Reel C-9422

Reel C-9422

Case File # Name Page Range
# 13324 Tane Nishimura 1-4
# 13325 Sei Goshi 5-21
# 13326 Misao Yoshiki 22-24
# 13327 May Okada 25-29
# 13329 Shimeno Sato 30-32
# 13330 Satsu Yoshiki 33-37
# 13332 Haruye Tomiye 38-49
# 13333 Sato Ozawa 50-55
# 13334 Takeno Ishibashi 56-60
# 13336 Lois Yamamoto 61-66
# 13337 Yoshiye Ozamoto 67-70
# 13338 Tomiye Ozamoto 71-76
# 13340 Mary Shimizu 77-83
# 13341 Take Tamonaga 84-120
# 13342 Fusae Okumura 121-125
# 13343 Kiyoko Yamashita 126-128
# 13344 Miyoko Matsumoto 129-133
# 13345 Masae Muraki 134-155
# 13346 Misuye Yoshida 156-160
# 13347 Nobuko Ogata 161-165
# 13348 Utako Onodera 166-168
# 13349 Moris Chikuda 169-171
# 13352 Noboru Inamoto 172-174
# 13353 Yasue Furukawa 175-178
# 13354 Yoshiyo Taguchi 179-184
# 13355 Tsuru Shimoyama 185-195
# 13356 Shigeo Kawahara 196-200
# 13357 Ernest Tonegawa 201-206
# 13361 Yoshiaki Inouye 207-215
# 13362 Yoichi Ono 216-224
# 13364 Tsuneo Mori 225-231
# 13365 Tatsue Hori 232-235
# 13366 Sadao Matsuba 236-241
# 13367 Hiroji Yamanaka 242-246
# 13369 Mitsuyoshi Ito 247-252
# 13370 Kingo Sato 253-264
# 13372 Seizo Tateishi 265-270
# 13373 Shinnichi Shimotakahara 271-277
# 13374 Hidejiro Tsujikawa 278-284
# 13375 Yoshio Sakamoto 284-289
# 13378 Teiji Furukawa 290-294
# 13380 Shigeo Kayahara 295-305
# 13381 Rikihei Otsubo 306-312
# 13382 Matsuji Sakon 313-364
# 13383 Toki Fukawa 365-369
# 13384 Kenji Suga 370-374
# 13385 Isamu Yamamoto 375-479
# 13386 Hiroshi Tsutsumi 480-541
# 13387 Shinkatsu Kunimoto 542-605
# 13388 Haruko Sato 606-609
# 13389 Nobuo Sato 610-612
# 13390 George Shimotakahara 613-615
# 13391 Harry Nikaido 616-620
# 13392 Naosuke Maeda 621-627
# 13394 Shizu Oda 628-645
# 13395 Inokichi Tanaka 646-656
# 13396 Shima Sokugawa 657-668
# 13398 Tomotso Inouye 669-673
# 13399 Hirotoshi Akase 674-677
# 13400 Shiro Umemoto 679-687
# 13401 Chisako Umemoto 688-696
# 13402 Toshikazu Kitamura 697-710
# 13403 Kuhachiro Arikado 711-713
# 13404 Hatsuko Yoshikawa 714-735
# 13405 Kouma Nakayama 736-739
# 13406 Shimeo Ban 740-743
# 13407 Tome Ishii 744-749
# 13409 Kishizo Kimura 750-829
# 13410 Haruno Kimura 830-834
# 13411 Tashichi Uyeno 835-928
# 13413 Mitsu Isomura 929-946
# 13416 Yoshitada Mitsui 947-949
# 13417 Yaemaru Nonomiya 950-955
# 13418 Masayoshi Sugie 956-962
# 13420 Saitaro Kageyama 963-1052
# 13421 Sumiye Tomonaga 1053-1081
# 13422 Namiye Yamada 1082-1084
# 13423 Matsu Shono 1085-1100
# 13427 Kazuko Yanoshita 1101-1103
# 13429 Take Okutsu 1104-1106
# 13430 Chieko Okutsu 1107-1110
# 13431 Toyo Migita 1111-1165
# 13433 Sakuichi Nakano 1166-1206
# 13434 Terue Ujiye 1207-1214
# 13435 George Ujiye 1215-1236
# 13436 Michiye Kitamura 1237-1241
# 13437 Bobby Maeda 1242-1245
# 13439 Ruth Inouye 1246-1250
# 13450 Chiyo Uchida 1251-1252
# 13453 I Kushida 1255-1256
# 13457 Nobushige Yoshida 1257-1309
# 13463 Gohachi Otaguro 1310-1318
# 13467 Hidekazu Nakamura 1319-1331
# 13468 Shokichi Ohashi 1332-1370
# 13471 Kizo Wakabayashi 1371-1378
# 13482 Ayashi Senda 1379-1383
# 13495 Sueo Kado 1383-1452
# 13496 Satoro Obata 1453-1454
# 13499 Fujinosuke Teranishi 1455-1487
# 13509 Trustees Of The Maple Ridge Buddha Mission 1488-1568
# 13511 Katie Saita 1569-1574
# 13515 Amy Iwasaki 1575-1578
# 13516 Marie Iwasaki 1579-1581
# 13517 Tomiko Iwasaki 1582-1585
# 13520 Noboru Shiyoji 1586-1599
# 13521 Harold Saita 1600-1606
# 13522 Gentaro Nakagawa 1607-1674
# 13524 Deep Bay Logging Company Limited 1675-2140

Metadata

Title

Reel C-9422
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.