Reel C-9317

Reel C-9317

Case File # Name Page Range
# 1287 Sensuke Okuma 1-12
# 1288 Kakutaro Okura 13-25
# 1289 Rinkichi Isobe 26-33
# 1291 Kanejiro Ogino 34-50
# 1292 Nobutaro Okazaki 51-60
# 1293 Chujiro Wakabayashi 61-92
# 1294 Fumi Okawa 92-101
# 1295 Soichi Nishi 102-111
# 1297 Shozobob Miyauchi 112-130
# 1298 Takeichi Okamoto 131-140
# 1300 Mitsutaro Okamoto 141-149
# 1301 Denzo Toyada 150-163
# 1302 Jisaku Okada 164-177
# 1303 Gonnosuke Hashimoto 178-186
# 1304 James Mori 187-191
# 1305 Teruo Mukai 192-199
# 1305_xi Raiji Yamazaki 200-211
# 1306 Kanji Oikawa 212-223
# 1307 Yoshihiro Okano 224-235
# 1308 Shotaro Ohashi 236-249
# 1309 Fumiya Tabuchi 250-255
# 1310 Shigeo Ohara 256-270
# 1311 Kameno Marumoto 271-278
# 1312 Seichi Ohashi 279-306
# 1313 Chino Furuya 307-322
# 1314 Mume Ohashi 323-339
# 1315 Asayo Murakami 340-346
# 1316 Yoshio Ogino 347-352
# 1317 Unosuke Mukai 353-363
# 1318 Iwakichi Ogawa 364-377
# 1319 Eiko Nishimura 378-386
# 1320 Kakuichi Ogawa 387-412
# 1321 Iwao Itakura 413-448
# 1322 Isaburo Nozaki 449-484
# 1323 Ayako Haraguchi 485-499
# 1324 Kazuta Notoy 506-515
# 1325 Shigeru Nishi 516-521
# 1326 Kozo Nose 522-528
# 1327 Hatume Shirakawa 529-535
# 1328 Shokichi Nonoyama 536-549
# 1329 Minoru Marumoto 550-556
# 1330 Shigeru Nogami 557-566
# 1331 Takanori Shibata 567-573
# 1332 Mitsuo Sakauye 574-588
# 1333 Jinmatsu Izumi 589-637
# 1334 Yutaka Suyehiro 638-707
# 1335 Yukimi Murakami 708-717
# 1336 Shotaro Shimizu 717-789
# 1337 Sawaichi Obayashi 790-845
# 1338 Giichi Seno 846-855
# 1339 Tokozo Kariya 856-866
# 1341 Toyokishi Uyeno 867-875
# 1342 Kichie Sakamoto 876-947
# 1343 Goichi Hinada 948-961
# 1344 Tomizo Onodera 962-1026
# 1345 Sunnozuke Hamada 1027-1037
# 1346 Kiyoko Okano 1038-1068
# 1347 Shukichi Numakura 1069-1079
# 1349 Tetsuo Sameshima 1258-1279
# 1350 Bunjiro Ohashi 1280-1400
# 1351 Kanichi Matsubayashi 1401-1415
# 1352 Kyuya Oda 1416-1491
# 1353 Jineyemon Taniguchi 1492-1502
# 1354 Tami Obata 1503-1676
# 1356 Yasaburo Nishikaze 1686-1829
# 1357 Katsu Oseki 1829-1834
# 1358 Yaichi Nakatsui 1835-1989
# 1359 Bunichi Hamade 1990-2005
# 1360 Toichi Nakamura 2006-2024
# 1361 Naka Mase 2025-2056
# 1362 Kenkichi Nagata 2057-2160
# 1363 Asajiro Mase 2161-2179
# 1364 Katsuyori Murakami 2180-2294
# 1365 Takeyo Akisuki 2295-2302
# 1367 Keitaro Matsubara 2303-2353
# 1368 Hachiro Miyazawa 2354-2413

Metadata

Title

Reel C-9317
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.