Custodian Case Files: Reel C-9401

Custodian Case Files: Reel C-9401

Case File # Name Page Range
# 10538 Matsuye Shibata 1-7
# 10539 Yuriko Shibata 8-11
# 10540 George Shintani 12-14
# 10541 Mitsue Shintani 15-17
# 10542 Mizue Shintani 18-20
# 10543 Isamu Tamura 21-23
# 10544 Koharu Tanaka 24-26
# 10545 Yoneko Tanaka 27-30
# 10546 Haru Takenaka 31-37
# 10547 Yaeko Teshima 38-40
# 10548 Shinyemon Tokitsu 41-50
# 10549 Mitsuyo Furukawa 51-60
# 10550 Asa Gika 61-66
# 10551 Sachi Hirano 67-71
# 10552 Masayoshi Ikeno 72-76
# 10553 Kuni Konishi 77-87
# 10554 Haruye Ogawa 88-103
# 10555 Shizuye Onishi 104-109
# 10556 Hajime Onodera 110-121
# 10557 Miyo Sasaki 122-132
# 10558 Tamaya Shintani 133-139
# 10559 Tsutae Tanaka 140-150
# 10560 Shiga Wakabayashi 151-164
# 10561 Kin Izumi 165-207
# 10562 Kazu Hirahara 208-211
# 10563 Emiko Hamade 212-214
# 10564 Kiyoko Hamade 215-218
# 10565 Sumiyo Hamade 219-225
# 10566 Seichi Hasegawa 226-238
# 10567 Kazu Izumi 239-243
# 10568 Kou Izumi 244-249
# 10569 Nobue Kawano 250-252
# 10570 Toshio Nakamura 253-255
# 10571 Haruye Nishikawa 256-275
# 10572 Hana Nishikawa 276-281
# 10573 Sumako Nishikawa 282-284
# 10574 Ushi Oyakawa 285-287
# 10575 Miyo Sagara 288-295
# 10576 Shizue Sokugawa 296-323
# 10577 Ryota Tange 324-329
# 10579 Torazo Yamagata 330-337
# 10580 Tokiko Yasuda 338-344
# 10582 Kakichi Fujiwara 345-396
# 10583 Ai Adachi 397-462
# 10584 Fuyu Adachi 463-467
# 10585 Reiji Adachi 468-472
# 10586 Mitsuye Adachi 473-475
# 10587 Kazuo Fujimoto 476-483
# 10588 Yoshikazu Fujimoto 484-532
# 10590 Shizuo Harafuji 533-536
# 10591 Masao Ikeda 537-543
# 10592 Tokuko Inouye 544-547
# 10593 Haruo Izumi 548-550
# 10594 Ichiro Nakagawa 551-553
# 10595 Katsuyuki Kadohama 554-577
# 10596 Kanoye Kanno 578-583
# 10597 Akira Kato 584-588
# 10598 Manabu Kawabe 589-593
# 10599 Kinu Kodaira 594-599
# 10600 Henry Kojima 600-608
# 10601 Kitsutaro Kojima 609-638
# 10602 Fumi Kojima 639-666
# 10603 Tsuruye Koyanagi 667-669
# 10604 Yotaro Kimura 670-740
# 10605 Kazuo Kitagawa 741-744
# 10606 Kazue Koyonagi 745-750
# 10607 Tsugi Koyonagi 751-753
# 10608 Yaye Maruno 754-779
# 10609 Setsuko Masaki 780-786
# 10610 Yae Masunaga 787-791
# 10611 Tatsuyo Matsumoto 792-805
# 10612 Sumiko Matsuno 806-812
# 10613 West Coast Trading Company 813-877
# 10614 Kiyo Obokata 878-883
# 10615 Miyo Obokata 884-898
# 10616 Tsuyoshi Ogaki 899-903
# 10617 Hisaye Omoto 904-910
# 10618 Ume Omoto 911-919
# 10619 Matsunosuke Shinde 920-996
# 10620 Juneko Soga 997-1001
# 10621 Matsu Sugiura 1002-1058
# 10622 Teruyo Sugiura 1059-1069
# 10623 Yoshiro Tagami 