Custodian Case Files: Reel C-9383

Custodian Case Files: Reel C-9383

Case File # Name Page Range
# 8563 Kazuko Umemoto 1-6
# 8564 Taki Mochida 7-11
# 8565 Kimiyo Yada 12-17
# 8566 Wasa Hirano 18-23
# 8567 Yoshi Yada 24-30
# 8568 Harue Nakashima 31-35
# 8569 Haruko Oku 36-55
# 8570 Sadako Iwasa 56-60
# 8571 Tsuru Nagatoro 61-69
# 8572 Florence Kageyama 70-74
# 8573 Ogen Kageyama 75-89
# 8574 Hiroshi Koyanagi 90-106
# 8575 Mary Kageyama 107-114
# 8576 Yoshimatsu Sumi 115-156
# 8577 Hanako Sumi 157-177
# 8578 Yoshiko Mizutani 178-182
# 8580 Tokue Minamide 183-191
# 8581 Hisaye Matsuoka 192-217
# 8582 Tsuruye Shintani 218-230
# 8583 Tomio Nose 231-246
# 8584 Kogiku Nishioka 247-258
# 8585 Hana Wakabayashi 259-268
# 8586 Hiroshi Nose 269-278
# 8587 Matsu Nose 279-287
# 8588 Hikosuke Nitta 288-293
# 8589 Minoru Sakamoto 294-325
# 8590 Fumiko Matsubuchi 326-331
# 8591 Sakei Ikeda 332-336
# 8592 Yoshio Hyodo 337-342
# 8593 Kunio Shimizu 343-351
# 8594 Daigoro Toyota 352-362
# 8595 Tatsuo Hayashi 363-375
# 8596 Moto Kasuya 376-383
# 8597 Shinzo Tanaka 384-389
# 8598 Toshio Fukuhara 390-394
# 8599 Tsutomu Shimizu 395-401
# 8600 Shigeru Kawasaki 402-410
# 8601 Kenjo Tomiyama 411-419
# 8602 Tsuruye Oka 420-443
# 8603 Michio Hayashi 444-455
# 8604 Komayo Maruya 456-460
# 8605 Hideo Kaiura 461-468
# 8606 Genichiro Nakahara 469-481
# 8607 Masao Yamada 482-486
# 8608 Yone Aihoshi 487-509
# 8609 Kizo Taniguchi 510-522
# 8610 Kosaburo Shimizu 523-548
# 8611 Tadayoshi Higashi 549-554
# 8612 Jenichi Kinoshita 555-583
# 8614 Mitsuo Yagi 606-776
# 8615 Shoichiro Sanada 777-871
# 8616 Keigo Oikawa 872-887
# 8617 Nihei Otsuki 888-1282
# 8618 Asamatsu Uno 1283-1388
# 8619 Chuzaburo Inaba 1389-1448
# 8620 Shoyemon Takahashi 1449-1520
# 8621 Yutaka Mukai 1521-1549
# 8622 Hiroyasu Iwamoto 1550-1574
# 8623 Yonetaro Takayama 1575-1603
# 8624 Sawaichi Sakai 1604-1609
# 8625 Kohei Taguchi 1610-1666
# 8626 Shizuko Sakai 1667-1725
# 8627 Takashi Igashira 1726-1732
# 8628 Zennoshin Oikawa 1733-1807
# 8629 Kaname Sato 1808-1889
# 8630 Bungoro Goto 1890-1972
# 8631 Nobuhara Sano 1973-2041
# 8633 Takeo Kawata 2042-2103
# 8634 Tetsuo Takahashi 2104-2144
# 8635 Shigeo Shudo 2145-2239
# 8636 Sakae Takenaka 2240-2338
# 8638 Masao Sato 2354-2402

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9383
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.