Reel C-9316

Reel C-9316

Case File # Name Page Range
# 1180 Tomio Nishikawa 1-41
# 1181 Tatsunosuke Shibata 42-73
# 1182 Komaye Nishikaze 74-79
# 1183 Yaeko Katayama 80-89
# 1184 Kow Mochizuki 90-98
# 1185 Haruko Tokai 99-134
# 1186 Geno Mori 135-143
# 1187 Chokichi Nishimura 144-190
# 1188 Nobu Mori 191-199
# 1188_xi Mikio Ochiai 200-203
# 1189 Kazuichi Shimozawa 204-284
# 1189_xi Kichijiro Fukutaki 285-293
# 1190 Matsujiro Mori 294-322
# 1191 Chujiro Yoshida 323-334
# 1191_xi Koichi Kawamoto 335-352
# 1193 Kaneo Hayashi 353-370
# 1193_xi Shozan Nishino 371-420
# 1194 Tokiko Mori 421-426
# 1195 Masajiro Yoshioka 427-436
# 1195_xi Jirohei Kariya 437-440
# 1196 Mitsunari Morikado 441-451
# 1196_xi Ichijiro Tsuji 452-477
# 1197 Tomotaro Omotani 478-492
# 1197_xi Kichinosuke Shimoyama 493-526
# 1198_xi Gorokichi Kariya 527-537
# 1199 Yaichi Imada 538-550
# 1199_xi Toji Sokugawa 551-564
# 1200 Ryuta Morisawa 565-581
# 1200_xi Toyokichi Okano 582-601
# 1201 Cotty Ikeda 602-607
# 1201_xi Hideo Matsuyama 608-660
# 1202 Tadashi Morishita 661-668
# 1202_xi Sanji Chiba 669-706
# 1203_xi Jizaemon Kubota 707-718
# 1204 Sadajiro Morishita 719-727
# 1205 Yasuichiro Noda 728-758
# 1206 Umetaro Morishita 759-784
# 1206_xi Hikojiro Nishi 785-803
# 1207 Yoshigoro Sakata 804-815
# 1207_xi Shichiro Nakayama 816-831
# 1208 Kazuto Morita 832-843
# 1208_xi Isao Naka 844-849
# 1209 Enai Mori 850-855
# 1209_xi Tomijiro Naka 856-941
# 1210 Kenichi Moriyama 942-948
# 1210_xi Kisuke Ikeda 949-955
# 1211 Rinosuke Morimoto 956-978
# 1211_xi Toraichi Atsumi 979-989
# 1212 Sugetaro Moriya 990-997
# 1212_xi Tsugio Kutsukake 998-1005
# 1213 Shyojiro Kaneko 1006-1014
# 1214 Ryuso Miura 1015-1024
# 1214_xi Nobuichi Taguchi 1025-1040
# 1215 Chuzo Koyanagi 1041-1060
# 1215_xi Minoru Shibuta 1061-1067
# 1216 Matsujiro Mukai 1068-1082
# 1217 Yoshitaro Yamashita 1083-1099
# 1218 Sukeo Sameshima 1100-1113
# 1219 Katsutaro Hori 1114-1163
# 1220 Masaki Murakami 1164-1183
# 1221 Mitsuo Koyanagi 1184-1196
# 1222 Tanekichi Murakami 1197-1207
# 1223 Morinosuke Hashimoto 1208-1222
# 1224 Tsunetaro Murakami 1223-1229
# 1225 Yasuichi Yoshida 1230-1283
# 12655 Momi Yamagishi 1272-1283
# 1226 Masataro Sakurada 1284-1295
# 1227 Kazutoshi Hatakeyama 1296-1305
# 1228 Kazuo Sakauye 1306-1328
# 1229 Masao Hagiwara 1329-1341
# 1230 Unokichi Sakamoto 1342-1358
# 1231 Kazuaki Yoshihara 1359-1403
# 1232 Toshiyuki Sakamoto 1404-1416
# 1233 Heishiro Aoyama 1417-1424
# 1234 Tadaki Sakamoto 1425-1433
# 1235 Murashi Aihoshi 1434-1441
# 1236 Sueshiro Sakamoto 1442-1447
# 1237 Ichiji Matsuzaki 1448-1460
# 1238 Naohiko Sakamoto 1461-1469
# 1239 Kuichi Osaki 1470-1482
# 1240 Kingo Sakamoto 1482-1492
# 1241 Arata Nagano 1493-1505
# 1242 Kimiko Sakamoto 1506-1512
# 1243 Kazue Takata 1513-1519
# 1244 Katsushige Sakamoto 1520-1535
# 1245 Misuye Yoshida 1536-1544
# 1246 Miyoshi Sakai 1545-1552
# 1247 Yaozo Kanaya 1553-1573
# 1248 Sadaichi Saito 1574-1579
# 1249 Minoru Nakamura 1580-1595
# 1250 Matsutaro Saito 1596-1604
# 1251 Yoshiye Yamanaka 1605-1614
# 1252 Moto Saito 1615-1624
# 1253 Marie Kawamoto 1625-1640
# 1254 Masaru Saito 1641-1646
# 1255 Kikichi Ikebuchi 1647-1660
# 1256 Masuichi Saiki 1661-1671
# 1257 Miyoko Kawaguchi 1672-1690
# 1258 Hanako Saiki 1691-1700
# 1259 Sanosuke Ito 1701-1724
# 1260 Kiichiro Rikimaru 1725-1747
# 1261 Katsunosuke Kubota 1748-1755
# 1262 Isomatsu Oyama 1756-1775
# 1264 Ishimatsu Otsutani 1776-1784
# 1265 Teruko Fujioka 1785-1788
# 1266 Kihei Otsuji 1789-1799
# 1268 Kazuo Ota 1800-1818
# 1269 Sobei Kitagawa 1819-1832
# 1270 Yasujiro Origuchi 1833-1850
# 1271 Setsuichi Fujii 1851-1860
# 1272 Ainosuke Origuchi 1861-1871
# 1273 Matakichi Ishida 1872-1884
# 1274 Midori Onodera 1885-1894
# 1275 Ugi Otsuka 1895-1902
# 1276 Shigenobu Ono 1903-1917
# 1277 Shigeichi Ui 1918-1924
# 1278 Kazuo Ono 1925-1931
# 1279 Toyokichi Uyeyama 1932-1951
# 1280 Hideyasu Ono 1952-1957
# 1281 Yoshio Yoshioka 1958-1970
# 1282 Harushige Ono 1971-1982
# 1283 Shokichi Uyeyama 1983-1995
# 1284 Teiji Omori 1996-2010
# 1285 Iwao Koyanagi 2011-2021
# 1286 Seiichi Omaye 2022-2034

Metadata

Title

Reel C-9316
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.