1070-1072
# 10624 Michio Tomihiro 1073-1077
# 10625 Masaye Tsuji 1078-1087
# 10626 Junji Watanabe 1088-1099
# 10627 Koto Watanabe 1100-1106
# 10628 Hideo Yamada 1107-1109
# 10629 Sarah Yamamura 1110-1114
# 10630 Seki Gondo 1115-1245
# 10631 Hideo Fukuyama 1246-1264
# 10632 Shinichi Mayeba 1265-1318
# 10633 Kiyoharu Momose 1319-1434
# 10634 Yaye Fujii 1435-1456
# 10635 Toki Idenoue 1457-1462
# 10636 Sosaku Iwasaki 1463-1489
# 10637 Fusa Katsuhata 1490-1521
# 10639 Masaye Kitagawa 1522-1531
# 10640 Hideo Miura 1532-1534
# 10641 Masako Kozuki 1535-1548
# 10642 Yoshi Murakami 1549-1558
# 10643 Hatsue Murakami 1559-1564
# 10644 Teruyo Nakamura 1565-1578
# 10645 Riye Nakamura 1579-1650
# 10646 Miyoko Otsuka 1651-1656
# 10647 Shima Ozawa 1657-1659
# 10648 Kikuyo Takashima 1660-1672
# 10649 Tsuru Tokawa 1673-1681
# 10650 Kikuye Tsuruda 1682-1688
# 10651 Toichi Tsuruda 1689-1695
# 10652 Tona Tsuruda 1696-1701
# 10653 Kana Watanabe 1702-1788
# 10654 Suzue Watanabe 1789-1796
# 10655 Hatsu Yamaoka 1797-1827
# 10656 Setsu Yamaoka 1828-1834
# 10657 Kiichi Kaita 1835-1875
# 10658 Michionosuke Ashikawa 1876-1888
# 10659 Tatsugoro Ikeda 1889-1908
# 10660 Asao Yoshioka 1909-2006
# 10661 Shutaro Fujimoto 2007-2020
# 10665 Iwao Ban 2021-2023
# 10666 Shizuyo Hatano 2024-2026
# 10667 Hisae Ichiyen 2027-2031
# 10668 Fusae Kawagoye 2032-2034
# 10669 Kazuko Kira 2035-2040
# 10670 Tsuneya Kitagawa 2041-2048
# 10671 Suekichi Kitagawa 2049-2052
# 10672 Ayako Kohara 2053-2055
# 10673 Masako Kumagai 2056-2074
# 10674 Fumiye Maeda 2075-2077
# 10675 Fujiko Mori 2078-2080
# 10676 Fusako Mori 2081-2083
# 10677 Masa Mori 2085-2087
# 10678 Kazuo Mori 2088-2090
# 10679 Masakazu Mori 2091-2094
# 10680 Mikio Mori 2095-2097
# 10681 Tsugio Mori 2098-2100
# 10682 Namiko Murakami 2101-2103
# 10683 Shizue Murakami 2104-2106
# 10684 Ichizo Nakamura 2107-2109
# 10685 Hatsue Nishimura 2110-2114
# 10686 Misao Nishimura 2115-2119
# 10687 Tadao Nishimura 2120-2122
# 10689 Toshiko Otsuka 2123-2126
# 10690 Hatsumi Sato 2127-2139
# 10691 Gisaku Serizawa 2140-2146
# 10692 Chiyo Shibatani 2147-2150
# 10693 Sotaro Shibuya 2151-2189
# 10694 Umeko Yamane 2190-2193
# 10695 Jiro Yamasaki 2194-2196
# 10696 Tatsuo Yamasaki 2197-2199
# 10697 Canada Mio Sonjinkai 2200-2371
# 10698 Yayeno Hayashi 2372-2486
# 10699 Akira Ishiwara 2387-2512
# 10700 Kay Ishiwara 2513-2518
# 10701 Michiomi Kabayama 2519-2523
# 10703 Sato Kojima 2524-2539
# 10704 Haru Kojima 2540-2551
# 10705 Shoichi Machushita 2552-2603

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9401
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.