Reel C-9421

Reel C-9421

Case File # Name Page Range
# 13133 Soya Soga 1-104
# 13134 Yoshiro Kaneko 105-172
# 13135 Hisako Hoshino 173-269
# 13139 Masa Machida 270-335
# 13140 Fumiko Iwashita 336-342
# 13141 Iwamatsu Wakita 343-401
# 13142 Sadao Yamamoto 402-513
# 13143 Chiye Hamakawa 514-516
# 13144 Fujiko Hamawaki 517-520
# 13145 Yoshie Hikid 521-523
# 13146 Tomi Iizuka 524-526
# 13147 Kiyoko Kinoshita 527-536
# 13148 Mitsue Kondo 537-539
# 13149 Shizuko Kondo 540-542
# 13150 Kiku Kondo 543-563
# 13151 Tamayo Kinoshita 564-567
# 13152 Shizue Kondo 568-570
# 13153 Koichi Koyanagi 571-575
# 13154 Haru Koyanagi 576-580
# 13155 Haruye Okubo 581-584
# 13156 Kiyoko Takahashi 585-587
# 13157 Kazuko Takahashi 588-591
# 13158 Eileen Uyehara 592-594
# 13159 Shigetaro Yoshikawa 595-626
# 13160 Tomigoro Abe 627-630
# 13161 Koto Kato 631-644
# 13162 Sadakichi Kawai 645-651
# 13163 Michiko Kitamura 652-657
# 13164 Toyono Konishi 658-664
# 13165 Wakano Koyanagi 665-667
# 13166 Eiko Masui 668-670
# 13167 Mino Matsui 671-676
# 13168 Kengo Mori 677-679
# 13169 Kimiye Oda 680-682
# 13170 Katsu Okura 683-730
# 13171 Masuko Ota 731-734
# 13172 Umenosuke Ota 735-738
# 13173 Kate Oyama 739-741
# 13175 Shizue Oya 742-800
# 13176 Yae Saegusa 801-807
# 13177 Toshiwo Takahashi 808-812
# 13178 Suga Takahashi 813-840
# 13179 Sumiko Tanaka 841-847
# 13180 Takeshi Uchida 848-863
# 13182 Akie Yokomizo 865-874
# 13183 Zenichi Kinoshita 875-903
# 13184 Yoshi Kinoshita 904-918
# 13185 Iwa Kondo 919-925
# 13186 Rinko Mizunuma 926-930
# 13187 Tetsu Kato 931-937
# 13188 Eitaro Kitamura 938-943
# 13189 Teru Kitamura 944-948
# 13190 Chiyeko Kotani 949-956
# 13191 Takaichi Umezuki 957-972
# 13192 Shinkuro Kozai 973-994
# 13195 Satoshi Maruno 995-1023
# 13196 Takeji Samejima 1024-1057
# 13197 Noburo Soga 1058-1070
# 13198 Mrs Ujiye 1071-1073
# 13199 Bukyo Fujin Kai 1074-1080
# 12788 Vancouver Paper Box Company Limited 1078-1128
# 13200 C F D Kokin 1081-1087
# 13201 Denshiro Inamoto 1088-1092
# 13202 Kiyoji Iizuka 1093-1095
# 13203 Masagi Inamoto 1096-1098
# 13204 Masako Kobayashi 1099-1105
# 13206 Taki Nakanishi 1106-1112
# 13207 Tamiye Ono 1113-1117
# 13208 Utaka Shimoyama 1118-1129
# 13209 Hisayo Ujiye 1130-1137
# 13210 Amy Yamamoto 1138-1145
# 13211 Mary Asazuma 1146-1157
# 13212 Mitsu Inamoto 1158-1165
# 13213 Hisako Inouye 1166-1179
# 13214 Yoshiko Miyazaki 1180-1216
# 13215 Yaichi Nakanishi 1217-1230
# 13216 Mitsu Shoyama 1231-1235
# 13220 Tokubei Kashiwagi 1236-1241
# 13222 Suegoro Takamoto 1242-1266
# 13223 Seiko Inamoto 1267-1272
# 13224 Shizuko Inamoto 1273-1277
# 13225 Midoriko Matsushita 1278-1284
# 13226 Cho Tsuchihashi 1285-1294
# 13227 Miyoko Yasuda 1295-1303
# 13228 Yoshikichi Minato 1304-1315
# 13229 Kamezo Madokoro 1316-1356
# 13233 Shozo Ichiyen 1357-1375
# 13237 Washiri Oya 1376-1387
# 13244 Kaoru Tanaka 1388-1415
# 13246 Takezo Nakata 1416-1473
# 13248 Miyoko Tamura 1474-1503
# 13250 Sumi Koyanagi 1504-1510
# 13251 Masa Koyanagi 1511-1521
# 13252 Harumi Nishimoto 1522-1535
# 13253 Fumi Komiyama 1536-1538
# 13254 Chie Nakashima 1539-1543
# 13255 Shiosaburo Inose 1544-1556
# 13256 Hiroshi Maeda 1557-1562
# 13258 Toshitsugu Koyanagi 1563-1576
# 13259 Takahashi Oka 1577-1589
# 13260 Kiyo Toida 1590-1611
# 13262 Yosoya Hayashi 1612-1634
# 13263 Kinzo Fujioka 1635-1658
# 13265 Takashi Komiyama 1659-1672
# 13266 Michiko Miyagawa 1673-1679
# 13267 Isamu Inouye 1680-1686
# 13268 Kiyoshi Kasahara 1687-1691
# 13269 United Marine Products Limited 1692-2064
# 13271 Mankichi Inouye 2065-2097
# 13276 Mitsuo Karaki 2098-2104
# 13278 Melvan Kawano 2105-2142
# 13280 Hiroye Marubashi 2143-2145
# 13281 Sato Marubashi 2146-2172
# 13282 Shigeto Marubashi 2173-2175
# 13283 Shizuyo Marubashi 2176-2178
# 13284 Kayou Ochiai 2179-2181
# 13285 Tsune Ochiai 2182-2184
# 13286 Shinzo Ochiai 2185-2189
# 13287 Hidekichi Shirakawa 2190-2199
# 13288 Iku Takada 2200-2202
# 13289 Masao Okura 2203-2205
# 13290 Ayako Okura 2206-2208
# 13291 Fumi Okura 2209-2216
# 13292 Michael Hoshiko 2217-2222
# 13293 George Ikeda 2223-2293
# 13294 Mine Matsui 2294-2302
# 13295 Takeo Nakata 2303-2307
# 13297 Hisano Sano 2308-2313
# 13298 Shota Kondo 2314-2324
# 13299 Shin Yamada 2325-2340
# 13300 Shizuko Yamada 2341-2344
# 13302 Yuki Nishidera 2345-2350
# 13303 Kumayo Fujita 2351-2355
# 13304 Tsuge Tsuji 2356-2363
# 13306 Tomotsu Katsuyama 2364-2369
# 13308 Misuye Umemoto 2370-2378
# 13309 Yoshiko Sato 2379-2382
# 13311 Tsuyako Matsushita 2383-2384
# 13312 Genichi Deguchi 2385-2389
# 13313 Kathleen Tanaka 2390-2394
# 13315 Shizuye Naka 2395-2409
# 13316 Kimi Kitagawa 2410-2418
# 13317 Chiyo Koyama 2419-2421
# 13319 Takako Asano 2422-2437
# 13322 Toshiko Kunamoto 2438-2463

Metadata

Title

Reel C-9421
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.