Reel C-9325

Reel C-9325

Case File # Name Page Range
# 1815 Itsuki Fujiki 1-10
# 1816 Saburo Kuraoka 11-17
# 1817 Susumu Tazawa 18-26
# 1818 Kiyoshi Ennyu 27-35
# 1819 Isamu Fukushima 36-43
# 1820 Shinya Sato 44-50
# 1821 Iwao Tsukada 51-57
# 1822 Noboru Ito 58-66
# 1823 George Nakashima 67-74
# 1824 Masanobu Washimoto 75-79
# 1826 Yutaka Uyeda 80-137
# 1827 Hiromu Nishimura 138-144
# 1828 Yasuo Miki 145-153
# 1829 Terunobu Miyai 154-161
# 1830 Kiyoichi Koyanagi 162-202
# 1831 Tokinosuke Uyeda 203-217
# 1832 Ju Kojima 218-228
# 1833 Tsukane Mayeda 229-242
# 1834 Takayuki Shikatani 243-252
# 1835 Noboru Tahara 253-260
# 1836 Tatsujiro Yorozu 261-273
# 1837 Kazuo Kimura 274-325
# 1838 Manoru Nishi 326-338
# 1839 Zenichi Tanaka 339-348
# 1840 Tetsuo Kozuki 349-356
# 1841 Naoichi Sakamoto 357-364
# 1842 Shigeo Sakata 365-375
# 1843 Magohachi Seki 376-384
# 1844 Masayeki Kagawa 385-390
# 1845 Tatsuro Sugiman 391-401
# 1846 Raisuke Kinoshita 402-416
# 1847 Jinichi Kono 417-428
# 1848 Shinjiro Sakanari 429-437
# 1849 Sozuburo Ebata 438-443
# 1850 Hideo Nishimura 444-454
# 1851 Denbe Kuramoto 455-466
# 1852 Gunzo Nishimura 467-473
# 1853 Ikumatsu Honda 474-484
# 1854 Takeo Nakahama 485-495
# 1855 Hideichi Hyodo 496-501
# 1856 Juzo Nishimura 502-509
# 1857 Setsu Matsushita 510-517
# 1858 Arthur Takagi 518-525
# 1859 Hideo Yoshida 526-541
# 1860 Torazo Omatsu 542-547
# 1861 Kichitaro Shinde 548-555
# 1862 Albert Takimoto 556-565
# 1863 Isaburo Shimizu 566-573
# 1865 Takeo Maeda 574-582
# 1866 Hideo Maeda 583-596
# 1867 Tsugio Shimizu 597-605
# 1868 Takeo Nishizaki 606-619
# 1869 Tsuneo Ono 620-628
# 1870 Masao Ito 629-648
# 1871 Minokichi Ohashi 649-667
# 1872 Kimiye Ohara 668-673
# 1873 Kumataro Fukuda 674-680
# 1874 Kaichiro Yoshida 681-689
# 1875 Tokuhei Masuda 690-708
# 1876 Yukio Takasaki 709-807
# 1877 Takayuki Hatanaka 808-814
# 1878 Hirosuke Takemoto 815-824
# 1879 Kiyoji Higo 825-890
# 1880 Akira Kado 891-898
# 1881 Kikumatsu Izuta 899-916
# 1882 Teruichi Abe 917-932
# 1883 Yaye Nagano 933-945
# 1884 Kinzo Kusunoki 946-954
# 1885 Jutaro Kaneko 955-967
# 1886 Matsuji Shinyei 968-982
# 1889 Hitoshi Nekoda 983-997
# 1890 Akina Adachi 998-1010
# 1891 Luke Tanabe 1011-1021
# 1892 Frank Nakagawa 1022-1032
# 1893 Minoru Kato 1033-1047
# 1894 Harry Takata 1048-1128
# 1895 Harue Kitagawa 1129-1135
# 1896 Kisaburo Fukuhara 1136-1245
# 1897 Rintaro Minemoto 1246-1291
# 1898 Satoshi Uyede 1292-1372
# 1899 Takeo Takemura 1373-1387
# 1900 Kahachi Mori 1388-1421
# 1901 Nobuo Minemoto 1422-1437
# 1902 Jiichiro Morishita 1438-1579
# 1903 Seiichi Sasaki 1580-1611
# 1904 Yukio Kobayashi 1612-1657
# 1905 Senkichi Adachi 1658-1667
# 1906 Amy Uchikura 1668-1675
# 1907 Seichi Kobayashi 1676-1683
# 1908 Shokichi Mochizuki 1684-1743
# 1909 Yutaka Ogawa 1744-1756
# 1910 Nawo Moriyama 1757-1762
# 1911 Magasaku Hori 1763-1769
# 1912 Tatsuo Yako 1770-1775
# 1913 Kiyoshi Inouye 1776-1782
# 1914 Kiri Yako 1783-1788
# 1915 Noboru Shimizu 1789-1796
# 1916 Fumio Yako 1797-1802
# 1917 Ichiro Shimizu 1803-1835
# 1918 Morishinge Ando 1836-1841
# 1919 Mitsuru Go 1842-1856
# 1921 Matsue Endo 1856-1870
# 1920 Makoto Shigehiro 1857-1864
# 1922 Toshie Hashimoto 1871-1876
# 1923 Yoichiro Odaguchi 1877-1900
# 1924 Kesa Yamashita 1901-1907
# 1925 Tadao Osato 1908-1915
# 1926 Hiromu Morita 1916-1924
# 1927 Minoru Namba 1925-1972
# 1928 Tadashi Hashimoto 1973-1978
# 1929 Takejiro Mitani 1979-1995
# 1930 Makoto Umeno 1996-2003
# 1931 Sato Hashimoto 2004-2013
# 1932 Shizuo Umeno 2014-2023
# 1933 Shotaro Yamakami 2024-2279
# 1934 Toshiyuki Moriyama 2280-2285
# 1935 Kaichi Asae 2286-2298
# 1936 Hidetaro Nishi 2299-2315
# 1937 Otojiro Nishizawa 2316-2326
# 1938 Yoshikazu Tashiro 2327-2336
# 1939 Saimatsu Nagano 2337-2445
# 1940 Fred Shikaze 2446-2480

Metadata

Title

Reel C-9325
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.