Reel C-9399

Reel C-9399

Case File # Name Page Range
# 10282 Katsuyoshi Nakashima 1-4
# 10283 Suya Nakashima 5-12
# 10284 Tomotsu Nakazawa 13-16
# 10285 Kichi Natsuhara 17-19
# 10286 Shizu Nose 20-24
# 10287 Kinosuke Ohara 25-31
# 10288 Nobuye Oike 32-35
# 10289 Kathleen Omoto 36-37
# 10290 Nobuo Shimodaira 38-41
# 10291 Tsuya Sugawara 42-45
# 10292 Yonejiro Tabata 46-53
# 10293 Fusayo Takeda 54-69
# 10294 Teruye Tanaka 70-87
# 10295 Chikano Watanabe 88-91
# 10296 Akiji Tatemichi 92-99
# 10297 Tatsue Yokota 100-102
# 10299 Haru Iwata 103-137
# 10300 Kanagashira Koyama 138-144
# 10301 Takako Arima 145-157
# 10302 Toshiko Arima 158-161
# 10303 Aya Fujioka 162-164
# 10304 Nobuko Fukumoto 165-167
# 10305 Umechiyo Fukumoto 168-170
# 10306 Tomisaburo Hirano 171-175
# 10307 Haruko Ito 176-179
# 10308 Hide Ito 180-185
# 10309 Tomoko Ito 186-189
# 10310 Yasuko Ito 190-194
# 10311 Masako Ishida 195-200
# 10312 Shikichi Ishida 201-205
# 10313 Tadaichi Ishida 206-213
# 10314 Yoshino Ishida 214-219
# 10315 Kane Iwasaki 220-222
# 10316 Sachiko Kodama 223-233
# 10317 Yukino Komori 234-237
# 10318 Bun Mori 238-241
# 10319 Shishiro Murota 242-248
# 10320 Yoshiko Murota 249-252
# 10321 Wasa Murota 253-259
# 10322 Tome Nakamura 260-263
# 10323 Hanae Nakamura 264-267
# 10324 Hidemi Nakazawa 268-273
# 10325 Tone Nakazawa 274-277
# 10326 Isao Nakazawa 278-281
# 10327 Tamaki Nakazawa 282-285
# 10328 Sentaro Omoto 286-295
# 10329 Iwa Sakai 296-303
# 10330 Nobuo Tonogai 304-307
# 10331 Emiko Yamamoto 308-311
# 10332 Katsu Yamada 312-316
# 10333 Tama Abe 317-324
# 10334 Shizue Akase 325-351
# 10335 Same Arima 352-373
# 10336 Hideo Edamura 374-449
# 10337 Minoru Hatashita 450-494
# 10338 Sannemon Hirota 495-511
# 10339 Yoshiko Hirota 512-516
# 10340 Gunso Kichita 517-525
# 10341 Shizuko Kishita 526-531
# 10342 Mitoko Kodama 532-545
# 10343 Hidehiko Nakazawa 546-615
# 10344 Natsuhara Kimi 616-646
# 10345 Hatsuko Nitta 647-661
# 10346 Shuji Nonomura 662-680
# 10347 Chiyeko Okino 681-685
# 10348 Tomi Okino 686-690
# 10349 Tamano Okino 691-695
# 10350 Wai Ono 696-704
# 10351 Tomie Ono 705-714
# 10352 Tokusuke Oyakawa 715-767
# 10353 Tsutae Sato 768-862
# 10354 Fujino Stetoguchi 863-873
# 10355 Tomi Tonogai 874-885
# 10356 Yasu Yamamoto 886-1020
# 10357 Shizu Yamamoto 1021-1027
# 10358 Kuni Takahashi 1028-1156
# 10359 Masae Uchida 1157-1234
# 10360 Keisaku Okino 1235-1244
# 10361 Takako Akaye 1245-1248
# 10362 Suketaro Ota 1249-1271
# 10363 Ikuyo Fukuyama 1272-1277
# 10364 Minoru Furusho 1278-1297
# 10365 Kyoko Hamaguchi 1298-1302
# 10366 Matsujiro Hori 1303-1315
# 10367 Sakuhei Ikukawa 