Reel C-9305

Reel C-9305

Case File # Name Page Range
# 159_xi Shichitaro Nagata 1-39
# 164_xi Shuichi Sasaki 40-127
# 172_xi Shigeo Sugiura 128-197
# 176_xi Kitaru Yanagida 198-204
# 177_xi Tokikazu Tanaka 205-220
# 200 Kuranosuke Kato 221-229
# 200_xi Seiichiro Fujii 230-240
# 162_xi Goro Hori 241-255
# 201 Hakuji Yuasa 256-262
# 201_xi Matsuichi Nabeta 263-292
# 202 Teruo Kodama 293-298
# 202_xi Masukichi Ebata 299-315
# 203 Rito Ono 316-322
# 203_xi Heitaro Miyagawa 323-333
# 204 Kazuo Tani 334-337
# 205 Chiyo Tajanatsu 338-342
# 205_xi Katsumi Nakano 343-362
# 206 Yoshikazu Tani 363-366
# 207 Fuyuko Takamatsu 367-370
# 208 Akiko Usui 371-374
# 374-378
# 209 Denkichi Suzuki 379-392
# 210 Hazue Sakamoto 393-396
# 211 Kichizo Tanaka 397-400
# 401-404
# 212 Hatsuyo Mayeda 405-413
# 213 Haruko Hamano 414-417
# 213_xi Chikao Hori 418-520
# 214 Masaharu Matsumura 521-524
# 215 Koshi Usui 525-528
# 216_xi Eon Mitsubayashi 529-533
# 216 Sato Uyeno 534-537
# 217 Kimiko Ono 538-541
# 218 Momoyo Miura 542-549
# 219 Utaye Shimasaki 550-553
# 220 Michio Inouye 554-557
# 221 Taeko Matsushita 558-562
# 222 Kichitaro Maki 563-570
# 223 Toshiguma Arima 571-575
# 224 Yoshie Wakabayashi 576-583
# 225_xi Sueki Goshi 584-590
# 225 Shoichi Fukumoto 591-596
# 226 Katsuyoshi Yamamoto 597-600
# 227 Tashiro Omoto 601-609
# 228 Noboru Maekawa 610-614
# 230 Mitsuo Terashita 615-619
# 231_xi Masatoshi Obuchi 620-623
# 231 Takefumi Tatsu 624-628
# 232 Haruo Terashita 629-632
# 233 Takeyoshi Machida 633-638
# 234 Iwajiro Tada 639-647
# 235 Charlie Ohama 648-653
# 235_xi Yoshiaki Nakagawa 654-665
# 236 Tamekichi Sakai 666-670
# 237 Sueji Koyama 671-677
# 238 Genkichi Seto 678-683
# 239 Jiro Iwamoto 684-688
# 240 Masatoshi Shimoda 689-691
# 241 Matsuno Ono 692-814
# 242 Ritaro Yamamoto 815-820
# 243 Shigezo Nishikawa 821-832
# 244 Motomatsu Terashita 833-841
# 245 Seki Nishikawa 842-849
# 246_xi Harukichi Deguchi 850-859
# 246 Morikuma Tokunaga 860-864
# 247 Koichi Nakatsui 865-869
# 248 Hiraichi Yoshimoto 870-874
# 248_xi Masakazu Fujioka 875-880
# 249 Nikichi Nakawatase 881-884
# 249_xi Tsuneto Kitagawa 885-985
# 250 Jusaku Uzawa 986-990
# 251 Aya Nakagawa 991-995
# 252 Naomi Yabe 996-999
# 252_xi Waichi Murakami 1000-1013
# 253_xi Harry Nobuoka 1014-1295
# 253 Mitsutaro Okawara 1296-1301
# 254 Kiichiro Endo 1302-1305
# 255 Matoru Motowaki 1306-1313
