Custodian Case Files: Reel C-9380

Custodian Case Files: Reel C-9380

Case File # Name Page Range
# 8139 Noboru Idenouye 1-7
# 8140 Nobuye Idenouye 8-17
# 8141 Ichiro Tomita 18-36
# 8142 Akira Motoike 37-42
# 8143 Hiroshi Takeda 43-51
# 8144 Hideo Takeda 52-56
# 8145 Kumasaburo Takeda 57-78
# 8146 Yukio Watanabe 79-87
# 8148 Sanzo Oka 88-101
# 8149 Kiyoshi Ohki 102-106
# 8150 Zenbei Tanaka 107-118
# 8151 Tokutaro Fukuhara 119-124
# 8152 Eyegi Kato 125-129
# 8153 Tsutomu Takeuchi 130-135
# 8154 Yosaburo Kato 136-163
# 8155 Jinsho Yamada 164-205
# 8156 Tsutomu Kamigochi 206-213
# 8157 Utaro Tomimoto 214-218
# 8158 Toru Umetsu 219-224
# 8159 Tomomi Shimada 225-240
# 8160 Tamotsu Hasegawa 241-275
# 8161 Satoru Tamoto 276-287
# 8162 Ichiro Kawamoto 288-296
# 8163 Kanshiro Nishimura 297-335
# 8164 Tsugio Fukumoto 336-368
# 8165 Kenji Goto 369-373
# 8166 Tadao Fujisaki 374-380
# 8168 Yoshiaki Yamasaki 381-385
# 8170 Uminta Arasaki 386-391
# 8171 Suteo Ebata 392-419
# 8172 Iwao Ito 420-440
# 8173 Isamu Tomotsugu 441-445
# 8174 Mitsuyoshi Motoike 446-450
# 8175 Shunso Nekoda 451-467
# 8176 Shigeo Hamasaki 468-472
# 8177 Takeshi Kusano 473-479
# 8178 Mitsuo Sugiyama 480-485
# 8179 Yoshinanga Mimori 486-576
# 8180 Yoshio Kitamura 577-601
# 8181 Giichiro Hayashi 602-606
# 8182 Gizaemon Uno 607-620
# 8183 Shigeo Suyama 621-625
# 8184 Nabe Adaniya 626-632
# 8185 Takeo Nanba 633-662
# 8186 Matsuko Toyonaga 663-670
# 8187 Tatsuzo Nishida 671-705
# 8188 Wataru Nishida 706-711
# 8189 Hiroshi Miura 712-716
# 8190 Yoshi Miura 717-728
# 8191 Nisaburo Okamatsu 729-739
# 8192 Morihiko Shin 740-759
# 8193 Koji Hasegawa 760-786
# 8194 Takeo Yano 787-796
# 8196 Kunio Shinohara 797-817
# 8197 Tatsuo Kotani 818-843
# 8198 Kiyoshi Kakutani 844-865
# 8199 Genichi Kakutani 866-962
# 8200 Shige Yamazaki 963-999
# 8201 Teiji Masuda 1000-1036
# 8202 Tomojiro Inouye 1037-1195
# 8203 Tamaji Shiosaki 1196-1218
# 8204 Shigeru Asada 1219-1258
# 8205 Tsugiye Kawabata 1259-1274
# 8206 Tobei Kawabata 1275-1419
# 8207 Kango Tatebe 1420-1480
# 8208 Kane Tanaka 1481-1606
# 8209 Fusako Yoshimoto 1607-1723
# 8210 Chotaro Hasegawa 1724-1890
# 8211 Hana Hasegawa 1891-1962
# 8212 Kohana Kinoshita 1963-2079
# 8213 Tsune Teramoto 2080-2110

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9380
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.