Reel C-9322

Reel C-9322

Case File # Name Page Range
# 1604 Tsuruzo Kawaguchi 1-20
# 1605 Hatsu Kitamura 21-32
# 1606 Kenichiro Kawakami 33-67
# 1607 Toshiko Sakauye 68-76
# 1608 Chujiro Kawamoto 77-165
# 1609 Shiroku Kimura 166-169
# 1610 Yotaro Kayama 170-185
# 1611 Frank Moritsugu 186-189
# 1612 Sentaro Kazuta 190-247
# 1613 Shigeo Murakami 248-251
# 1614 Haruo Kimoto 252-432
# 1615 Keichi Yamaoka 433-436
# 1616 Toshiro Matsui 437-508
# 1617 Kiyotada Takahara 509-514
# 1618 Shigekasu Matsunaga 515-601
# 1619 Tadao Kato 602-606
# 1620 Chonosuke Matsubara 607-650
# 1621 Mitsuji Kayahara 651-654
# 1622 Toshio Matsuhara 655-732
# 1623 Hideo Kawahara 733-736
# 1624 Chiyoji Matsuo 737-782
# 1625 Minoru Ichikawa 783-788
# 1626 Choju Matsushita 788-880
# 1627 Saburo Watanabe 881-885
# 1628 Momoki Masuda 886-945
# 1629 Tetsuro Sasaki 946-951
# 1630 Sankichi Nogami 952-1053
# 1631 Shigeru Nakamoto 1054-1057
# 1632 Miyoshi Oda 1058-1135
# 1633 Teruhiko Uyede 1136-1139
# 1634 Shichitaro Odagaki 1140-1197
# 1635 Marjorie Wong 1198-1202
# 1636 Matakichi Ohara 1203-1240
# 1637 Kinu Kuwata 1241-1249
# 1638 Takemitsu Ohora 1250-1264
# 1639 Masako Hamaguchi 1265-1268
# 1640 Masashi Oikawa 1269-1290
# 1641 Eunice Ampi 1291-1294
# 1642 Naka Oikawa 1295-1305
# 1643 Emiko Takahashi 1306-1309
# 1644 Shinkichi Okamoto 1310-1347
# 1645 Yoshiko Yoneda 1348-1351
# 1646 Bunhichi Okugawa 1352-1395
# 1647 Saburo Kuwata 1396-1399
# 1648 Kenji Onishi 1400-1423
# 1649 Makiye Nakamura 1424-1427
# 1650 Juhei Ono 1428-1463
# 1651 Tadashi Aihoshi 1464-1467
# 1652 Eiichi Onishi 1468-1538
# 1653 Jirosaku Nagai 1539-1546
# 1654 Hideo Onotera 1547-1629
# 1655 Yasuo Hasegawa 1630-1633
# 1656 Eiko Oshiro 1634-1666
# 1657 Tomotaro Yoneda 1667-1675
# 1658 Johei Ota 1676-1712
# 1659 Toshiko Yoneda 1713-1726
# 1660 Otoichi Otani 1727-1768
# 1661 Tomiye Nakata 1769-1772
# 1662 Tatsuo Oura 1773-1820
# 1663 Kahoru Uyede 1821-1824
# 1664 Masaji Oye 1825-1892
# 1665 Yukiye Ioi 1893-1896
# 1666 Shinkichi Sakai 1897-1959

Metadata

Title

Reel C-9322
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.