Custodian Case Files: Reel C-9381

Custodian Case Files: Reel C-9381

Case File # Name Page Range
# 8213 Tsune Teramoto 1-98
# 8214 Okane Nobuhara 99-108
# 8215 Chiya Yanai 109-113
# 8216 Matsuye Kimoto 114-118
# 8217 Kinpei Shigematsu 119-126
# 8218 Toshiyuki Ioi 127-175
# 8219 Hiroshi Inouye 176-196
# 8220 Kane Atagi 197-218
# 8221 Yoichi Yano 219-236
# 8222 Kazuma Yonemura 237-258
# 8223 Masaye Yamada 259-285
# 8224 Hatsuko Asada 286-293
# 8225 Yoshiteru Higashi 294-300
# 8226 Shigetsugu Tamaki 301-361
# 8227 Sakaye Kawabata 362-372
# 8228 Kumakichi Imamura 373-382
# 8229 Sadako Wakabayashi 383-391
# 8230 Sumi Hamazaki 392-399
# 8231 Sasaki Toyo 400-463
# 8232 George Omura 464-468
# 8233 Tsuneko Koyanagi 469-481
# 8234 Miyoko Nishimura 482-487
# 8235 Kinuye Nishimura 488-496
# 8236 Kiwa Nishimura 497-503
# 8237 Mariko Fujita 504-508
# 8238 Yoshiko Kuwabara 509-518
# 8239 Mayumi Yanamoto 519-524
# 8240 Tsuru Tanaka 525-529
# 8241 Yaye Tanaka 530-536
# 8242 Nui Araki 537-543
# 8243 Mitsue Ibuki 544-558
# 8244 Yoshiichi Yoshimoto 559-570
# 8245 Masaye Kitamura 571-723
# 8246 Shige Kobori 724-728
# 8247 Kayoko Uyeda 729-737
# 8248 Yuriko Hasegawa 738-745
# 8249 Toshiko Nakashiba 746-752
# 8250 Takeo Kariya 753-785
# 8251 Shizuo Kamezawa 786-793
# 8252 Shoji Yamashita 794-802
# 8253 Kimi Yoshida 803-817
# 8254 Toru Maruya 818-908
# 8255 Hina Yoshida 909-927
# 8256 Sueyoshi Ogaki 928-938
# 8257 Yukio Niiya 939-953
# 8258 Fujio Takeuchi 954-964
# 8259 Shigemi Imaoka 965-1002
# 8260 Chiyo Nishimura 1003-1013
# 8261 Shikeno Kobayashi 1014-1025
# 8262 Kanichi Toyota 1026-1031
# 8263 Yoshio Terakita 1032-1045
# 8264 Sakae Fujimoto 1046-1060
# 8265 Taichiro Ebata 1061-1073
# 8266 Massao Akiyama 1074-1079
# 8267 Masatsugu Hamanaka 1080-1105
# 8268 Mitsuko Hayashi 1106-1111
# 8269 Shiochi Tsujimoto 1112-1117
# 8270 Kazue Kasubuchi 1118-1195
# 8271 Genza Takahashi 1196-1212
# 8272 Chikanori Kobara 1213-1264
# 8273 Senjuro Saito 1265-1361
# 8274 Chiyo Hayashi 1362-1426
# 8275 Hachiro Isotani 1427-1509
# 8276 Sue Kunitomo 1510-1523
# 8277 Kazue Noda 1524-1619
# 8278 Tokugoro Sato 1620-1709
# 8279 Shige Yada 1710-1785
# 8280 Takeru Araki 1786-1790
# 8281 Miyo Inouye 1791-1807
# 8282 Seiichi Ishikawa 1808-1812
# 8283 Yayeno Ishikawa 1813-1826
# 8284 Zenya Kasabuchi 1827-1846
# 8285 Wasa Kondo 1847-1857
# 8286 Miyako Kikuta 1858-1864
# 8287 Mina Kitamura 1865-1872
# 8288 Chie Matsui 1873-1880
# 8289 Tsuru Morito 1881-1885
# 8290 Karue Omori 1886-1894
# 8291 Kane Saito 1895-1905
# 8292 Matsuye Takasaki 1906-1912
# 8293 Shizu Takasaki 1913-1919
# 8294 Susan Takasaki 