 8029 Chikae Kawahara 692-704
# 8030 Hisaye Niiya 705-722
# 8031 Toshihiko Miyahara 723-762
# 8032 Nakazo Kaji 763-784
# 8033 Takichi Kuroda 785-794
# 8034 Kiyoshi Suga 790-794
# 8035 Ai Kurokawa 795-803
# 8036 Hatsumi Miyahara 804-821
# 8037 Moriye Yonemura 822-828
# 8038 Tami Miwa 829-858
# 8039 Tamiko Tagami 859-875
# 8040 Katsuichi Nakashima 876-894
# 8041 Shizuye Tagami 895-901
# 8042 Koyoshi Tagami 902-908
# 8043 Kiyoshi Okuda 909-918
# 8044 Shimeno Kosumi 919-928
# 8045 Noburu Kikuta 929-981
# 8046 Girobei Miyazaki 982-994
# 8047 Kizo Natsuhara 995-1071
# 8048 Toki Kurosaki 1072-1090
# 8049 Yoshijiro Kuno 1091-1138
# 8050 Masaru Sora 1139-1155
# 8051 Tatsuo Nishiyama 1156-1208
# 8052 Katsuyo Kiriyama 1209-1301
# 8053 John Deshima 1302-1307
# 8054 Nubuo Nakasuji 1308-1319
# 8055 Yoshikazu Kaneko 1320-1335
# 8058 Mamoru Kawaguchi 1336-1351
# 8059 Hiroshi Kajiura 1352-1422
# 8060 Mutsuo Terakita 1423-1463
# 8061 Masayuki Terakita 1464-1469
# 8062 Shigeru Kuromi 1470-1476
# 8063 Noburo Korekiyo 1477-1485
# 8064 Niichi Takenaka 1486-1495
# 8065 Tsutomu Higaki 1496-1502
# 8066 Namio Kawaguchi 1503-1507
# 8067 Mitsuo Honda 1508-1516
# 8068 Takumi Honda 1517-1524
# 8069 Sotaro Goto 1525-1540
# 8070 Isamu Yano 1541-1546
# 8071 Ichiro Tagami 1547-1568
# 8072 Chiyoko Hakoda 1569-1587
# 8073 Yasuo Masuda 1588-1594
# 8074 Yasuhiro Kaga 1595-1600
# 8075 Tokio Yamamoto 1601-1607
# 8076 Suzuko Imai 1608-1612
# 8077 Hatsuye Hasegawa 1613-1619
# 8078 Shin Saiga 1620-1637
# 8079 Ino Sasaki 1638-1714
# 8080 Heditomo Nakamura 1715-1720
# 8081 Yujiro Nakamura 1721-1727
# 8082 Junichi Sunohara 1728-1732
# 8083 Robert Yoshy 1733-1738
# 8084 Fumiko Miyazaki 1739-1743
# 8085 Toshiaki Muraoka 1744-1748
# 8086 Masako Miyazaki 1749-1753
# 8087 Yoriyuki Muraoka 1754-1758
# 8088 Toyono Yamashita 1759-1767
# 8089 Asa Furuya 1768-1778
# 8090 Saku Oda 1779-1783
# 8091 Sarah Oda 1784-1788
# 8092 Setsuko Inouye 1792-1825
# 8093 Sekitaro Oda 1826-1848
# 8094 Ihachi Uyeda 1849-1857
# 8095 Fusako Nishiki 1858-1863
# 8096 Eiji Miyazaki 1864-1872
# 8097 Kyuzo Uyenaka 1873-1906
# 8098 Ayako Kunitomo 1907-1929
# 8099 Kikuye Kinoshita 1913-1929
# 8100 Yasuko Nakamoto 1930-1941
# 8101 Toyo Natsuhara 1942-1960
# 8102 Sumiko Murata 1961-1966
# 8103 Koma Matsumoto 1967-1987
# 8104 Ayako Ono 1988-1992
# 8105 Masaye Sakata 1993-1999
# 8106 Shori Kiyonaga 2000-2020
# 8107 Ritsuko Masuda 2021-2035
# 8108 Yasuharu Kadoguchi 2036-2048
# 8109 Tsune Tahara 2049-2074
# 8110 Moichi Tahara 2075-2104
# 8111 Masaye Yoshida 2105-2110
# 8112 Shigeo Nakata 2111-2125
# 8113 Masaru Tomotsugu 2126-2134
# 8114 Haruo Tazumi 2135-2143
# 8115 Jenichiro Fukuhara 2144-2168
# 8116 George Suzuki 2169-2187
# 8117 Masao Ohashi 2188-2212
# 8118 Peter Murakami 2213-2224
# 8119 Ryoichi Kiriyama 2225-2280
# 8120 Katsutaro Suyama 2281-2313
# 8121 Tome Fujimura 2314-2323
# 8123 Juro Yoshikawa 2324-2356
# 8124 Kuri Takenaka 2357-2364
# 8125 Nisaburo Takenaka 2365-2387
# 8126 Shizuo Shimoji 2388-2397
# 8127 Joji Watanabe 2398-2404
# 8128 Tamihiko Tsunetomi 2405-2416
# 8129 Alice Sugamori 2417-2427
# 8131 Naomori Noma 2428-2442
# 8132 Tomomi Date 2443-2460
# 8133 Kamejiro Yamagushiku 2461-2468
# 8134 Mitsuru Date 2469-2477
# 8135 Toshio Murakami 2478-2485
# 8136 Haruo Ikeda 2486-2495
# 8137 Yoshio Idenouye 2496-2504
# 8138 Naosada Uyesugi 2505-2516

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9379
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.