Reel C-9321

Reel C-9321

Case File # Name Page Range
# 1535 Kahoru Nasu 1-7
# 1536 Yoshimatsu Mukai 8-65
# 1537 Hiroshi Tsujuichi 66-72
# 1538 Masao Murakami 73-141
# 1539 Masaaki Maruno 142-226
# 1540 Noboru Nagamatsu 227-246
# 1541 Mitsuo Sonoda 247-251
# 1542 Kumakichi Nakagawa 252-306
# 1543 Esther Kuwabara 307-310
# 1544 Tatsunosuke Hamanishi 311-354
# 1545 Misao Hoita 355-375
# 1546 Kaichiro Hamaura 376-492
# 1547 Shigeno Kuwabara 493-544
# 1548 Frank Hatanaka 545-593
# 1549 Ruby Morita 594-597
# 1550 Thomas Hatanaka 598-657
# 1551 Emiko Kawahara 658-661
# 1552 Kisaku Hirai 662-720
# 1553 Ichitaro Nishihama 721-732
# 1554 Keichiro Hirano 733-780
# 1555 Tokio Uyeda 781-830
# 1556 Heijiro Hiraoka 831-1024
# 1557 Toru Kubo 1025-1032
# 1558 Matao Horita 1033-1097
# 1559 Akira Okimura 1098-1106
# 1560 Ichitaro Ichikawa 1107-1122
# 1561 Kikusaburo Nishikawara 1123-1128
# 1563 Shinjiro Kondo 1129-1132
# 1564 Yoshino Ioi 1133-1191
# 1565 Kinu Kondo 1192-1195
# 1566 Kotohei Ishihara 1196-1228
# 1567 Fumiko Shimizu 1229-1254
# 1568 Otomatsu Ishii 1255-1346
# 1569 Shizuko Hirahara 1347-1354
# 1570 Takeo Itani 1355-1382
# 1571 Sadako Hirahara 1383-1388
# 1572 Yosaburo Ito 1394-1502
# 1573 Misuyo Takata 1503-1506
# 1574 Naojiro Izumi 1507-1551
# 1575 Shizue Sameshima 1552-1556
# 1576 Katsuki Kadowaki 1557-1609
# 1587 Tazuko Nagano 1587-2035
# 1577 Masayuki Ioi 1610-1618
# 1578 Katsu Morino 1619-1665
# 1579 Chiyoko Kawahara 1666-1669
# 1580 Kaizo Kamachi 1670-1776
# 1581 Mase Izumi 1777-1780
# 1582 Shimo Kameda 1781-1905
# 1585 Shika Yamada 1873-1981
# 1583 Maki Kabayama 1906-1910
# 1584 Tokuzo Terashita 1911-1972
# 1586 Itaro Terashita 1982-2031
# 1588 Susumu Terashita 2036-2080
# 1589 Abe George 2081-2085
# 1590 Mosaburo Teraguchi 2086-2116
# 1591 Toshiko Kanemochi 2117-2120
# 1592 Sotojiro Teramura 2121-2272
# 1593 Tsuna Tateishi 2272-2275
# 1594 Yukio Tatebe 2276-2287
# 1595 Yoshiko Nagasuye 2288-2292
# 1596 Michio Kawasaki 2293-2357
# 1597 Shigeri Kawahara 2358-2362
# 1598 Masayoshi Murakami 2363-2410
# 1599 Teruye Tanaka 2411-2419
# 1600 Noeru Morishita 2420-2517
# 1601 Shizuna Kurita 2518-2521
# 1603 Emiko Kitamura 2522-2525
# 1604 Tsuruzo Kawaguchi 2526-2576

Metadata

Title

Reel C-9321
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.