Reel C-9326

Reel C-9326

Case File # Name Page Range
# 1941 Toshio Yako 1-10
# 1942 Chiuzo Sasaki 11-33
# 1943 Shigero Sakon 34-39
# 1944 Toyonobu Kozai 40-50
# 1945 Nobue Hashimoto 51-59
# 1946 Mickey Hatanaka 60-64
# 1947 Sumi Tateyama 65-75
# 1948 Mitsuo Nishimura 76-98
# 1949 Shizuko Shikaze 99-104
# 1950 Shigeo Nishimura 105-114
# 1951 Masao Tokuda 114-120
# 1952 Tamejiro Nishikawa 121-167
# 1953 Tsurujiro Yamamoto 168-171
# 1954 Eitaro Nishimura 172-183
# 1955 Taisho Tasaka 184-187
# 1956 Bunkichi Furukori 188-193
# 1957 Toshio Masukawa 194-199
# 1958 Kaneichi Nakanishi 200-213
# 1959 Arthur Okazaki 214-220
# 1960 Saichiro Higo 221-227
# 1961 Shotaro Murakami 228-232
# 1962 Kiyoto Tateyama 233-252
# 1963 Tsuruji Suda 253-289
# 1964 Sukeo Ebata 290-315
# 1965 Kitaro Oyama 316-321
# 1966 Yoshio Kumano 322-331
# 1967 Takeru Furuya 332-334
# 1968 Eiichi Kawasoye 335-343
# 1969 Ichiye Namba 344-348
# 1970 Eiji Nakatsuka 349-355
# 1971 Tsuruichi Oike 356-397
# 1972 Kiyoshi Uchiyama 398-410
# 1973 Mutsuo Nakashima 411-440
# 1974 Toshiko Horinaka 441-446
# 1975 Yoichiro Hamazaki 447-450
# 1976 Yoshinabu Muranaka 451-454
# 1977 Jutaro Obayashi 455-469
# 1978 Tsunekichi Otani 470-473
# 1979 Matsuno Murakami 474-489
# 1981 Hideo Kamitomo 490-494
# 1983 Shiyorin Nukina 495-637
# 1984 Kiyoichiro Ikuta 638-643
# 1985 Junzo Yamake 644-656
# 1986 Toshiuki Muranaka 657-662
# 1987 Masaye Bando 663-680
# 1988 Toshio Shimomura 681-690
# 1991 Kiyotaka Hayashi 691-733
# 1992 Tomeyo Ogura 734-754
# 1993 Tane Kawahara 755-768
# 1994 Yutaka Ogura 769-797
# 1995 Toke Kondo 798-857
# 1996 Sueji Mori 858-870
# 1997 Matsuye Mori 871-880
# 1998 Yaji Sawa 881-886
# 1999 Toshio Uyede 887-905
# 2000 Jukichi Terada 906-919
# 2001 Kozaburo Matsuo 920-968
# 2002 Asae Fukushima 969-984
# 2003 Robert Hoita 985-994
# 2004 Shigeto Kuwabara 995-1002
# 2005 Toyoaki Takata 1003-1014
# 2006 Hideyuki Ioi 1015-1023
# 2007 Shigetada Shiba 1024-1029
# 2008 Shigeru Nakamura 1030-1045
# 2009 Yasugiro Kusumi 1046-1060
# 2010 Shigeru Yamamoto 1061-1076
# 2011 Yae Yamamoto 1077-1085
# 2012 Willbert Kuwabara 1086-1097
# 2013 Iwasaku Kakuno 1098-1121
# 2014 Yonejiro Hirahara 1122-1158
# 2015 Momiye Hirahara 1159-1170
# 2016 Nobuhei Watanabe 1171-1181
# 2017 Narikichi Yanai 1182-1188
# 2018 Marion Noda 1189-1195
# 2019 Yoshio Kishida 1196-1207
# 2020 Shimi Kishida 1208-1231
# 2021 Hana Shimizu 1232-1265
# 2022 Hanako Nagao 1266-1274
# 2023 Yoshimatsu Nagao 1275-1309
# 2024 Mitsuo Kawasoe 1310-1315
# 2025 Temi Yanai 1316-1321
# 2026 Haruo Kawasoe 1322-1328
# 2027 Shizue Matsuba 1329-1349
# 2028 Ayako Kondo 1350-1358
# 2029 Satomi Yanai 1359-1366
# 2030 Takeo Tokito 1367-1385
# 2031 Teruo Yamashita 1386-1400
# 2032 Tadao Tomiyama 1401-1406
# 2033 Kojiro Maeda 1407-1418
# 2034 Noboru Tomoguchi 1419-1430
# 2035 Tomizo Sato 1431-1439
# 2036 Takeo Tosa 1440-1455
# 2037 Victor Saito 1456-1461
# 2039 Kosaku Sakuda 1462-1469
# 2040 Atsushi Toyofuku 1470-1548
# 2041 Haruo Machida 1549-1557
# 2042 Kenichi Toyonaga 1558-1572
# 2043 Yasutaro Sugiyama 1573-1582
# 2044 Taichi Tsuchida 1583-1592
# 2045 Bunshichi Uyesugi 1593-1602
# 2046 Okuda Tsujihata 1603-1611
# 2047 Sentaro Kitamura 1612-1625
# 2048 Tokojiro Tsukada 1626-1641
# 2049 Takao Teshima 1642-1657
# 2050 Hatsujiro Tsuji 1658-1666
# 2051 Sajiro Nose 1667-1677
# 2052 Tosuke Tsuji 1678-1696
# 2053 Joe Aida 1697-1702
# 2054 Seizaburo Tsujimura 1703-1715
# 2055 Teruyoshi Irie 1716-1722
# 2056 Setsuko Tsumura 1723-1732
# 2057 Yoshinori Hinatsu 1733-1740
# 2058 Seitaro Tsumura 1741-1750
# 2059 Tsutomu Kimoto 1751-1773
# 2060 Hisao Tsumura 1774-1787
# 2061 Tsutomu Hanada 1788-1803
# 2062 Teiji Tsumura 1804-1811
# 2063 Toshio Hanada 1812-1818
# 2064 Shota Uchikura 1819-1830
# 2065 Toshio Matsui 1831-1837
# 2066 Kiyosuke Uchimura 1838-1848
# 2067 Kunizo Nukaya 1849-1894
# 2068 Umekichi Ueno 1895-1904
# 2069 Seizo Ohashi 1905-1913
# 2070 Hide Ui 1914-1921
# 2071 Masaru Nakao 1922-1927
# 2072 Hideo Ui 1928-1935
# 2073 Hideo Matsumiya 1936-1942
# 2074 Kanzo Ui 1943-1958
# 2075 Tadashi Sawada 1959-1965
# 2076 Toyoko Umetsu 1966-1977
# 2077 Chuzo Wakabayashi 1978-2009
# 2078 Tetsuo Uno 2010-2015
# 2079 Tatsuo Kagawa 2016-2026
# 2081 George Kimoto 2027-2033
# 2082 Takeshi Ushijima 2034-2048
# 2083 Seyei Sakumoto 2049-2058
# 2084 Kohei Usui 2059-2080

Metadata

Title

Reel C-9326
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.