Custodian Case Files: Reel C-9382

Custodian Case Files: Reel C-9382

Case File # Name Page Range
# 8376 Chieno Tatebe 1-9
# 8377 Nobuko Fukushima 10-19
# 8378 Sayoko Kawaguchi 20-23
# 8379 Toyoko Nakatsui 24-28
# 8380 Mamoru Omura 29-32
# 8381 Yukihisa Tanaka 33-44
# 8382 Kiji Yano 45-49
# 8383 Masue Saisho 50-55
# 8384 Katsumi Takimoto 56-59
# 8385 Tsutae Yamamura 60-67
# 8386 Michi Yamamura 68-71
# 8387 Uma Nakasuji 72-77
# 8388 Shizuko Nakatsu 78-82
# 8389 Komae Nakatsu 83-87
# 8390 Fusaye Nishimura 88-92
# 8391 Hatsuye Kitamura 93-97
# 8392 Shigeno Kitamura 98-102
# 8393 Mitsuko Shimono 103-107
# 8394 Yoshiko Ishihara 108-111
# 8395 Nobuko Ishihara 112-115
# 8396 Miyoko Takeuchi 116-121
# 8397 Tokue Tsumura 122-130
# 8398 Machi Miyahara 131-137
# 8399 Ken Shirakawa 138-141
# 8400 Sakiye Shirakawa 142-145
# 8401 Shizue Kato 146-151
# 8402 Toshiko Goto 152-156
# 8403 Shizuka Takahashi 157-160
# 8404 Chizuko Wakayama 161-166
# 8405 Yukiko Takerabe 167-170
# 8406 Koto Hashimoto 171-176
# 8407 Taeko Miwa 175-178
# 8408 Jirosaku Tagami 179-184
# 8409 Take Goto 185-192
# 8411 Haruko Sakai 193-200
# 8412 Aki Fujino 201-215
# 8413 Kohji Goto 216-219
# 8414 Tome Nakashima 220-236
# 8415 Matsue Yamamoto 237-252
# 8416 Hyogoro Horibe 253-280
# 8417 Yeije Inouye 281-284
# 8418 Tomiko Mizuyabu 285-289
# 8419 Ino Mizuyabu 290-293
# 8420 Akie Kiyonaga 294-302
# 8421 Hisaye Tamai 303-321
# 8422 Kotoma Kitagawa 322-378
# 8423 Nami Takemaka 379-393
# 8424 Shizuo Obara 394-396
# 8425 Kimiye Tsubota 397-401
# 8426 Kimiyo Terakita 402-405
# 8427 Murayo Shinkawa 406-420
# 8428 Haruye Nakata 421-425
# 8429 Yasuhei Hakkaku 426-446
# 8430 Noboru Yano 447-450
# 8431 Hideishi Nosaka 451-454
# 8432 Yataro Izumi 455-466
# 8433 Rihei Furuye 467-477
# 8434 Sadaichi Morito 478-483
# 8435 Yoshikazu Sato 484-487
# 8436 Kazumune Okata 488-496
# 8437 Tomeko Uyede 497-501
# 8438 Hatsuzo Shibata 502-538
# 8439 Tora Ono 539-543
# 8440 Hisa Sekimura 544-555
# 8441 Iyo Kariai 556-560
# 8442 Yoshino Kono 561-565
# 8443 Tomi Inouye 566-575
# 8445 Sanaye Inouye 576-588
# 8446 Shiguko Kadoguchi 589-592
# 8447 Masao Hatanaka 593-597
# 8448 Tane Nishikawa 598-603
# 8449 Kisa Tanaka 604-608
# 8450 Namie Tanaka 609-612
# 8451 Shizuko Nagano 613-617
# 8452 Asa Nakashima 618-623
# 8453 Umanosuke Saiga 624-638
# 8454 Shigeru Morishita 639-644
# 8455 Masae Fukui 645-648
# 8456 Tsune Yoshida 649-659
# 8457 Ichizo Tokairin 660-687
# 8458 Sadako Oda 688-692
# 8459 Mii Sunohara 693-696
# 8460 Tokusuke Nakagawa 697-702
# 8462 Toru Furuya 703-706
# 8463 Sakuma Okabe 707-713
# 8464 Kikue Muraoka 714-718
# 8465 Tama Miyazaki 719-724
# 8466 Hiro Tatebe 725-730
# 8467 Yoshiharu Toyoda 731-773
# 8468 Kikuno Ishihara 774-779
# 8469 Kiyoko Ishihara 780-783
# 8470 Michiko Ishihara 784-787
# 8471 Kazuko Ishihara 788-791
# 8472 Shozo Murakami 792-798
