Custodian Case Files: Reel C-9315

Custodian Case Files: Reel C-9315

Case File # Name Page Range
# 1046 Umeo Murakami 1-8
# 1047 Tatsuki Nakamura 9-15
# 1047_xi Sannosuke Oye 16-36
# 1048 Mitsugoro Murayama 37-46
# 1048_xi Isamu Sadafusa 47-54
# 1049 Jujirojugiro Sano 55-62
# 1049_xi Yasuo Sakai 63-136
# 1050 Magoji Murata 137-146
# 1050_xi Masakazu Sakata 147-190
# 1051 Gennosuke Kitamura 191-204
# 1052 Masao Nakagawa 205-211
# 1052_xi Hidekazu Sato 212-226
# 1053 Tadao Yamazaki 227-239
# 1053_xi Seiji Serizawa 240-249
# 1054 Kazuo Nakagawa 250-273
# 1055 Shizu Nishi 274-279
# 1056 Tsuneo Nagata 280-286
# 1057 Masakazu Osawa 287-293
# 1058 Noshi Nagasuye 294-301
# 1058_xi Shigeo Shuto 302-315
# 1059 Shokichi Nagata 316-331
# 1060 Junichi Nagasuye 332-338
# 1060_xi Seiji Sugimoto 339-347
# 1061 Toshio Katatsu 348-371
# 1061_xi Michiyoshi Sumiya 372-377
# 1062 Isaburo Nagasuye 378-392
# 1062_xi Yasuyoshi Sumiya 393-396
# 1063 Minosuke Nakata 397-435
# 1064 Kazuichi Nagano 436-446
# 1065 Hidetake Miyai 447-457
# 1066 Kanematsu Nagami 458-485
# 1067 Takao Nakatani 486-502
# 1068 Nobutaro Nagai 503-518
# 1069 Yutaka Tabata 519-527
# 1070 Chikayoshi Noda 528-540
# 1070_xi Takezo Tanabe 541-546
# 1071 Momotaro Ichino 547-555
# 1072 Yuri Nishikaze 556-561
# 1072_xi Yoshitaka Teranishi 562-615
# 1073 Fujiko Tsuchiya 616-622
# 1073_xi Torao Tezuka 623-630
# 1074 Jinjiro Nishizaki 631-640
# 1074_xi Tadao Tsuji 641-655
# 1075 Tori Yoshida 656-665
# 1076 Hideo Nishizaki 666-672
# 1077 Toshiye Minamide 673-712
# 1077_xi Toichiro Towata 713-723
# 1078 Kohei Nishiyama 724-782
# 1079 Kunio Ichino 783-789
# 1080 Ichiji Nishiyama 790-798
# 1081 Tokichi Kimura 799-835
# 1081_xi Katsuji Ushijima 836-856
# 1082 Kayzi Nishio 857-870
# 1083 Suye Nishibata 871-876
# 1084 Yoshisaku Nishimura 877-896
# 1085 Tomekichi Yonekura 897-933
# 1085_xi Hiroshi Yamada 934-947
# 1086 Taro Nishimura 948-953
# 1086_xi Hisaichi Yamamoto 954-958
# 1087 Takeyo Tasaka 959-967
# 01087_xi Shigematsu Yamamoto 968-982
# 1088 Suteya Nishimura 983-995
# 01088_xi Iwataro Yamashita 996-1020
# 1089 Naka Matsushita 1021-1026
# 1089_xi Masaharu Yamashita 1027-1041
# 1090 Neno Nishimura 1042-1049
# 1090_xi Noboru Yamashita 1050-1054
# 1091 Asano Obayashi 1055-1107
# 1091_xi Yutaka Yamashita 1108-1119
# 1092 Michio Nishimura 1120-1132
# 1093 Iwano Nishi 1133-1138
# 1095 Chiyo Nishi 1139-1144
# 1096 Hatsuye Nishimura 1145-1151
# 1097_xi Unosuke Koyama 1152-1162
# 1098 Chonosuke Nishimura 1163-1209
# 1099 Sosuke Yamamoto 1210-1255
# 1099_xi Suezo Yokomizo 1256-1262
# 1100 Kokichi Nishimoto 1263-1271
# 1100_xi Soraku Nishitani 1272-1278
# 1101 Manabu Tanaka 1279-1318
