Custodian Case Files: Reel C-9314

Custodian Case Files: Reel C-9314

Case File # Name Page Range
# 988_xi Yoshio Kimura 1-20
# 989 Kumetsuchi Kuba 21-55
# 989_xi Kosuke Kitamura 56-64
# 990 Kichitaro Kawasaki 65-72
# 991 Yasuhiro Ezaki 73-86
# 991_xi Takaaki Kitamura 87-185
# 992 Hideo Kawano 186-200
# 992_xi Shozo Kitano 201-224
# 993 Kazue Horita 225-260
# 994 Shohachi Omoto 261-284
# 994_xi Hideo Kokubo 285-308
# 996 Zenya Hori 309-375
# 998 Seiichiro Nakamichi 376-446
# 999 Toichiro Aoki 447-478
# 1000 Takeo Sakauye 479-522
# 1000_xi Masanao Kondo 523-531
# 1001 Tome Morishita 532-537
# 1002 Tadayuki Sameshima 538-542
# 1003 Tan Shiozaki 543-561
# 1004 Hezo Sasaki 562-592
# 1005 Nao Minamide 593-619
# 1005_xi Yohachi Kondo 620-624
# 1006 Hozumi Sasaki 625-674
# 1006_xi Isamu Kono 675-678
# 1007 Tadayuki Kadohama 679-689
# 1007_xi Kanekichi Kosaka 690-756
# 1008_xi Masaru Koyanagi 757-772
# 1009 Riichi Nagata 773-781
# 1009_xi Gensaburo Kumita 782-867
# 1010 Seiroku Sasaki 868-872
# 1011 Tadaichi Matsushita 873-894
# 1012 Mitsu Sasaki 895-912
# 1013 Tomiko Minamide 913-927
# 1013_xi Shigeo Matsushita 928-948
# 1014 Tamaki Satake 949-964
# 1014_xi Sanji Matsuyama 965-971
# 1015 Yutaka Mizuguchi 972-983
# 1015_xi Yoshikazu Mayede 984-1002
# 1016 Yoshimatsu Sasaki 1003-1029
# 1016_xi Suekichi Miyagawa 1030-1079
# 1017 Hirozo Hirose 1080-1088
# 1018 Takayoshi Sato 1089-1099
# 1018_xi Toshio Miyauchi 1100-1110
# 1019 Hisao Hamada 1111-1159
# 1019_xi Yoshikazu Mori 1160-1173
# 1020 Eizo Sawada 1174-1186
# 1020_xi Kazuji Murao 1187-1191
# 1021 Miteru Higo 1192-1204
# 1021_xi Yoshiaki Murao 1205-1209
# 1022 Jitaro Sawada 1210-1216
# 1022_xi Dairoku Nagano 1217-1223
# 1023 Hiroshi Tabata 1224-1275
# 1023_xi Jinnosuke Nakagawa 1276-1289
# 1024 Mitsuo Tanaka 1290-1304
# 1024_xi Tsuneharu Nakanishi 1305-1310
# 1025 Shiroemon Shimono 1311-1353
# 1025_xi Bunshiro Nakano 1354-1358
# 1026 Komagoro Sekimura 1359-1377
# 1026_xi Seiichi Nakata 1378-1385
# 1027 Kusu Shimizu 1386-1414
# 1027_xi Kaneo Nakatsu 1415-1428
# 1028 Tahichi Sekiya 1429-1439
# 1440-1450
# 1028_xi Kanichi Nakatsu 1451-1466
# 1029 Yasumatsu Ikari 1467-1537
# 1029_xi Kichinosuke Nakatsu 1538-1564
# 1030 Manzo Seko 1565-1577
# 1030_xi Miyoharu Nakatsu 1578-1582
# 1031 Tazo Hirose 1583-1593
# 1031_xi Yasuichi Nariiwa 1594-1623
# 1032 Tahei Sera 1624-1632
# 1033 Kazuo Hirata 1633-1641
# 1033_xi Yoshio Nishi 1642-1682
# 1034 Bunsoku Nishimura 1683-1690
# 1034_xi Iwajiro Nishimura 1691-1701
# 1035 Toyotaro Tabata 1702-1729
# 1035_xi Masao Nishimura 1730-1736
# 1036 Heishiro Shigeoka 1737-1746
# 1037 Chosaburo Nakagama 1747-1791
# 1038 Masaru Shin 1792-1800
# 1039 Sumako Itani 1801-1807
# 1808-1814
# 1040 Yoshichi Shin 1815-1838
# 1041 Michiko Nitsui 1839-1845
# 1041_xi Hikosaku Ohashi 1846-1855
# 1042 Hideo Shikatani 1856-1865
# 1042_xi Iwato Okata 1866-1874
# 1043 Chiyo Nishimura 1875-1883
# 1043_xi Yoshitaro Mori 1884-1898
# 1044 Hisajiro Shikatani 1899-1922
# 1045_xi Kanshino Omoto 1923-1935

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9314
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.