# 8473 Kimi Yoshy 799-817
# 8474 Jiro Yoshy 818-821
# 8475 Fumiko Yoshy 822-831
# 8476 Sato Yasui 832-835
# 8477 Iseko Uyenaka 836-844
# 8478 Kimie Ichikawa 845-850
# 8479 Shimao Yomogita 851-856
# 8480 Shotaro Iwamoto 857-864
# 8481 Yuri Nitta 865-868
# 8482 Yoshiye Orida 869-893
# 8483 Shohichi Fujino 894-897
# 8484 Uta Nako 898-909
# 8485 Kimi Nakata 910-931
# 8486 Fumikazu Hayashi 932-937
# 8487 Midori Maruya 938-941
# 8488 Taro Murakami 942-945
# 8489 Masaye Yonemura 946-949
# 8490 Fusaye Fujinaga 950-953
# 8491 Takako Ninaka 954-957
# 8492 Hiroshi Kawaguchi 958-963
# 8493 Hyakutaro Kawazoye 964-979
# 8494 Natsu Tamura 980-984
# 8495 Shigeru Fukakusa 985-991
# 8496 Fujiye Nishimura 992-995
# 8497 Yukiye Nakamura 996-1004
# 8498 Fuji Kobara 1005-1008
# 8499 Mikusa Miyata 1009-1012
# 8500 Tsuyako Morito 1013-1016
# 8501 Shigeru Nishikawa 1017-1020
# 8502 Sumi Takata 1021-1024
# 8503 Maki Takata 1025-1029
# 8504 Fuzi Takata 1030-1033
# 8505 Fuki Sugimoto 1034-1037
# 8506 Tokino Iwasaki 1038-1046
# 8507 Akinobu Saisho 1047-1056
# 8508 Akira Yoshida 1057-1063
# 8509 Kenji Yoshida 1064-1070
# 8510 Akino Yasuda 1071-1078
# 8511 Tomi Adachi 1079-1085
# 8512 Yasuo Adachi 1086-1089
# 8513 Yasu Yoshida 1090-1095
# 8514 Yoshi Kitamura 1096-1114
# 8515 Yonekazu Sakai 1115-1118
# 8516 Mitsue Kikuta 1119-1124
# 8517 Mieko Takasaki 1125-1128
# 8518 Ayako Takasaki 1129-1132
# 8519 Kimiko Takimoto 1133-1136
# 8520 Masaru Fujita 1137-1140
# 8521 Kameo Takaki 1141-1144
# 8522 Sumire Kaita 1145-1148
# 8523 Kimiko Tada 1149-1152
# 8524 Enpay Kaita 1153-1156
# 8525 Kyosuke Mori 1157-1160
# 8526 Sumiyo Mori 1161-1164
# 8527 Chizuko Mori 1165-1168
# 8528 Umeyo Mori 1169-1172
# 8529 Fude Kishiyama 1173-1179
# 8530 Mosaku Itonoga 1180-1186
# 8531 Fujiye Arinobu 1187-1190
# 8532 Shizuye Takimoto 1191-1194
# 8533 Akino Takimoto 1195-1198
# 8534 Kazuo Tanaka 1199-1211
# 8535 Toshi Fujita 1212-1215
# 8536 Marie Yoshida 1216-1219
# 8537 Shizue Asae 1220-1223
# 8538 Sachiko Takimoto 1224-1227
# 8540 Chieko Kozai 1228-1234
# 8541 Miyo Nakashiba 1235-1255
# 8542 Hatsu Nishimura 1256-1264
# 8543 Tomie Inamoto 1265-1268
# 8544 Sute Kozai 1269-1271
# 8545 Susumu Kozai 1272-1302
# 8546 Shizume Uyeda 1303-1306
# 8547 Tsuchi Takimoto 1307-1310
# 8548 Tokotaro Tanaka 1311-1467
# 8549 Mohachi Uyeno 1468-1546
# 8550 Hachiro Kurahara 1547-1569
# 8551 Hatsutaro Masuda 1570-1622
# 8552 Takumi Murota 1623-1698
# 8553 Kuniye Yada 1699-1743
# 8554 Genji Yada 1744-1915
# 8555 Kamejiro Obana 1916-1989
# 8556 Kuri Mizutani 1990-2086
# 8557 Masu Tainaka 2087-2214
# 8558 Sannosuke Ennyu 2215-2298
# 8559 Hideo Mitamoto 2299-2312
# 8560 Rinosuke Hayashi 2313-2318
# 8561 Yoshi Suzumoto 2319-2331
# 8562 Taro Bansho 2332-2338

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9382
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.