Reel C-9306

Reel C-9306

Case File # Name Page Range
# 385_xi Yoshishige Asano 1-38
# 386 Toshio Bando 39-61
# 386_xi Jiro Ichikawa 62-101
# 387 Kiyoshi Maeda 102-115
# 387_xi Hichizo Ishikawa 116-130
# 394 Iwao Domae 131-146
# 388 Kenji Dobashi 147-155
# 388_xi Tadashi Kuwaori 156-163
# 389 Tori Suzuki 164-168
# 389_xi Shigeo Maye 169-174
# 390 Marion Doi 175-180
# 390_xi Kyuya Mori 181-195
# 391 Kimi Rikimaru 196-200
# 392 Morikichi Doi 201-233
# 392_xi Joju Yashiki 234-253
# 393 Asa Ishii 254-261
# 395 Suite Arakawa 262-271
# 396 Naokichi Ebata 272-277
# 397 Shizu Ezaki 278-282
# 398 Kumakichi Endo 283-303
# 399 George Ishii 304-309
# 400 Sunao Eto 310-323
# 401 Masao Ikebata 324-331
# 402 Hideji Ezaki 332-340
# 402_xi Haruo Ichikawa 341-533
# 403 Haruye Ishii 534-537
# 403_xi Shigeo Miyauchi 538-612
# 405 Sachiko Shimizu 613-616
# 406 Yoshikazu Fuchihara 617-621
# 407 Kazumi Mayede 622-627
# 408 Mansuke Fujimoto 628-641
# 408_xi Ippei Inouye 642-845
# 409 Magobei Ishida 846-849
# 410 Shuzo Fujimoto 850-857
# 411 Toraichi Inouye 858-860
# 411_xi Jisaburo Maeda 861-935
# 412 Eijiro Fujino 936-1024
# 413 Mise Shimizu 1025-1030
# 413_xi Kihachi Iwasa 1031-1043
# 429 Kanichi Kishibe 1044-1050
# 414 Itsuki Fujino 1051-1061
# 415 Shiroji Umetsu 1062-1066
# 416 Tomoe Fujino 1067-1072
# 417 Nobuye Watanabe 1073-1075
# 418 Matsuji Fujishita 1076-1092
# 419 Toshio Nakata 1093-1096
# 420 Shuzo Fujiwara 1097-1135
# 420_xi Yoshihiro Fujimoto 1136-1143
# 421 Tomojiro Tsuji 1144-1154
# 422 Sute Fujiwara 1155-1182
# 422_xi Kunizo Konishi 1183-1264
# 423 Jusaburo Sato 1265-1268
# 423_xi Hideo Hama 1269-1276
# 425 Yukie Yasuda 1277-1282
# 426 Mineyoshi Fukuda 1283-1290
# 426_xi Ichiji Miyashita 1291-1307
# 427 Miyo Masuda 1308-1311
# 428 Hideo Fukuhara 1312-1323
# 430 Harue Fukumoto 1324-1339
# 430_xi Kinzaburo Chiba 1340-1388
# 431 Nami Doi 1389-1391
# 432 Munetoshi Fukunaga 1392-1402
# 433 Itono Hamamoto 1403-1406
# 433_xi Yuichi Miyazaki 1407-1416
# 434 Shigezo Fukusaka 1417-1427
# 434_xi Teiji Kotera 1428-1434
# 435 Tomekusa Ideshima 1435-1441
# 436 Morikichi Fukushige 1442-1460
# 437 Kiyato Teraoka 1461-1464
# 438_xi Shigeo Ito 1465-1476
# 439 Kamezo Shiojima 1477-1480
# 439_xi Bunji Ogata 1481-1491
# 440 Sakugoro Fukuyama 1492-1505
# 441 Hirokazu Yoshimochi 1506-1510
# 442 Taichiro Fujimura 1511-1530
# 443 Hatsumi Okura 1531-1542
# 443_xi Gihei Tsuji 1543-1552
# 444 Akiyoshi Furuya 1553-1558
# 445 Chozuchi Hiramoto 1559-1562
# 445_xi Motoichi Ikeda 1563-1578
# 446 Issaku Furuya 1579-1586
# 447 Mita Shimizu 1587-1590
# 448 Soshichi Fukuyama 1591-1610
# 449 Haruno Watanabe 1611-1616
# 449_xi Chozo Takahashi 1617-1631
# 450 Tozo Fuse 1632-1640
# 451 Goroemon Watanabe 1641-1644
# 452 Yoshimi Hada 1645-1654
# 452_xi Yukio Akada 1655-1684
# 453 Tanezo Nitsui 1685-1690
# 454 Iwataro Haga 1691-1704
# 455 Masaru Suzuki 1705-1798
# 456 Yutaka Hakoda 1799-1838
# 457 Kiutaro Mochitsuki 1839-1881
# 457_xi Usaburo Endo 1882-1901
# 458 Haruo Inouye 1902-1911
# 459 Minoru Suzuki 1912-1950

Metadata

Title

Reel C-9306
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.