1316-1393
# 10369 Haruko Kido 1394-1397
# 10370 Rimu Kido 1398-1401
# 10371 Uye Kagawa 1402-1407
# 10372 Wataru Kagawa 1408-1415
# 10373 Uta Kishimoto 1416-1421
# 10374 Toshiko Kishimoto 1422-1428
# 10375 Sahachi Matsunaga 1429-1433
# 10376 Ayako Nakamichi 1434-1437
# 10377 Katsu Onami 1438-1443
# 10378 Hanae Nishi 1444-1511
# 10379 Tadao Shimada 1512-1515
# 10380 Chika Shimada 1516-1521
# 10381 Hideo Sakamoto 1522-1525
# 10382 Hiromi Tanaka 1526-1615
# 10383 Yoshio Tonogai 1616-1622
# 10384 Nobuko Tsuji 1623-1626
# 10385 Marie Tsuji 1627-1630
# 10386 Koto Yatabe 1631-1635
# 10387 Daisy Ushijima 1636-1652
# 10388 Masako Hori 1653-1657
# 10389 Sumiko Iwamoto 1658-1685
# 10390 Tokiko Ito 1686-1690
# 10391 Daizo Kishimoto 1691-1828
# 10392 Shaw Mizuhara 1829-1841
# 10393 Taka Nishikawa 1842-1852
# 10394 Tadashi Okamoto 1853-1859
# 10395 Hanako Sato 1860-1865
# 10396 Surrey Berry Growers Cooperative Association 1866-2098
# 10397 Minoru Suzuki 2099-2103
# 10398 Norine Ito 2104-2108
# 10399 Asano Kawata 2109-2111
# 10400 Toyoshi Kawata 2112-2122
# 10404 Matsue Shoji 2123-2130
# 10405 Eitaro Shoji 2131-2165
# 10406 Kiyoko Kishimoto 2166-2171
# 10407 George Takahashi 2172-2182
# 10408 Suyeno Ujihara 2183-2192
# 10409 Ayako Adachi 2193-2207
# 10410 Jokichi Inouye 2208-2216
# 10411 Itoyo Hasegawa 2217-2235
# 10412 Yoshio Atagi 2236-2306
# 10414 Otohachi Koyanagi 2307-2329
# 10415 Yoshio Miyagawa 2330-2333
# 10416 Yoshio Mori 2334-2339
# 10417 Tokiye Okamoto 2340-2344
# 10418 Nieko Nakamura 2345-2350
# 10419 Etsu Omatsu 2351-2355
# 10420 Yone Shibata 2356-2360
# 10421 Hiroshi Sugimoto 2361-2375
# 10422 Kiyo Takeuchi 2376-2379
# 10423 Yukiko Takeuchi 2380-2383
# 10424 Sawaharu Tashiro 2384-2406
# 10425 Yoshiko Tashiro 2407-2415
# 10426 Haru Yamada 2416-2422
# 10427 Satoe Yamada 2423-2427
# 10428 Risa Koga 2428-2434
# 10429 Takeshi Kumagai 2435-2505
# 10430 Mitsu Miyahara 2506-2514
# 10431 Sumiko Miyahara 2515-2521
# 10432 Nozey Murase 2522-2526
# 10433 Kazuichi Naito 2527-2532
# 10434 Wae Nakano 2533-2540
# 10435 Tokiko Naruse 2541-2546
# 10436 Shigeru Sato 2547-2561
# 10437 Satoko Sato 2562-2570
# 10438 Isamu Shigematsu 2571-2588
# 10439 Nakayo Takahashi 2589-2593
# 10440 Hatsue Watanabe 2594-2598
# 10441 Hozumu Yamamoto 2599-2607
# 10442 Yasuno Akagawa 2608-2613
# 10443 Teru Ishii 2614-2621
# 10444 Kimiyo Kagetsu 2622-2628
# 10445 Sachiko Kagetsu 2629-2634
# 10446 Stephen Kamino 2635-2677
# 10447 Yasuko Kimura 2678-2682
# 10448 Masayuki Kimura 2683-2687
# 10449 Sadao Maikawa 2688-2627

Metadata

Title

Reel C-9399
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.