1920-1924
# 8295 Tamiye Takahashi 1925-1934
# 8296 Shigeo Tamaki 1935-1939
# 8297 Matsuno Teshima 1940-1946
# 8298 Masu Uchiyama 1947-1957
# 8299 Tsutomu Uchiyama 1958-1962
# 8300 Keiko Murakami 1963-1969
# 8301 Seki Murakami 1970-1983
# 8302 Katsuko Murakami 1984-1990
# 8303 Masa Omiya 1991-2010
# 8304 Yaeko Murakami 2011-2016
# 8305 Haruno Horiuchi 2017-2020
# 8306 Miyoko Horiuchi 2021-2024
# 8307 Yoshitomi Horiuchi 2025-2028
# 8308 Toyo Kohy 2029-2055
# 8309 Miyuki Shimoji 2056-2059
# 8310 Matsue Takasaki 2060-2065
# 8311 Setsu Suzuki 2066-2125
# 8312 Iku Kitagawa 2126-2131
# 8313 Hikoye Yamasaki 2132-2174
# 8314 Takaaki Yamasaki 2175-2203
# 8316 Chika Yamasaki 2204-2208
# 8317 Shikano Okazaki 2209-2213
# 8318 Shinako Okazaki 2214-2217
# 8319 Fumie Okazaki 2218-2221
# 8320 Kazuye Takimoto 2222-2225
# 8321 Mitsuye Miyasaki 2226-2238
# 8322 Asaye Miyasaki 2239-2254
# 8323 Mine Odamura 2255-2259
# 8324 Satoyo Odamura 2260-2263
# 8325 Enkishi Higuchi 2264-2270
# 8326 Sato Yoshida 2271-2279
# 8327 Fusako Odamura 2280-2283
# 8328 Fujino Yamamoto 2284-2290
# 8329 Eiichi Sumi 2291-2294
# 8331 Yukie Watanabe 2295-2302
# 8332 Haruye Tamaki 2303-2309
# 8333 Ritsuko Matsuoka 2310-2313
# 8334 Seiko Matsuoka 2314-2317
# 8335 Tsugio Matsuoka 2318-2324
# 8336 Yemi Yoshida 2325-2328
# 8337 Waki Yoshida 2329-2332
# 8338 Yakiye Karatsu 2333-2336
# 8339 Misao Karatsu 2337-2343
# 8340 Sen Karatsu 2344-2347
# 8342 Yoshino Kimito 2348-2351
# 8343 Michiko Nagano 2352-2355
# 8344 Hatsu Tateishi 2356-2359
# 8345 Shigeko Urabe 2360-2363
# 8346 Rikimatsu Nagano 2361-2371
# 8347 Mataju Saito 2372-2377
# 8348 Yoshitaro Tanaka 2378-2384
# 8349 Masao Murase 2385-2389
# 8350 Kazuo Kato 2390-2394
# 8351 Kie Imai 2395-2398
# 8352 Tami Yamana 2399-2402
# 8353 Kazuyoshi Obara 2403-2405
# 8354 Chizue Ioi 2406-2411
# 8355 Hisawo Takarase 2412-2435
# 8356 Tomiye Takarabe 2436-2439
# 8357 Chiyoko Akiyama 2440-2443
# 8358 Kazuko Takarabe 2444-2447
# 8359 Kiyoshi Obana 2448-2451
# 8360 Sawa Imamoto 2452-2456
# 8361 Kikuye Yano 2457-2460
# 8362 Chika Matsumura 2461-2464
# 8363 Hatsuye Tateishi 2465-2472
# 8364 Kiyono Nagata 2473-2483
# 8365 Matsu Tsuji 2484-2487
# 8366 Kuma Sumi 2488-2495
# 8367 Kikoyo Tateishi 2496-2514
# 8368 Mitsuru Nakashima 2515-2518
# 8369 Mitsuko Shikatani 2519-2555
# 8370 Fujiye Toyota 2556-2559
# 8371 Miki Koyama 2560-2562
# 8372 Chiyoko Konishi 2563-2567
# 8373 Katsu Wakabayashi 2568-2579
# 8374 Yaiko Minegishi 2580-2587
# 8375 Tame Imai 2588-2592

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9381
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.