# 1101_xi Fumiye Makihara 1319-1324
# 1102 Hiroshi Nogami 1325-1350
# 1103 Sadao Nikaido 1351-1357
# 1104 Toshi Miyamoto 1358-1365
# 1104_xi Kenzo Mori 1366-1371
# 1105 Heibei Kitagawa 1372-1379
# 1106 Kume Miyama 1380-1391
# 1107 Otamatsu Ishii 1392-1417
# 1108 Nihei Miyahara 1418-1424
# 1108_xi Renzo Asahina 1425-1429
# 1109 Kinosuke Hayashi 1430-1452
# 1110 Saichi Miyashita 1453-1464
# 1111_xi Moichiro Tonomura 1465-1505
# 1113 Yasujiro Nakanishi 1506-1518
# 1113_xi Shigeyoshi Tateyama 1519-1553
# 1114 Jiro Miyazawa 1554-1565
# 1115 Egami Hikotaro 1566-1576
# 1115_xi Kusuo Tada 1577-1591
# 1116 Ichiro Miyazawa 1592-1598
# 1117 Heijiro Izumi 1599-1604
# 1118 Shintaro Mizuno 1605-1612
# 1119 Shinji Kuramoto 1613-1637
# 1120 Yeiichi Mizuyabu 1638-1652
# 1121 Toranosuke Miki 1653-1687
# 1122 Shizue Sawa 1688-1694
# 1123 Yayeko Adachi 1695-1701
# 1124 Sasuke Nakagawa 1702-1711
# 1125 Rihei Mori 1712-1725
# 1126 Kikumatsu Nakahama 1726-1776
# 1127 Naokichi Nishihama 1777-1805
# 1128 Shizue Doi 1806-1812
# 1129 Kamekichi Taguchi 1813-1830
# 1130 Kanichi Nakamoto 1831-1842
# 1131 Hideko Masago 1843-1865
# 1132 Kazuo Nakamoto 1866-1872
# 1133 Toku Yamamoto 1873-1880
# 1134 Tsuneji Nakamoto 1881-1891
# 1135 Hikohiro Shinkawa 1892-1916
# 1136 Unosuke Nakamura 1917-1925
# 1137 Fusano Murakami 1926-1936
# 1138 Otomatsu Nakane 1937-1944
# 1139 Masae Mayegawa 1945-1953
# 1140 Yasukage Nakanishi 1954-1966
# 1141 Genkichi Miyai 1967-1989
# 1142 Genzaburo Nakano 1990-2001
# 1143 Katsumi Kawano 2002-2041
# 1145 Seiichi Tsumura 2042-2052
# 1146 Takeo Nakano 2053-2072
# 1147 Kamejiro Murao 2073-2089
# 1148 Kanichi Nakatsui 2090-2095
# 1149 Rikimatsu Hama 2096-2108
# 1150 Masayuki Nakashima 2109-2114
# 1152 Juichi Nakatsu 2115-2151
# 1153 Sayo Mizuguchi 2152-2160
# 1154 Jujiro Nakatsu 2161-2170
# 1155 Nariyoshi Akune 2171-2197
# 1156 Kunijiro Nakatsu 2198-2230
# 1157 Kiyoshi Hikita 2231-2239
# 1158 Tsurumatsu Nakasugi 2240-2274
# 1159 Seiroku Shiosaki 2275-2314
# 1160 Yokichi Nakawatase 2315-2340
# 1161 Tomegoro Furuya 2341-2359
# 1162 Eisaku Nakayama 2360-2367
# 1163 Kumae Miyai 2368-2373
# 1164 Iwaji Wakayama 2374-2385
# 1165 Shige Mizuguchi 2386-2397
# 1166 Sadayoshi Namba 2398-2410
# 1168 Eikuma Nanameki 2411-2421
# 1169 Kumae Tarumoto 2422-2430
# 1170 Senai Nariai 2431-2440
# 1171 Tome Okino 2441-2450
# 1172 Sato Nariiwa 2451-2461
# 1174 Hiroshi Nishi 2462-2468
# 1175 Tome Ito 2469-2496
# 1176 Minoru Nishi 2497-2505
# 1177 Fumiyo Nasu 2506-2516
# 1178 Takeshi Nishida 2517-2533
# 1179 Takashi Yamamoto 2534-2539

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9315
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.