# 256 Kyutaro Fujii 1314-1317
# 256_xi Yoshizo Tabata 1318-1324
# 257_xi Yoichi Takaoka 1325-1381
# 258 Masao Haruyama 1382-1385
# 259_xi Kiyoto Uyenishi 1386-1399
# 259 Hisao Mizuyabu 1400-1403
# 260 Katsuzo Hayashi 1404-1421
# 261 Isuke Miyamoto 1422-1429
# 262 Tekichi Hayashi 1430-1433
# 263 Hideo Mitoma 1434-1437
# 263_xi Denbei Tabata 1438-1449
# 264 Jiro Imai 1450-1453
# 266 Meijiro Inouye 1454-1458
# 266_xi Masaharu Miyasaki 1459-1476
# 267 Ken Kuboniwa 1477-1480
# 268 Kazuo Hamasaki 1481-1484
# 268_xi Hikojiro Kato 1485-1493
# 269 Tomekichi Kondo 1494-1500
# 270 Senkame Hamasaki 1501-1504
# 271 Tokutaro Sakamoto 1505-1514
# 272 Tamotsu Yamamoto 1515-1518
# 273 Denkichi Kinoshita 1519-1525
# 274 Kana Yamanaka 1526-1529
# 275 Eijiro Kawabata 1530-1533
# 276 Masako Yamanaka 1534-1537
# 277 Tomoichi Ozaki 1538-1548
# 278 Hideko Yamashita 1549-1552
# 279 Tomoya Sagara 1553-1556
# 280 Haru Yamashita 1557-1560
# 282 Koichi Nishikaze 1561-1565
# 284 Kihiyoye Hashimoto 1566-1572
# 285 Takejiro Kaji 1573-1576
# 286 Kan Kadonaga 1577-1580
# 287 Hajime Kayahara 1581-1595
# 288 Toyo Kihara 1596-1599
# 289 Meiji Kawahira 1600-1603
# 290 Teichiro Okamura 1604-1607
# 292 Kiyo Suyehiro 1608-1612
# 293 Heiichiro Wakita 1613-1616
# 294 Shuzo Tanaka 1617-1620
# 295 Bokussei Kanashiro 1621-1624
# 296 Sadao Suga 1625-1632
# 297 Hidehiko Shirakawa 1633-1637
# 298 Sachiko Tsumura 1638-1641
# 299 Shuzo Suzuki 1642-1654
# 300 Takako Tsumura 1655-1658
# 301 Takayuchi Abe 1659-1665
# 302 Kishi Ooka 1666-1669
# 303 Keiko Ooka 1670-1673
# 303_xi Sadao Shibata 1674-1783
# 304 Shigeko Kuwahara 1784-1789
# 304_xi Takichi Aone 1790-1795
# 306 Toshiko Kuwahara 1796-1799
# 307 Ichiji Doi 1800-1805
# 308 Riyoichi Kihara 1806-1818
# 309 Kinjiro Saito 1819-1822
# 310 Hisaye Kihara 1823-1827
# 311 Yasushi Saito 1828-1831
# 311_xi Kunio Isomura 1832-1838
# 312 Tadashige Matsumoto 1839-1842
# 313 Yosokichi Sokugawa 1843-1854
# 314 Shigemi Nagasuye 1855-1858
# 315 Masa Origuchi 1859-1863
# 316 Mariko Nonoyama 1864-1867
# 316_xi Itsuo Mitsushio 1868-1879
# 317 Yoshiye Uyeyama 1880-1884
# 309_xi Shinkatsu Inouye 1885-1911
# 318_xi Hideo Takashima 1912-1923
# 318 Aki Nonoyama 1924-1927
# 319 Yuriko Sasaki 1928-1936
# 320_xi Jinzaemon Mukuda 1937-1946
# 321 Tomiko Kadonaga 1947-1949
# 322 Hinajiro Ohtani 1950-1952
# 323 Shimo Aikawa 1953-1957
# 323_xi Tatsuo Hori 