Reel C-9420

Reel C-9420

Case File # Name Page Range
# 13040 Sashiro Teshima 1-6
# 13041 Tomeyo Okazaki 7-16
# 13043 Tokuye Kumagai 17-56
# 13045 Takashi Tsuji 57-66
# 13046 Kinu Uchida 67-99
# 13047 Shigemichi Tsuji 100-108
# 13048 Steveston Congregation Of The United Church Of Canada 109-134
# 13049 Seijiro Yabuki 135-159
# 13051 Tomegoro Edamura 160-320
# 13052 Shinpachi Nishidera 321-444
# 13053 Yoshiko Wada 445-448
# 13054 Sumiko Kitaguchi 449-451
# 13055 Shizuko Kitamura 452-461
# 13056 Aya Shimokura 462-471
# 13057 Kokichi Wakayama 472-529
# 13058 Yukiko Arai 530-532
# 13059 Hideo Aoki 533-537
# 13060 Takashi Hamakawa 538-545
# 13061 Suzuko Kawaguchi 546-553
# 13062 Fumiko Kawashima 554-557
# 13063 Hiroyuki Kireto 558-561
# 13064 Chise Kitagawa 562-564
# 13065 Masao Masuda 565-581
# 13066 Tadao Matsuura 582-597
# 13067 Tsugi Morisada 598-602
# 13068 Takiko Ohashi 603-605
# 13069 Kisaburo Okura 606-609
# 13070 Tamano Ono 611-613
# 13071 Kinno Ota 614-616
# 13072 Chotaro Tatemichi 617-630
# 13073 Haruno Tokawa 631-634
# 13074 Kikuko Tokawa 635-638
# 13075 Toru Tokawa 639-642
# 13077 Masu Hamakawa 643-667
# 13078 Yoshiro Ishida 668-676
# 13079 Tsurue Kodama 677-682
# 13080 Yasuhiko Matsushita 683-713
# 13081 Rinichi Mori 714-723
# 13082 Shigeru Mori 724-733
# 13083 Kimi Nakamura 734-742
# 13084 Shuhei Sagara 743-774
# 13085 Sadayo Tominaga 775-782
# 13086 Hajime Wakita 783-1022
# 13089 Tomokichi Hamade 1023-1046
# 13090 Haruye Omaye 1047-1057
# 13091 Yoshihide Sasaki 1058-1070
# 13092 Tofino Trollers Coop Association 1071-1114
# 13093 Safety Garage Company Limited 1115-1154
# 13094 Mayo Brothers Timber Company 1155-1158
# 13095 K Takahashi And Company Limited 1159-1196
# 13096 Export Sales Company Limited 1197-1217
# 13098 Fred Mcnair Shingle Company 1218-1219
# 13099 Kinka Kyowa Kwai 1220-1240
# 13102 Acme Importers And Exporters Limited 1241-1310
# 13103 Advance Manufacturing Company Limited 1311-1396
# 13104 Taiyo Printing Company Limited 1397-1491
# 13106 Mode O Day Dress Limited 1517-1523
# 13108 Uyenaka Export Company Limited 1524-1530
# 13109 Sea Food Restaurant 1531-1534
# 13110 Kawade Box Company 1535-1553
# 13119 Yoshizo Kobayakawa 1554-1620
# 13126 Torasu Mimoto 1621-1676
# 13127 Fairview Nippon Go Gakko Maintenance Association 1677-1776
# 13128 Hideko Arai 1777-1779
# 13129 Ayako Atagi 1780-1785
# 13130 Sachi Shimotakahara 1786-1790
# 13131 Suyeko Uchida 1791-1799
# 13132 Chiyomatsu Terashita 1800-1836
# 13133 Soya Soga 1837-1854
# 13105 S Matsumiya Company 14192-1516

Metadata

Title

Reel C-9420
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.