Reel C-9419

Reel C-9419

Case File # Name Page Range
# 12895 Makio Kumagai 1-51
# 12896 James Kumagai 52-67
# 12897 Misa Kumagai 68-77
# 12898 Sakae Kumagai 78-99
# 12899 Soichiro Kumagai 100-111
# 12900 Jinji Kumagai 112-174
# 12902 Pitt Meadows Japanese Farmers Association 175-247
# 12904 Misao Ban 248-250
# 12905 Matsuyo Kaji 251-254
# 12906 Chiyoko Kawasaki 255-257
# 12907 Yasu Seto 258-260
# 12908 Kazue Hori 261-265
# 12909 Yoso Kawasaki 266-275
# 12910 Eiko Ogino 276-285
# 12928 Genji Miki 276-393
# 12911 Shojiro Okawara 286-301
# 12912 Yoshi Noda 302-306
# 12913 Sayoko Kaneko 307-310
# 12914 S Kimura 311-313
# 12915 Tsurue Fujiwara 314-343
# 12916 Hideo Miyashita 344-363
# 12919 Sadasburo Kubo 364-368
# 12920 J Miniato 369-370
# 12921 Yaoji Morimoto 371-373
# 12926 Kampore Nogata 374-375
# 12930 Sueko Tanizaki 394-399
# 12934 Hajima Yasuaka 400-406
# 12935 The Mutual Aid Group 407-422
# 12938 The Hompa Buddhist Temple 423-784
# 12939 Eiji Kamikawaji 785-789
# 12940 Torazo Soga 790-807
# 12941 Takeshi Furusho 808-835
# 12942 Tomo Abe 836-838
# 12943 Shizue Fujibayashi 839-841
# 12944 Yoshimasa Kawamoto 842-845
# 12945 Masuyo Kawamoto 846-849
# 12946 Seijiro Misumi 850-853
# 12947 Shige Misumi 854-856
# 12948 Kikuye Misumi 857-859
# 12949 Kuni Murata 860-863
# 12950 Tosaburo Okutsu 864-868
# 12951 Misao Taguchi 869-871
# 12952 Moto Taguchi 872-880
# 12953 Shige Arikado 881-886
# 12954 Kiyoka Asano 887-893
# 12955 Martha Ikeda 894-903
# 12956 Sumiko Ikeda 904-908
# 12957 Takami Kawamoto 909-913
# 12958 Ritsuko Kagawa 914-919
# 12959 Sakae Kawakami 920-925
# 12960 Tomiye Obuchi 926-930
# 12961 Hatsu Sugaya 931-946
# 12962 Makijiro Taguchi 947-954
# 12963 Kanshiro Koyama 955-978
# 12964 Yoshikuni Adachi 979-1057
# 12966 Saijiro Wakita 1058-1184
# 12967 Toyozo Takahashi 1185-1197
# 12969 Hideko Shimotakahara 1198-1242
# 12970 Gunji Sanmiya 1243-1252
# 12971 Kiyoshi Tanizawa 1253-1318
# 12972 Yone Matsui 1319-1323
# 12973 Tanejiro Hirose 1324-1378
# 12975 Fusa Ejima 1379-1384
# 12977 Fusako Ono 1385-1387
# 12978 Shigeo Tanaka 1388-1391
# 12979 Yoshie Hiraga 1392-1396
# 12980 Toyoko Kato 1397-1409
# 12981 Hisa Kato 1410-1456
# 12982 Yoshiye Sekine 1457-1463
# 12984 George Aoki 1464-1527
# 12985 Samo Kaneko 1528-1607
# 12987 Yoshiko Kaneko 1608-1611
# 12988 Senji Takashima 1612-1721
# 12990 Yu Arai 1722-1844
# 12991 Yuriko Ikeda 1845-1854
# 12992 May Yoshinaka 1855-1858
# 12995 Ito Hamagaki 1859-1989
# 12996 Mitsuo Oikawa 1990-2004
# 13000 Tashiro Hashizume 2005-2032
# 13004 Kiyoshi Kinoshita 2033-2094
# 13008 John Kumagai 2095-2124
# 13009 Taru Yoshinaka 2125-2129
# 13011 Yasu Iguchi 2130-2132
# 13012 Masuko Iguchi 2133-2136
# 13013 Hisaharu Kitagawa 2137-2141
# 13014 Ikutaro Seto 2142-2144
# 13015 Setsu Sekiguchi 2145-2199
# 13016 Toyo Suzuki 2200-2204
# 13017 Kou Higashiyama 2205-2223
# 13018 Kazuyuki Nakatsuka 2224-2228
# 13019 Hideyo Iguchi 2229-2233
# 13020 Nete Ikeda 2234-2269
# 13021 Yoshiko Tanaka 2270-2274
# 13022 Koichi Nakagawa 2275-2285
# 13023 Suketaaro Miyahara 2286-2289
# 13024 Haruye Sokugawa 2290-2294
# 13027 Yoshichika Takashima 2295-2311
# 13029 Masayoshi Kitaguchi 2312-2318
# 13030 Tome Shoyama 2319-2323
# 13031 Kinichi Iwata 2324-2343
# 13032 Chiyoto Fudemoto 2344-2351
# 13036 Utano Tagawa 2352-2447
# 13037 Mitsugi Koike 2448-2453
# 13039 Minoru Matsuoka 2454-2460

Metadata

Title

Reel C-9419
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.