Custodian Case Files: Reel C-9385

Custodian Case Files: Reel C-9385

Case File # Name Page Range
# 8678 Mamoru Miyasaki 1-19
# 8679 Kunizo Mori 20-76
# 8680 Masunojo Morikawa 77-126
# 8681 Tomiko Morikawa 127-131
# 8682 Fuki Morikawa 132-152
# 8683 Akira Nagamatsu 153-161
# 8684 Goichiro Nagamatsu 162-212
# 8685 Magoichi Odamura 213-293
# 8686 Teruo Odamura 294-299
# 8687 Toshio Odamura 300-362
# 8688 Narae Odamura 363-393
# 8689 Tsutomu Odamura 394-445
# 8691 Tazu Oka 479-502
# 8692 Tadaichi Okada 503-587
# 8693 Tsune Okada 588-594
# 8694 Otokichi Okazaki 595-666
# 8695 Kyusuke Oike 667-783
# 8696 Sada Oike 784-788
# 8697 Mariko Onishi 789-804
# 8698 Shogo Omura 805-917
# 8699 Makoto Omura 918-964
# 8700 Shime Omura 965-975
# 8701 Kiwa Omura 976-984
# 8703 Shigeto Shimoji 985-1020
# 8704 Yoshiharu Shimoji 1021-1040
# 8705 Shinobu Shimoji 1041-1057
# 8706 Tomi Tada 1058-1084
# 8708 Keisuke Takaki 1085-1104
# 8709 Rikimatsu Takasaki 1105-1128
# 8710 Sakie Takasaki 1129-1224
# 8711 Hideo Takimoto 1225-1229
# 8712 Shichiro Takimoto 1230-1236
# 8713 Toshio Takimoto 1237-1243
# 8714 Yojiro Takimoto 1244-1597
# 8715 Taichi Ukitsu 1598-1606
# 8716 Utaro Yamamoto 1607-1700
# 8717 Noburo Yamasaki 1701-1873
# 8718 Isuke Yonemitsu 1874-1925
# 8719 Ginzo Yoshida 1926-1968
# 8720 Heisuke Yoshida 1969-1986
# 8721 Masaichi Yoshida 1987-2021
# 8722 Takayasu Masuhara 2022-2025
# 8723 Tsuji Mizuno 2026-2033
# 8724 Naka Sasaki 2034-2042
# 8725 Koko Sasaki 2043-2048
# 8726 Hadzue Seki 2049-2056
# 8727 Tomio Seki 2057-2061
# 8728 Yoshie Nakanishi 2062-2074
# 8729 Hitomi Noda 2075-2079
# 8730 Nobuko Murata 2080-2088
# 8731 Matsutaro Murata 2089-2098
# 8732 Tome Murata 2099-2112
# 8733 Sumie Horii 2113-2121
# 8734 Shin Hatakeyama 2122-2129
# 8735 Toshi Hayashi 2130-2133
# 8736 Sueki Takata 2134-2137
# 8737 Matsuno Sumi 2138-2141
# 8738 Kuni Mayeda 2142-2146
# 8739 Katsuzo Mayeda 2147-2150
# 8740 Chiyoko Mayeda 2151-2154
# 8741 Shizu Koyanagi 2155-2158
# 8742 Tokuzo Kishiyama 2159-2176
# 8743 Kane Obana 2177-2181
# 8744 Chisato Takeuchi 2182-2186
# 8745 Masu Takeuchi 2187-2190
# 8746 Yoshio Murakami 2191-2195
# 8747 Shina Sogawa 2196-2200
# 8748 Kozuo Murata 2201-2204
# 8749 Miye Matsuoka 2205-2208
# 8750 Shoichi Kamai 2209-2247
# 8751 Tatsugoro Maeda 2248-2252
# 8752 Seinosuke Kunita 2253-2259
# 8754 Komei Okubo 2260-2267
# 8755 Yasuko Sora 2268-2271
# 8756 Risaburo Gyoba 2272-2276
# 8757 Tomekichi Komiyama 2277-2286
# 8759 Tokuemon Suto 2287-2295
# 8760 Takaharu Taniwa 2296-2299
# 8761 Chiyomi Suto 2300-2307
# 8762 Shigekazu Fukuhara 2308-2312
# 8763 Shigeo Ikebuchi 2313-2316
# 8764 Chiro Naganobu 2317-2330
# 8765 Kaneko Kawano 2331-2334
# 8766 Mariko Itakura 2335-2347
# 8767 T Miyasaki 2348-2350
# 8768 Sueji Oikawa 2351-2376
# 8769 Yasomatsu Suzuki 2377-2382
# 8770 Michio Ishida 2383-2399
# 8771 Shunichi Isoki 2400-2414
# 8772 Eikichi Ishida 2415-2419
# 8773 Genzo Iida 2420-2425
# 8774 Yoshinori Shiraishi 2426-2465
# 8775 Tsuyoshi Hirano 2466-2471
# 8776 Ruth Hirano 2472-2479
# 8777 Yoshitaka Sakamoto 2480-2485
# 8778 Tom Inouye 2486-2499
# 8780 Yoshio Tsuchimoto 2500-2536

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9385
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.