Reel C-9308

Reel C-9308

Case File # Name Page Range
# 517 Martha Yano 1-11
# 518 Masaru Nagamatsu 12-15
# 518_xi Sueyoshi Arizo 16-21
# 519 Yoshi Kubo 22-32
# 520 Michiko Nagamatsu 33-35
# 520_xi Hideo Shin 36-46
# 521 Nobu Tabata 47-74
# 521_xi Mohei Suzuki 75-88
# 522 Tadashi Nakama 89-91
# 522_xi Hideo Takahashi 92-127
# 523 Toye Ido 128-134
# 524 Hisao Kikuchi 135-142
# 524_xi Shoichi Tobo 143-185
# 525 Doi Takeda 186-196
# 526 Masao Mototsune 197-204
# 527 Susumu Hasegawa 205-212
# 528 Seikichi Hirayama 213-224
# 529 Yukio Shimoyama 225-237
# 530 Minoru Hirata 238-248
# 530_xi Tasoji Umakoshi 249-280
# 531 Mutsuo Watanabe 281-288
# 532 Chuhei Hirae 289-306
# 532_xi Rikuro Yamamoto 307-420
# 533 Kiyoshi Maikawa 421-431
# 534 Harumi Hirada 432-439
# 534_xi Takeji Yoshimaru 440-449
# 535 Shunichi Omotani 450-456
# 536 Tatsuye Hikita 457-467
# 537 Tome Uchida 468-470
# 538 Yasaburo Hikida 471-487
# 539 Kojiro Ebisuzaki 488-519
# 540 Otojiro Higuchi 520-563
# 541 Eiji Adachi 564-573
# 542 Tatsukuro Hayashida 574-616
# 542_xi Hiroshi Hamasaki 617-641
# 543 Eichi Kondo 642-652
# 544 Yosotaro Hayashi 653-679
# 545 Susumu Nagai 680-692
# 546 Sute Hayashi 693-703
# 547 Eizo Ono 704-720
# 547_xi Michio Onotera 721-744
# 548 Sumi Hayashi 745-749
# 548_xi Masaichi Sasai 750-758
# 550 Shinichi Hayashi 759-783
# 551 Hikowo Masuda 784-797
# 552 Hichirobe Hayashi 798-809
# 553 Iwao Matsumoto 810-833
# 554 Harukitsu Hayashi 834-842
# 555 Kiyoto Asai 843-848
# 556 Kinji Hayakawa 849-866
# 558 George Hattori 867-879
# 559 Asao Nunoda 880-888
# 560 Natsu Hatanaka 889-898
# 561 Hiroyuki Koyanagi 899-927
# 562 Yayosuke Hashimoto 928-944
# 563 Kaye Akiyama 945-964
# 564 Tomizo Hashimoto 965-979
# 564_xi Kiyoji Hara 980-1052
# 565 George Tsuchiya 1053-1065
# 565_xi Yoshio Murakami 1066-1080
# 567_xi Hideo Tanaka 1081-1097
# 568 Seiichi Haraguchi 1098-1120
# 568_xi Sadaaki Kano 1121-1128
# 569 Yoshinori Nishimura 1129-1139
# 570 Masuhiro Harada 1140-1147
# 571 Tsugio Inamoto 1148-1160
# 572 Ichiji Hara 1161-1173
# 572_xi Kenneth Asano 1174-1178
# 573 Masao Tsukada 1179-1197
# 575 Yoshikazu Hikida 1198-1222
# 576 Tsunenoju Hamazumi 1223-1242
# 576_xi Sakuzo Furukawa 1243-1266
# 577 Toshio Sato 1267-1275
# 578 Taijo Hamazaki 1276-1293
# 579 Koji Omotani 1294-1305
# 580 Shizuko Abe 1306-1308
# 580_xi Motoharu Hamanishi 1309-1322
# 581 Tsuji Shikatani 1323-1329
# 582 Shizuko Hamasaki 1330-1335
# 582_xi Gibson Hayashi 1336-1341
# 584 Ichitaro Hamasaki 1342-1360
# 585 Tarue Kawaguchi 1361-1367
# 586 Hiroshi Hamasaki 1368-1376
# 587 Nao Morishita 1377-1398
# 587_xi Tomejiro Hikida 1399-1432
# 588 Ihachi Hamaoki 1433-1455
# 589 Masa Ito 1456-1467
# 590 Harumi Hamaoki 1468-1478
# 592 Eiji Hirota 1479-1486
# 592_xi Yukio Imagawa 1487-1492
# 593 Yukiko Shinmoto 1493-1596
# 593_xi Tatsuji Imagawa 1597-1608
# 594 Shigeo Hizaka 1609-1620
# 594_xi Sadao Itani 1621-1634
# 595 Masami Tsukamoto 1636-1648
# 596 Haruko Homma 1649-1659
# 597 Shigeo Matsumoto 1660-1669
# 597_xi Kinji Iwamoto 1670-1684
# 598 Susumu Homma 1685-1715
# 599 Shigeru Harada 1716-1727
# 600 Kiyoto Honda 1728-1758
# 600_xi Jiro Kiyonaga 1759-1785
# 601 Yone Miyamoto 1786-1796
# 601_xi Kaoru Kimoto 1797-1815
# 602 Kenichi Honkawa 1816-1835
# 602_xi Michio Kimoto 1836-1843
# 603 Shigeru Kuroyama 1844-1861
# 603_xi Shigeru Kuwabara 1862-1866
# 604 Shoichi Funamoto 1867-1886
# 604_xi Tamio Kuwabara 1887-1889
# 605 Hiroshi Negoro 1890-1915
# 606 Gisaburo Horiguchi 1916-1943
# 607 Tadatoshi Koyonagi 1944-1969
# 608 Tesshi Horinaka 1970-1984
# 609 Chikamoto Kuwabara 1985-1991
# 610 Toshio Hoshino 1992-2006
# 612 Ishinosuke Ichikawa 2007-2019
# 613 Tetsuo Ono 2020-2038
# 614 Iwao Ichikawa 2039-2044
# 614_xi Namio Koga 2045-2063
# 615 Kazutaro Tsuchiya 2064-2070
# 615_xi Masanobu Kawahira 2071-2085
# 616 Kazuo Ichikawa 2086-2094

Metadata

Title

Reel C-9308
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.