1958-1968
# 325 Yukinori Date 1969-1971
# 326_xi Kazuo Murakami 1972-1983
# 326 Fuji Sakamoto 1984-1987
# 327 Chojiro Hamasaki 1988-1991
# 328 Aiko Nakamoto 1992-1995
# 329 Morinitsu Yoshino 1996-1999
# 330 Ura Nakamoto 2000-2005
# 330_xi Tsuneo Asahina 2006-2018
# 331 Kazuo Sawada 2019-2021
# 332 Sada Nakamoto 2022-2025
# 332_xi Takaji Korekiyo 2026-2034
# 333 Hara Matsuige 2035-2038
# 333_xi Kichitaro Taniguchi 2039-2044
# 334 Kenshiro Nakamoto 2045-2048
# 334_xi Bunjiro Tanaka 2049-2058
# 335 Goro Kawaguchi 2059-2062
# 336 Hari Suyehiro 2063-2066
# 337 Isamu Kodama 2067-2071
# 338 Mitsuko Suyehiro 2072-2077
# 339 Hirae Usui 2078-2081
# 339_xi Genjiro Mayeda 2082-2089
# 340 Chiyato Nakatsu 2090-2093
# 341 Kiyoko Yamamoto 2094-2098
# 342 Ushigoro Mitobe 2099-2103
# 343 Misao Tamura 2104-2107
# 344 Tajima Abe 2108-2114
# 345 Asae Mayeda 2115-2118
# 346 Asano Fukuhara 2119-2125
# 347 Ritsuko Ooka 2126-2129
# 348 Sumiko Fukuhara 2130-2135
# 349 Kenji Terashita 2136-2139
# 349_xi Inosuke Yoshida 2140-2145
# 350 Emiko Fukuhara 2146-2149
# 351 Kinoye Yoshida 2150-2155
# 352 Miyoko Kayama 2156-2159
# 353 Take Machida 2160-2163
# 354 Toyoko Kayama 2164-2168
# 355 Hanako Kurisu 2169-2172
# 356 Otoichi Abe 2173-2181
# 357 Tsuyako Uyede 2182-2185
# 357_xi Sunao Minemoto 2186-2217
# 358 Chika Adachi 2218-2224
# 358_xi Saburo Nishimura 2225-2230
# 359 Usaburo Mizuire 2231-2234
# 360 Chuzo Adachi 2235-2242
# 361 Yoshi Akagi 2243-2246
# 362 Hiroshi Adachi 2247-2254
# 363 Sumi Kurahashi 2255-2261
# 364 Roy Adachi 2262-2268
# 365 Hisako Ishii 2269-2271
# 366 Fukuji Aikawa 2272-2284
# 366_xi Hichiro Uyeno 2285-2323
# 367 Toraichi Tanaka 2324-2327
# 368 Masata Akagi 2328-2335
# 369 Kazue Kaji 2336-2339
# 370 Kiyoshi Aomoto 2340-2344
# 370_xi Shigesuke Tamura 2345-2396
# 371 Fumiko Hamasaki 2397-2399
# 372 Sukeuemon Arakawa 2400-2433
# 374 Tomiko Arakawa 2434-2437
# 374_xi Sataro Murata 2438-2450
# 375 Momoyo Hamamoto 2451-2453
# 376 Shigeru Aratake 2454-2469
# 376_xi Jiro Maehara 2470-2498
# 377 Shoji Konishi 2499-2503
# 378 Mikichi Araki 2504-2514
# 379 Mitsue Horiguchi 2515-2519
# 380 Uemon Arima 2520-2527
# 381 Tsuma Nishio 2528-2530
# 382 Tomejiro Asai 2531-2541
# 383 Junzo Arima 2542-2545
# 384 Yasuko Asano 2546-2553
# 385_xi Yoshishige Asano 2554-2599

Metadata

Title

Reel C-9305
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.