Reel C-9307

Reel C-9307

Case File # Name Page Range
# 459 Minoru Suzuki 1-38
# 460 Chiyoichi Inouye 39-48
# 461 Sanjiro Nishimura 49-163
# 461_xi Kichijiro Hagane 164-176
# 462 Tsune Imai 177-184
# 462_xi Toshio Hagane 185-195
# 463 Kazuo Uyesugi 196-237
# 463_xi Ishimatsu Hamakoji 238-250
# 464 Sakaye Imai 251-257
# 465 Chikai Hiraki 258-419
# 465_xi Kitaro Hiraishi 420-464
# 466 Mitsugu Imada 465-477
# 466_xi Tadao Hori 481-493
# 467 Shozo Nishikawa 495-521
# 467_xi Kanekichi Ikuta 522-527
# 468 Hatsuichi Imada 528-536
# 468_xi Yosaburo Inouye 537-572
# 469 Sokichi Henmi 573-621
# 474 Kinya Ikegami 622-629
# 469_xi Masato Ishibashi 630-641
# 470 Otokichi Ikegami 642-661
# 470_xi Yoshichiro Ishibashi 662-679
# 471 Nobuichi Noda 680-717
# 472 Matajiro Ikegami 718-736
# 473 Toshio Ohori 737-768
# 473_xi Jirojoe Katagiri 769-792
# 793-800
# 475 Toyo Takahashi 801-925
# 476 Hidehiro Ikegami 926-933
# 476_xi Yoshikazu Kimura 934-937
# 477 Masao Kuwabara 938-1062
# 477_xi Seishichi Kinoshita 1063-1073
# 478 Shoichi Kanayama 1074-1077
# 478_xi Toshio Kikuta 1078-1100
# 479 Rikuzo Hoita 1101-1220
# 479_xi Kazuo Kobayashi 1221-1291
# 480 Ayako Kameda 1292-1297
# 481 Umekichi Uyede 1298-1343
# 482 Akira Kayama 1344-1351
# 482_xi Shintaro Koyanagi 1352-1363
# 483 Kunizo Uyede 1364-1516
# 484 Chie Wakabayashi 1517-1519
# 484_xi Ryushin Koyanagi 1520-1571
# 485 Isami Okamoto 1572-1608
# 486 Kikuo Shikatani 1609-1615
# 487 Kazuo Fujioka 1616-1673
# 488 Miyoko Nakagawa 1674-1676
# 488_xi Keizo Matsumoto 1677-1683
# 489_xi Toshio Matsumoto 1684-1693
# 490 Hideo Tanaka 1694-1698
# 491 Yoshiharu Nakagawa 1699-1770
# 492 Hana Hamano 1771-1780
# 493 Taira Yasunaka 1781-1840
# 493_xi Motoo Matsushita 1841-1848
# 494 Umemasa Onaka 1849-1858
# 494_xi Teijiro Nakagawa 1859-1867
# 495 Macer Okamoto 1868-1905
# 496 Tetsuhei Saiki 1906-1912
# 497 Seiichi Nomura 1913-1947
# 497_xi Yoshio Nariiwa 1948-2020
# 498 Katsuhiko Matsunaga 2021-2028
# 499 Kiju Tamashiro 2029-2086
# 500 Isamu Kondo 2087-2096
# 500_xi Kyushiro Nishizaki 2097-2132
# 501 Hisao Hatanaka 2133-2148
# 502 Masaharu Kondo 2149-2156
# 502_xi Misaho Noda 2157-2190
# 503_xi Kamezo Okashimo 2191-2216
# 504 Tsunetsugu Ikeda 2217-2220
# 505 Helen Mitobe 2221-2234
# 505_xi Jirohei Otsuka 2235-2258
# 506 Takeshi Ikeda 2259-2264
# 506_xi Takeo Ozaki 2265-2273
# 507 Fujie Hama 2274-2290
# 508 Bunichi Takahashi 2291-2294
# 508_xi Tokuo Saga 2295-2310
# 509 Kii Iida 2311-2320
# 509_xi Hisao Sano 2321-2326
# 510 Saichi Tamai 2327-2330
# 510_xi Tokiji Sakuragi 2331-2371
# 511 Nobuko Takaoka 2372-2388
# 511_xi Tomio Sameshima 2389-2428
# 512 Nobumi Tanaka 2429-2433
# 512_xi Masanori Saga 2434-2444
# 513 Ikiko Sakai 2445-2450
# 513_xi Toyosaku Sawada 2451-2466
# 514 Tosaku Wakabayashi 2467-2476
# 514_xi Terasu Shiraishi 2477-2484
# 515 Suma Kobayashi 2485-2498
# 515_xi Shuzo Shimamori 2499-2516
# 516 Takeshi Sumi 2517-2520

Metadata

Title

Reel C-9307
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.