Reel C-9323

Reel C-9323

Case File # Name Page Range
# 1667 Atsushi Kuwata 1-4
# 1668 Shigeru Matsunaga 5-124
# 1669 Motoaki Karakida 125-128
# 1670 Takayoshi Maede 129-179
# 1671 Tokusaburo Kuwata 180-191
# 1672 Kumakichi Yoshida 192-260
# 1673 Hatsu Uyede 261-264
# 1675 Hatsuno Onishi 265-270
# 1676 Iwao Kimura 271-361
# 1677 Hideko Onishi 362-365
# 1678 Natsuo Kishimoto 366-481
# 1679 Mauca Kuwata 482-485
# 1680 Tokujiro Kobayashi 486-508
# 1681 Sadako Nagai 509-514
# 1682 Kenjire Kondo 515-529
# 1683 Chikaye Uyede 530-533
# 1684 Shozo Tomita 534-582
# 1685 Rinnosuke Shibayama 583-592
# 1687 Waka Hasegawa 593-607
# 1688 Kiyo Koyama 608-680
# 1689 Mikiko Yamamoto 681-684
# 1690 Oto Kunihiro 685-765
# 1691 Mitsunosuke Nagai 766-772
# 1692 Chieno Kuroyama 773-852
# 1693 Junso Takata 853-857
# 1694 Yoshibei Maede 858-889
# 1695 Kanzo Ueda 890-894
# 1696 Chiyotaro Maekawa 895-964
# 1697 Matsuno Mukuda 965-971
# 1698 Sannosuke Maikawa 972-991
# 1699 Minoru Kono 992-997
# 1700 John Matsui 998-1035
# 1701 Seiichi Nishikawa 1036-1044
# 1702 Kichijiro Motokado 1045-1061
# 1703 Yohei Nishizawa 1062-1066
# 1704 Sumi Yanai 1067-1096
# 1705 Hatsuye Yamamoto 1097-1105
# 1706 Yukichi Yamamoto 1106-1129
# 1707 Takayoshi Moriyama 1130-1135
# 1708 Nisaburo Yamada 1136-1196
# 1709 Henry Yoshy 1197-1215
# 1710 Giichiro Watanabe 1216-1267
# 1711 Mikio Fujimagari 1268-1271
# 1712 Takeshi Uyeyama 1272-1330
# 1713 Osamu Okada 1331-1347
# 1714 Ichiro Uyede 1348-1403
# 1715 Masaji Isowa 1404-1409
# 1716 Shigetoshi Urano 1410-1441
# 1717 Hideo Hiraki 1442-1451
# 1718 Tsumoru Ura 1452-1477
# 1719 Etsuko Tsujimura 1478-1481
# 1720 Shigeru Osato 1482-1526
# 1721 Matsuyo Konishi 1527-1538
# 1722 Isao Tsumura 1539-1588
# 1723 Matakichi Yamamoto 1589-1619
# 1724 Seihachi Irie 1620-1671
# 1725 Ishi Katayama 1672-1706
# 1726 Katsujiro Kondo 1707-1718
# 1727 Chiyokichi Mizuguchi 1719-1773
# 1728 Yoshi Nikaido 1774-1819
# 1729 Kimiyo Murakami 1820-1831
# 1730 Kazuo Fukushima 1832-1873
# 1731 Tokujiro Tabuchi 1874-1903
# 1732 Yoshikazu Kawaguchi 1904-1961
# 1733 Goichiro Yonemoto 1962-2011
# 1734 Bunshiro Fugino 2012-2017
# 1735 Setsu Edamura 2018-2043
# 1736 Tokumatsu Kuroyama 2044-2054
# 1737 Masaye Shimizu 2055-2073
# 1738 Kametaro Kaino 2074-2097
# 1739 Keishiro Shimano 2098-2185
# 1740 Chutaro Kawakita 2186-2202
# 1741 Sukeshichi Yoshida 2203-2233
# 1742 Chu Hayashi 2234-2275
# 1743 Shogoro Shimano 2276-2302
# 1744 Hirokichi Hama 2303-2326
# 1745 Seijiro Yamaoka 2327-2408
# 1746 Gihei Kawahara 2409-2564

Metadata

Title

Reel C-9323
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.