Reel C-9309

Reel C-9309

Case File # Name Page Range
# 616_xi Shigeo Kitade 1-16
# 617 Wakano Nakatsu 17-28
# 618 Banzo Ichinose 29-47
# 618_xi Denye Kondo 48-73
# 619 Hanae Atagi 74-88
# 620 Sadaichi Ichisato 89-100
# 621 Tatsuko Uyeyama 101-108
# 622 Masataka Ida 109-123
# 623 Chikae Haraguchi 124-143
# 624 Masao Ide 144-159
# 625 George Masuda 160-177
# 625_xi Shigeru Mori 178-190
# 626 Tsunejiro Ida 191-197
# 626_xi Yoneharu Maede 198-221
# 627 Kiyo Tamura 222-227
# 627_xi Toshio Murao 228-250
# 628 Chotaro Ido 251-258
# 628_xi Yukio Morita 259-265
# 629_xi Toshio Morita 266-273
# 630 Tsuneichi Ikeda 274-288
# 630_xi Tatsuo Miyamoto 289-301
# 631_xi Suyekichi Mitamura 302-309
# 632 Monjiro Igarashi 310-324
# 633 Yomosuke Nakatani 325-358
# 633_xi Niichi Matoba 359-362
# 634 Akira Hama 363-375
# 634_xi Shigekazu Morimoto 376-391
# 635 Ichimatsu Ebata 392-483
# 636_xi Yoshinori Murakami 484-503
# 637 Arizo Tasaka 504-571
# 638 Kaoru Hamano 572-599
# 638_xi Shuichiro Nakagawa 600-621
# 639 Suekichi Honkawa 622-734
# 640 Minoru Hamano 735-753
# 641 Munetaka Sameshima 754-789
# 642 Sadami Kawamura 790-797
# 642_xi Gennosuke Nishimura 798-814
# 643 Yonekazu Yoshida 815-862
# 644 Minosuke Kawamura 863-870
# 645 Kosaburo Takahashi 871-903
# 645_xi Ryoichi Nakashima 904-938
# 646 Yoshino Kawamoto 939-955
# 647 Minoru Wakisaka 956-970
# 647_xi Tomejiro Nakanishi 971-1018
# 648 Kiyomi Kawakami 1019-1038
# 648_xi Shinji Nishidera 1039-1141
# 650 Takayoshi Kawahara 1142-1152
# 651 Rinzo Ono 1153-1226
# 651_xi Kiheiji Nishimura 1228-1243
# 652 Yoshio Kawaguchi 1244-1264
# 653 Suekichi Onizuka 1265-1292
# 653_xi Masashi Nakagawa 1293-1306
# 654 Toshi Kawaguchi 1307-1325
# 654_xi Yoshihisa Oda 1326-1338
# 655 Itokichi Kawamoto 1339-1372
# 655_xi Katsumasa Okazaki 1373-1388
# 656 Noboru Kawaguchi 1389-1401
# 657 Yone Ichikawa 1402-1412
# 658 Katsuo Kawaguchi 1413-1424
# 659_xi Nobuyoshi Osako 1425-1428
# 660 Yukiko Katsuyama 1429-1433
# 660_xi Hayaru Oyama 1434-1446
# 661 Itoku Murakami 1447-1500
# 662 Yosokichi Kato 1501-1536
# 662_xi Masatoshi Okazaki 1537-1550
# 663 Yasojiro Nishibata 1551-1580
# 664 Taichi Kato 1581-1586
# 665_xi Shinichi Sakanari 1587-1591
# 666 Kazuo Kato 1592-1605
# 666_xi Tetsuo Saisho 1606-1620
# 667 Yoshikichi Murakami 1621-1668
# 668 Yoshio Katayama 1669-1676
# 669 Tokumatsu Tamai 1677-1720
# 670 Sanji Katayama 1721-1739
# 670_xi Masami Teranishi 1740-1755
# 671 Tokujiro Takenaka 1756-1820
# 672 Yutaka Yasunaka 1821-1840
# 673 Kijiro Nakahara 1841-1924
# 674 Hideo Iida 1925-1935
# 675 Mitsuyo Funamoto 1936-1940
# 675_xi Kiichi Okura 1941-2195
# 676 Natsue Ikebata 2196-2208
# 677 Fujitaro Fukushima 2209-2242
# 678 Fumio Ikeda 2243-2247
# 678_xi Noburo Takeda 2248-2262
# 679 Asakichi Nakamura 2263-2308
# 680 Hiroshi Ikeda 2309-2317
# 680_xi Yukio Tatebe 2318-2358
# 681 Yoichi Minamimaye 2359-2525

Metadata

Title

Reel C-9309
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.