Reel C-9400

Reel C-9400

Case File # Name Page Range
# 10449 Sadao Maikawa 1-87
# 10450 Toyo Omae 88-98
# 10451 Tomi Mizuhara 99-150
# 10452 Emi Yano 151-164
# 10453 Fumi Tanaka 165-168
# 10454 Yasuo Matsumoto 169-174
# 10455 Kikuji Takeuchi 175-180
# 10456 Tokiko Mizuyabu 181-188
# 10457 Akira Namba 189-242
# 10458 Torazo Koichi 243-249
# 10459 Hitoshi Kato 250-255
# 10460 Mitsuko Furukori 256-281
# 10461 Toki Edamura 282-295
# 10462 Fumie Edamura 296-305
# 10463 Hana Hamade 306-327
# 10464 Fumiko Higo 328-338
# 10465 Chokichi Hosaka 339-436
# 10466 Jinshiro Inamoto 437-451
# 10467 Masuye Kameoka 452-482
# 10468 Gizo Kondo 483-548
# 10469 Kimi Maeda 549-556
# 10470 Sumi Morita 557-602
# 10471 Hisako Miike 603-617
# 10472 Shinchiro Mizuno 618-624
# 10473 Tsuru Mizuno 625-652
# 10474 Erma Ikeno 653-656
# 10475 Yachiyo Nishimura 657-685
# 10476 Mary Ohama 686-707
# 10477 Tadaharu Uwate 708-811
# 10478 Tora Sakai 812-816
# 10479 Chizuko Shimano 817-829
# 10480 Kyutaro Shimano 830-872
# 10481 Sai Shimano 873-880
# 10482 Hatsuko Shintani 881-893
# 10483 Haruko Shintani 894-905
# 10484 Kosao Suzuki 906-932
# 10485 Iya Tanabe 933-947
# 10486 Chizuko Takahashi 948-967
# 10487 Masako Tanabe 968-972
# 10488 Yoshiko Tanabe 973-977
# 10489 Kazuko Tanaka 978-989
# 10490 Fujito Tatemichi 990-994
# 10491 Tsunesuke Tokiwa 995-1097
# 10492 Kumiko Yasunobu 1098-1114
# 10493 Sowa Edamura 1115-1118
# 10494 Haru Fujinami 1119-1127
# 10495 Sachie Hamaguchi 1128-1141
# 10496 Toyo Horikawa 1142-1147
# 10497 Aiko Isezaki 1148-1151
# 10498 Ishisaburo Kobayashi 1152-1164
# 10499 Takeko Kamino 1165-1169
# 10500 Shizuye Kobayashi 1170-1173
# 10501 Setsu Kondo 1174-1180
# 10502 Yoshiye Kondo 1181-1185
# 10503 Mitsu Maeda 1186-1191
# 10504 Cho Mochizuki 1192-1195
# 10505 Tatsu Miyagishima 1196-1206
# 10506 Haruaki Mizuno 1207-1211
# 10507 Chiea Nishikaze 1212-1215
# 10508 Misao Okata 1216-1218
# 10509 Minoru Ota 1219-1280
# 10510 Toshiyasu Ota 1281-1332
# 10511 Akiko Sakai 1333-1337
# 10512 Hichisuke Sakai 1338-1348
# 10513 Kiyoko Shimano 1349-1353
# 10514 Namiko Shimano 1354-1357
# 10515 Tami Shimizu 1358-1370
# 10516 Hatsue Shintani 1371-1374
# 10517 Sueno Shintani 1375-1379
# 10518 Torao Takahashi 1380-1384
# 10519 Iwa Tanaka 1385-1391
# 10521 Shinichi Kawade 1392-1440
# 10522 Akiyo Tobo 1441-1462
# 10523 Kunisuke Ikeno 1463-1516
# 10524 Haruo Maeda 1517-1602
# 10525 Masao Maeda 1603-1693
# 10526 Nippon Kyoritsu Go Gakko 1694-1903
# 10527 Fumio Hamaguchi 1904-1973
# 10528 Kinzaburo Murata 1974-1987
# 10530 Rie Maeda 1988-1991
# 10531 Junsaku Maeda 1992-1996
# 10532 Toshiko Maeda 1997-2000
# 10533 Yoshiko Maeda 2001-2004
# 10534 Sute Nakagawa 2005-2021
# 10535 Takano Tokitsu 2022-2026
# 10536 Toshio Sato 2027-2030
# 10537 Itsuno Shibata 2031-2054

Metadata

Title

Reel C-9400
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.