Custodian Case Files: Reel C-9313

Custodian Case Files: Reel C-9313

Case File # Name Page Range
# 882 Koichi Shikaze 1-3
# 883 Kohachiro Ishii 4-5
# 884 Saichiro Maekawa 6-6
# 886 Kanzo Maekawa 7-9
# 887 Yoshio Shimoda 10-11
# 887_xi Kiso Sora 12-12
# 890 Hiroshi Madokoro 13-14
# 892 Taichi Machida 15-15
# 892_xi Soji Takemura 16-16
# 893 Sadajiro Asari 17-22
# 894 Toshiro Kuwahara 23-33
# 896 Hisao Kuwada 34-35
# 897 Matsuo Matsumura 36-37
# 899 Tomeki Kotani 38-39
# 901 Ito Iwasa 40-42
# 902 Muneyoshi Kuromi 43-45
# 903 Isamu Tamai 46-48
# 904 Masao Toyama 49-49
# 905 Totaro Sokugawa 50-51
# 905_xi Masanobu Tsuchida 52-54
# 906 Seishiro Tsuchida 55-58
# 907 Saburo Hayashi 59-59
# 908 Isamu Kurisu 60-61
# 908_xi Yeitatsu Tsuji 62-62
# 910 Satoru Kurahashi 63-64
# 910_xi Susumu Tsuruda 65-66
# 914 Yoshi Kuramoto 67-69
# 915 Mantaro Uyeno 70-70
# 916 Kanetaro Kurahashi 71-72
# 916_xi Masakazu Uyeyama 73-74
# 917 Noboru Uyeyama 75-75
# 919 George Tanaka 77-77
# 920 Hatsue Kozai 79-79
# 921 Asato Shimizu 80-86
# 921_xi Tojiro Wakabayashi 87-90
# 922 Fukujiro Koyama 91-95
# 922_xi Isaburo Yamamoto 96-97
# 923_xi Kizo Yamamoto 98-99
# 924 Shinjiro Kotake 100-102
# 925_xi Shigeo Yokota 103-105
# 926 Kumaki Konishi 106-107
# 926_xi Hideji Yoshida 108-109
# 931 Shintaro Masuda 110-111
# 933 Kinsaku Nagasawa 113-114
# 936 Densaku Kondo 115-115
# 937 Takeshi Yamamoto 116-116
# 941 Jun Kabayama 118-119
# 943 Torao Taijiri 120-122
# 944_xi Masao Ayukawa 123-123
# 945 Ine Madokoro 124-125
# 946 Jiro Kobayashi 126-126
# 947_xi Hiroji Fukuda 127-129
# 948 Isamu Watanabe 130-131
# 949 Komayo Watanabe 132-132
# 949_xi Ginichi Goto 134-134
# 950 Eikichi Kitera 136-136
# 951 Saburo Shimada 137-137
# 954 Torogoro Kitasaka 138-138
# 955_xi Yasuji Hanaguchi 141-141
# 958 James Kitamura 142-144
# 959 Yoshikazu Hashimoto 145-147
# 962_xi Katashi Hibi 149-149
# 963 George Yano 150-151
# 963_xi Masami Hori 152-154
# 965 Yoshihide Kondo 156-157
# 966 Shigezo Kimura 158-159
# 966_xi Masao Ikoma 160-160
# 968 Kunio Kinoshita 161-161
# 969 Noboru Iwasaki 162-162
# 972 Toshikuni Kinoshita 164-164
# 973 Shoichiro Nishikawa 165-166
# 974 Sannosuke Kimura 167-169
# 976_xi Robert Kimoto 170-170
# 978 Matao Kikuchi 171-172
# 979_xi Akira Kambara 173-173
# 980 Tatsuji Kihara 174-174
# 980_xi Teiichi Kawabata 175-175
# 983 Nikichi Nishi 176-176
# 984_xi Masaki Kawano 178-179
# 986_xi Shosaku Kawashima 181-182
# 988 Tokusuke Kawasaki 183-184

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9313
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.